Hlavní navigace

Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR

25. 6. 2010

Sdílet

Svaz průmyslu a dopravy ČR včera představil pod výše uvedeným názvem významný dokument, v němž shrnuje klíčové směry dalšího vývoje ekonomiky a celé společnosti a požadavky této zaměstnavatelské organizace, zastupující zájmy 32 členských svazů a 1600 firem, vůči koaliční vládě a politické reprezentaci.

Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), řekl k dokumentu, který pod názvem Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR připravoval tým odborníků pod vedením Martina Jahna, viceprezidenta SP ČR pro oblast hospodářské politiky a daní: „Globální recese urychluje změny, na které musí reagovat nejen podnikatelská sféra, ale i státní administrativa a politická reprezentace. To je důvod, proč SP ČR přichází se souhrnem požadavků na zvýšení konkurenceschopnosti naší země.“

„Předkládáme komplexní strategický materiál, který popisuje kroky vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti ČR. Životní úroveň naší země se může zvedat pouze díky fungujícímu průmyslu a službám s vysokou přidanou hodnotou. Proto věříme, že politici vezmou v úvahu naše návrhy při sestavování programového prohlášení vlády. Ještě více ale doufáme, že je bude vláda v praxi realizovat. Největším problémem posledních let bylo právě to, že vlády nebyly schopné dotáhnout dobrá opatření do konce,“ uvedl Martin Jahn, který je současně prezident Sdružení automobilového průmyslu (členský svaz SP ČR) a generální ředitel Volkswagen Group v Rusku. A dodává: „Světová ekonomika se pomalu dostává z následků krize. Česká vláda má jedinečnou šanci nastavit podmínky, ve kterých se český průmysl bude dynamicky rozvíjet“.

 

Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR je rozdělena do následujících kapitol:

1. Vyrovnané veřejné finance

2. Efektivní veřejná správa

3. Motivační a jednoduché daně

4. Moderní vzdělávání

5. Výzkum, vývoj, inovace na špičkové úrovni

6. Flexibilní trh práce

7. Rozvoj dopravy a infrastruktury

8. Bezpečná, spolehlivá a dostupná energetika

9. Účinná podpora exportu

10. Udržitelná péče o životní prostředí

 

Ad 1: Vyrovnané veřejné finance 

Závažný problém je neuspokojivý stav veřejných financí. Vedle hospodářské recese se na nárůstu zadlužení podílela i špatná, neefektivní rozpočtová politika a odkládání nezbytných reforem. Pro ekonomickou stabilitu země a přijetí evropské měny považuje proto Svaz průmyslu a dopravy ČR za nutné, aby se schodek veřejných financí dostal již v roce 2012 pod 3 % HDP.

Dokument požaduje, aby vláda přijala program, který v dalších letech bude usilovat o vyrovnané veřejné rozpočty s možnou odchylkou v závislosti na hospodářském cyklu. Zaměstnavatelé považují také za nutné posílit výdaje státního rozpočtu do výzkumu, vzdělávání, podpory exportu a provedla reformy podporující vyrovnanost veřejných rozpočtů. V neposlední řadě je nutné provést audit výdajů, snížit míru korupce a ztráty z neplnění daňových povinností. „Je nezbytné snížit deficit v jednotlivých letech tak, aby v roce 2012 byl pod úrovní 3%. V následujících letech v návaznosti na hospodářský cyklus je nutné usilovat o vyrovnané veřejné rozpočty. Je to předpoklad pro přijetí společné evropské měny,” uvedl Jaroslav Míl.

A k tomu dodává: „Je nezbytné změnit strukturu státního rozpočtu tak, aby se posílila jeho role při realizaci aktivní prorůstové politiky. Jde zejména o posílení výdajů investičního charakteru, podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání, podporu exportu a podnikání a investice do dopravní infrastruktury. Změny na výdajové a příjmové stránce státního rozpočtu bude však nutné opřít o realizaci nezbytných reforem veřejné správy, zdravotnictví, sociální politiky, změn v oblasti vědy a výzkumu, vzdělávání a systému důchodů.”

