Hlavní navigace

Leasing a nebankovní financování: poslední trendy pod drobnohledem

11. 5. 2012

Sdílet

Na financování investic a provozu podnikatelských subjektů bylo proinvestováno přes 26 miliard korun, na financování zboží a služeb pro domácnosti šlo 8 miliard korun. 

Při financování podnikatelských záměrů využívaly firmy finanční leasing a nebankovní úvěry na pořízení majetku téměř rovnoměrně. O 2,6 procenta se zvýšil počet nově uzavřených leasingových smluv na financování podnikatelských investic a o polovinu podíl leasingu movitých věcí v průmyslu a stavebnictví. Také u nebankovních úvěrů pro podnikatele došlo k meziročnímu růstu o 3,4 procenta. O 2,2 procenta vzrostl meziročně také factoring.

 

Leasing a nebankovní financování přispívá k růstu a rozvoji ekonomiky 

I přes pokračující pokles tempa ekonomického růstu a stagnaci investic podpořily členské společnosti ČLFA v tomto období projekty českých firem za 26,27 miliardy korun. Leasing, factoring a další finanční produkty jsou klíčovým zdrojem financování rozvoje a provozu malých a středních firem, a to především v oblasti financování investic do hmotného investičního majetku a obnovy a modernizace výrobních prostředků.

Členské společnosti ČLFA financovaly prostřednictvím leasingu, nebankovních úvěrů i splátkových prodejů pro podnikatele v 1. kvartále 2012 investice ve výši 14,61 miliardy korun. Z toho leasingem financovaly stroje, zařízení a dopravní prostředky za 8,09 miliardy korun a nebankovními úvěry za 6,21 miliardy korun. Kromě toho poskytly leasingem a úvěry podnikatelům na financování nemovitostí 0,31 miliardy korun. 

U nebankovních úvěrů pro podnikatele jde o meziroční růst o 3,4 procenta v případě vedoucích patnácti společností. 

U leasingu vzrostl počet nově uzavřených leasingových smluv na financování podnikatelských investic meziročně o 2,6 procenta. Význam tohoto produktu pro financování malých a středních podniků v EU potvrdila také studie Oxford Economics prezentovaná Leaseurope začátkem roku 2012. Ta uvádí, že při financování nad tři roky je leasing pro tyto firmy hlavním finančním nástrojem vedle vlastních zdrojů. 

„Společným znakem finančního leasingu i nebankovních úvěrů pro podnikatele je jejich využití při financování movitých a nemovitých investic pro podnikatelskou sféru a splacení pořizovací hodnoty investice včetně úroků v průběhu trvání smlouvy. Firmy si tak mohou vybrat produkt, který jim v dané situaci více vyhovuje,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace. „Z pohledu ČLFA vnímáme finanční leasing a nebankovní úvěry pro podnikatele jako dvě rovnocenné a důležité alternativy financování investičních záměrů.“ 

 

Na trhu dominuje financování vozidel, roste leasing strojů a zařízení (meziročně +33 %) a zvyšuje se podíl operativního leasingu 

V 1. čtvrtletí 2012 opět rostl podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic, který v tomto období tvořil 44,5 procenta proti 32 procentům v 1. čtvrtletí 2011. Mezi komoditami, které pro podnikatele financují členské společnosti ČLFA, nadále dominují silniční vozidla (podíl osobních vozů v leasingu dosáhl v tomto období 32,1 procenta, podíl nákladních automobilů 26,7 procenta, u nebankovních úvěrů dosáhl podíl osobních vozů 45,8 procenta a podíl nákladních automobilů 7,2 procenta). 

Leasing strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení, zaznamenal meziroční růst podílu na 32,6 procenta. U nebankovních úvěrů a splátkových prodejů je jejich podíl 26,5 procenta. I přes pokles růstu průmyslové výroby financovaly členské společnosti ČLFA pro podnikatele stroje a zařízení za 4,3 miliardy korun. Statistické výsledky opět potvrzují rostoucí zájem firem o financování této komodity nebankovními produkty.

 

Factoring roste. I do budoucna lze očekávat zájem podnikatelů o factoring 

Factoring je populární formou provozního financování. Objem prostředků poskytnutých členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) klientům dosáhl na konci 1. čtvrtletí 2012 15,83 miliardy korun, z toho na členy ČLFA připadá 11,66 miliardy korun. Na factoringové společnosti, které jsou členy ČLFA, byly v 1. čtvrtletí 2012 postoupeny pohledávky celkem za 26,49 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 2,2 procenta. I do budoucna lze očekávat růst zájmu podnikatelů o tento progresivní způsob provozního financování. 