Materiál Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR připravoval tým odborníků z řad Svazu průmyslu a dopravy ČR, členové představenstva i externí konzultanti a poradci. Mezi ně patřil i Luděk Niedermayer, bývalý viceguvernér ČNB a současný šéf konzultantského oddělení Delloite. „Jako dva hlavní předpoklady pro příznivý vývoj české ekonomiky v následujících letech vidím zajištění makroekonomické stability, zejména rychlou a razantní reformou veřejných financí a zajištění takové míry flexibility ekonomiky, která zajistí prosperitu země v pokrizovém období. To se může vyznačovat jak intenzivnějším konkurenčním bojem podniků či zemí, tak i vyššími výkyvy ekonomiky,“ uvedl Luděk Niedermayer.

Ke zmíněné problematice dodává: „V první oblasti je třeba urychleně dostat české veřejné finance na dráhu, která zastaví růst zadlužení a vytvoří podmínky pro dlouhodobé udržení nízkých daní v ekonomice, jakožto jednoho z předpokladů její atraktivity. Ve druhé jde nejen třeba o oblast pracovního práva či redukci nákladů, ovlivňující nepříznivě podnikání, ale také o oblast vzdělání, vědy a výzkumu a dalších strategických otázek s rozbojem ekonomiky souvisejících“.

 

Ad 2: Efektivní veřejná správa 

Zaměstnavatelé také upozorňují na to, že výkonnost ekonomiky ovlivňuje úroveň efektivity veřejné správy. „Veřejná správa by neměla regulací omezovat podnikání nad mez nezbytně nutnou a nemůže být nákladnější, než je nutné. Požadujeme posílení transparentnosti, uplatnění přístupu poskytované veřejné služby, kvalitní zákony, které není potřeba často měnit a které nevytvářejí nadbytečné náklady bez patřičných efektů,“ píše se v dokumentu.

„Je třeba, a to velmi rychle si uvědomit, že výkonná ekonomika nemůže být bez výkonné státní administrativy. Její modernizace nemůže proběhnout bez modernizace veřejné správy,“ uvedl Boris Dlouhý, ředitel sekce Hospodářské politiky SP ČR, který se podílel na přípravě dokumentu 10 priorit pro budoucnost ČR.

K tématu legislativy se pak vyjadřuje Jaroslav Míl, prezident SP ČR: „Je nezbytné zjednodušit a zpřehlednit legislativní normy a zajistit jejich provázanost. Provést inventarizaci a revizi stávajících norem a to i z hlediska jejich účelnosti. Provádět průběžnou revizi právního řádu, dokončit kodifikaci občanského zákoníku“.

Svaz průmyslu a dopravy ČR poukazuje také na skutečnost, že stát se musí rychle a razantně vypořádat s korupcí. V opačném případě hrozí zhoršení pověsti ČR a omezení přílivu zahraničních investic.

 

Ad 3: Motivační a jednoduché daně 

V materiálu se poukazuje i na to, že konsolidace veřejných rozpočtů bude vyžadovat změny v daních. Ty by však neměly významně omezovat ekonomický růst. Pro naplnění jejich fiskální funkce navrhuje proto SP ČR jít cestou navýšení, respektive přiblížení sazeb DPH. Nepřipouští ovšem zvýšení daně právnických osob. Pro transparentnost a snížení administrativní náročnosti doporučuje snížit počet odčitatelných položek při zachování stimulace národohospodářských priorit, jakými jsou výdaje na vzdělávání, vědu a výzkum a environmentální investice.

„Materiálem podnikatelé deklarují, že jsou připraveni podílet se na vytváření a naplnění vizí pro budoucnost. V oblasti daní by měly směřovat k transparentnímu a stabilnímu daňovému systému, který by měly spravovat kompetentní a efektivní finanční orgány. Podnikatelé si však uvědomují, že současný žalostný stav veřejných rozpočtů nebude možné konsolidovat pouze změnami na výdajové stránce a bude třeba zlepšit i příjmovou stránku dočasným zvýšením daní,“ uvedla konzultantka SP ČR Dana Trezziová, která stála u zrodu Komory daňových poradců ČR a letos se stala partnerkou mezinárodní společnosti BDO Tax.

K daňové problematice dále uvádí: „Za účelem minimalizace negativního vlivu na ekonomický růst doporučuji zvyšování daní ze spotřeby, zejména DPH, proti zdanění příjmů. I v dobách krize veřejných rozpočtů by však daně měly plnit funkci nástroje hospodářské politiky a podpořit růst výkonnosti ekonomiky, která je závislá na vzdělanosti lidských zdrojů a na zvyšování produktivity prostřednictvím implementace výsledků výzkumných a vývojových projektů“.

V  souvislosti s daňovým systémem považuje SP ČR za neúnosné časté novely daňových zákonů, které destabilizují podnikatelské prostředí.

 

Ad 4: Moderní vzdělávání 

Jedním z intenzivně diskutovaných témat je moderní vzdělávání a jeho nesporný význam pro konkurenční výkonnost. Dlouhotrvající diskuse bohužel nepřinesly zaměstnavateli požadované výrazné změny. Stále více se projevuje bariéra nízkého počtu absolventů technického vzdělání, a to nejen středního a vysokoškolského, ale i učňovského. „S ohledem na nutnost maximálně zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky je zásadním problémem zajištění co nejkvalitnějšího výstupu terciálního vzdělávání. Očekávám proto co nerychlejší realizaci legislativních opatření, včetně přijetí nového zákona o terciálním vzdělávání. Tomu se však musí přizpůsobit i požadavky na nižších stupních vzdělávání,“ uvedl Pavel Kafka, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro zaměstnavatelskou oblast a vzdělání.

Zaměstnavatelé doporučují v této době, kdy slábnou populační ročníky pro studia na vysoké škole a kdy se zvyšuje převis nabídky vysokých škol, vytvořit systém jejich hodnocení tak, aby bylo jasné, které školy jsou úspěšné při umísťování jejich absolventů na trhu práce.

 

Ad 5: Výzkum, vývoj, inovace na špičkové úrovni 

Klíčovým tématem je pro zaměstnavatele podpora výzkumu, vývoje a inovací, zejména pak takových pracovišť a projektů, které dosahují v mezinárodním srovnání nadprůměrných výsledků. Zaměstnavatelé požadují, aby stát splnil svůj závazek ohledně financování výzkumu a vývoje. Nutná je transformace sektoru výzkumu a vývoje tak, aby dokázal tyto zdroje podstatně efektivněji využívat než je tomu dnes. Jak vyplývá z materiálu, je potřeba posílit výzkum, který dosahuje nadprůměrných výsledků, který spolupracuje s průmyslem a jehož efekt se projeví v inovacích a konkurenční výkonnosti. „Musíme si uvědomit, že peníze věnované na podporu vědy a výzkumu jsou peníze daňových poplatníků. Ti právem očekávají, že tyto prostředky přinesou efekty,“ uvedl Martin Jahn.

 

Ad 6: Flexibilní trh práce 

V době recese se znovu jasně projevil význam schopnosti podniků přizpůsobit počet a strukturu svých zaměstnanců v závislosti na vývoji zakázek. Přitom pružné pracovní právo je předpokladem pro zvládnutí strukturálních změn. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje přijetí komplexní novely zákoníku práce tak, aby podporoval možnost umístit zaměstnance na nová pracovní místa a neudržoval stávající již nepotřebná. Požaduje zpružnění trhu práce prodloužením maximálního rozsahu zaměstnání na základě dohody o provedení práce, prodloužit vyrovnávací období na dva roky, diversifikovat výši vypláceného odstupného podle délky pracovního poměru, nastavit systém sociálních podpor tak, aby zamezil zneužívání sociálních dávek a některé další kroky.

 

Ad 7: Rozvoj dopravy a infrastruktury 

Současný stav dopravní infrastruktury v ČR nevytváří podle Svazu průmyslu a dopravy ČR předpoklad pro další rychlý rozvoj hospodářství. V situaci, kdy je nutné řešit deficity veřejných rozpočtů, musí být podniknuty nezbytné kroky k využití jiných zdrojů a prověření nákladů na údržbu a výstavbu dopravní infrastruktury. Doprava musí změnit své fungování tak, aby reagovala na požadavek snížení dopadů na životní prostředí. To je důvod, proč SP ČR usiluje o státní podporu kombinované dopravy. Za urgentní záležitost považujeme i vypracování nového moderního zákona o drahách a rozvoj telekomunikačních sítí.