 

V oblasti spotřebitelského financování dominují úvěry 

V oblasti financování spotřebitelů je patrná dlouhodobá stagnace výdajů domácností. Značná část poptávky po financování spotřebitelů byla také v 1. čtvrtletí 2012 spojena se zvýšenými riziky a nemohla být proto při uplatnění zásad odpovědného úvěrování akceptována. V prvním čtvrtletí 2012 poskytly členské společnosti ČLFA úvěry pro osobní potřebu ve výši 7,8 miliardy korun, což představuje meziroční snížení o dvě procenta. 

Spotřebitelské úvěry v tomto období nabízelo 18 členských společností ČLFA včetně řady leasingových společností. Finanční leasing pro spotřebitele se kvůli jeho začlenění do zákona o spotřebitelském úvěru využívá ve srovnání se spotřebitelskými úvěry v menší míře. Ve sledovaném období byly financovány jeho prostřednictvím movité věci ve výši 0,26 miliardy korun. Stále více roste objem spotřebitelských úvěrů nabízených leasingovými společnostmi. 

 

Nebankovní finanční produkty jsou jedním z pilířů finančního trhu 

Celkem členské společnosti ČLFA poskytly v 1. čtvrtletí 2012 leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro podnikatele i pro spotřebitele do naší ekonomiky celkem 34,32 miliardy korun. V meziročním srovnání jde o pokles o 4,48 miliardy korun. „Musíme přihlédnout k tomu, že první kvartál loňského roku byl ve znamení optimismu a růstu české ekonomiky. Je fakt, že nebankovní trh kopíruje vývoj HDP, jehož tempo růstu se od poloviny loňského roku snižuje. Stagnují investice i maloobchodní tržby. Vývoji ekonomiky odpovídá také obezřetná politika nebankovních institucí při hodnocení financovaných podnikatelských i spotřebitelských záměrů. V 1. čtvrtletí 2012 se také projevil meziroční pokles objemu nebankovního financování fotovoltaiky o 1,2 miliardy korun po změně pravidel její státní podpory. Za těchto okolností je meziroční snížení celkového objemu nebankovního financování přirozené,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA.  „Důležitý je však růst počtu uzavřených smluv u leasingu i objemu nebankovních úvěrů a factoringu, což potvrzuje zájem firem o nebankovní produkty.“

 

Téměř polovina nových osobních vozů je financována členy ČLFA 

Statistiky za 1. čtvrtletí 2012 opět potvrdily význam nebankovních produktů při financování osobních vozů a dalších dopravních prostředků. V tomto období členské společnosti ČLFA financovaly silniční dopravní prostředky (vesměs nové) částkou 11,86 miliardy korun. Z toho 7,55 miliardy korun šlo na pořízení osobních vozů. Členské společnosti ČLFA financovaly v tomto období 17 674 nových osobních vozů, což je přes 40 procent nových osobních vozů prvně registrovaných v tomto období v České republice.

 

Změna v nastavení daňové a právní úpravy leasingu jedním z možných růstových impulzů pro českou ekonomiku 

Nebankovní financování hraje a vždy bude hrát důležitou roli při financování podnikatelů, zejména malých a středních podniků a domácností. Pro vývoj ekonomiky je tedy důležité poskytnout nebankovnímu trhu dobře nastavené podnikatelské prostředí. Oboru by prospělo, pokud by došlo ke zkrácení minimální zákonné doby trvání finančního leasingu a pokud by např. nový zákon o spotřebitelském úvěru reflektoval specifika finančního leasingu. Změna v nastavení daňové a právní úpravy leasingu v ČR by mohla mít  pozitivní dopad na ekonomiku a růst investic. Nesystémové je i dvojí zdanění daní z převodu nemovitosti u leasingu. Dlouhodobě nebankovní instituce také nelogicky zatěžuje nerovné zdanění úvěru u bankovních a nebankovních poskytovatelů. Tyto změny by ve výsledku vedly k podpoře a růstu české ekonomiky. ČLFA nabízí růstové impulzy pro českou ekonomiku.

 

Přehled financování nebankovního trhu za 1. čtvrtletí 2012

Celkový objem financování členy ČLFA

celkem 1.Q 2012 v mld. Kč

 

počet nově uzavřených smluv

leasing pro podnikatele

8,09

 

9 955

nebankovní úvěry pro podnikatele

6,52

 

14 271

factoring

11,66

 

ČLFA nesleduje

spotřebitelské úvěry (včetně spotřebitelských úvěrů poskytnutých leasingovými společnostmi)

7,8

 

211 771

leasing pro spotřebitele

0,25

 

909 

 

celkem: 34,32 mld. Kč

z toho:  financování investic podnikatelů:   26,27 mld. Kč; financování zboží a služeb pro domácnosti: 8,05 mld. Kč.

 

 

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace

 

Našli jste v článku chybu?