„Stav dopravní infrastruktury limituje rozvoj hospodářství a v budoucnu může sehrát negativní roli i při rozhodování investorů. Bylo by fatální chybou, pokud by se nenašly potřebné finanční zdroje pro výstavbu a údržbu dopravních sítí,“ uvedl Jaroslav Hanák, 1. viceprezident SP ČR pro oblast dopravy a dopravní infrastruktury a prezident Svazu dopravy (členský svaz SP ČR).

 

Ad 8: Bezpečná, spolehlivá a dostupná energetika 

Rozvoj energetiky je velmi důležitý i z hlediska bezpečnosti státu. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR vychází z toho, že je třeba řešit i míru závislosti na dodávkách z rizikových oblastí a zvýšit využití domácích zdrojů energií. Plnou podporu zaměstnavatelů má poslední návrh Státní energetické koncepce, jejíž schválení a rozpracování do realizačních kroků podporuje. Problematické jsou dotace na využití obnovitelných zdrojů energie, které neúměrně zvyšují ceny. „Nejpalčivějším problémem současnosti zůstává státem garantovaná a nepřiměřeně štědrá podpora obnovitelných zdrojů. Pokud se tyto dotace nepodaří rychle a razantně snížit, připlatí si za takový luxus v cenách elektřiny nejen domácnosti, ale ještě v daleko větší míře i české podniky,“ uvedl Martin Roman, viceprezident SP ČR pro oblast energetiky a životního prostředí a současně generální ředitel společnosti ČEZ.

 

Ad 9: Účinná podpora exportu 

Vnější poptávka a propojenost se zahraničními trhy jsou a budou základním zdrojem ekonomického růstu. Proto je podpoře zahraničně obchodních zájmů ČR potřeba věnovat vysokou pozornost. V  rámci společné obchodní politiky EU je nezbytné podporovat liberalizaci trhu, zamezit protekcionismu a současně bránit vlastní trhy proti nekalé konkurenci. Tyto tři úkoly musí být plněny současně.

Jednou z oblastí, kde je potřeba zvýšit efektivitu výsledků, je systém podpory exportu. V rámci připravované proexportní strategie požaduje proto SP ČR, aby došlo k zlepšení koordinace činností státních proexportních institucí. „Kvalitní koordinace systému podpory exportu může ve svém důsledku přinést hmatatelnější výsledky pro naši ekonomiku,“ uvedla Dagmar Kuchtová, ředitelka sekce zahraničních vztahů SP ČR.

Jedním z nejvýznamnějších nástrojů jak pak zvýšit podporu exportních kapacit je přijetí společné měny EU. Přes současné problémy eurozóny považuje SP ČR tento krok za strategicky důležitý.

 

Ad 10: Udržitelná péče o životní prostředí 

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje na „neukotvenost“ politiky ochrany životního prostředí v celkovém systému politiky státu. Izolované stanovení úkolů v této oblasti bez zohlednění dopadů na ekonomiku a zaměstnanost je do budoucna nepřijatelné. Podnikatelská reprezentace se také hlásí k cíli zlepšit životní prostředí, ale jeho plnění musí být zasazeno do reálných podmínek. Zaměstnavatelé požadují znovu obnovit „audit“ stávajících environmentálních norem tak, aby bylo zřejmé, kde jejich nároky nejsou přiměřené a jdou nad rámec požadavků EU a nepřinášejí požadované výsledky. Důraz SP ČR klade na důsledné využívání systému RIA při posuzování implementace politik a legislativy v environmentální oblasti.

„Průmysl se chová k životnímu prostředí odpovědně a je jeho významným tvůrcem. Prokazuje to historie uplynulých dvaceti let. Kdo působí spíše proti dalšímu zkvalitňování tvorby a péče o životní prostředí, jsou aktivistické skupiny, které se etablovaly ve státní správě a získaly moc, aniž by po nich byla požadována jakákoliv odpovědnost. Průmysl požaduje nápravu této situace a postavení ochrany životního prostředí na nejvyšší profesionální úroveň s odpovídající odpovědností a nutnou mírou spolupráce se všemi zainteresovanými stranami. Princip přiměřenosti se musí stát hlavním řídicím principem v této oblasti, jinak o udržitelném rozvoji budeme pouze vést nekonečné salonní řeči,“ uvedl Josef Zbořil, člen představenstva SP ČR a viceprezident Asociace českého papírenského průmyslu.

 

Cloud23

Zdroj a další informace: Svaz průmyslu a dopravy ČR