Hlavní navigace

Analýza Investice roku 2011: nejlepším fondem se stal Pioneer Funds – Global Aggregate Bond

7. 2. 2012

Sdílet

Výsledky analýzy investičního trhu v ČR s názvem Investice roku 2011 představily dnes v kongresovém centru ČNB společnosti Fincentrum Media, PwC Česká republika a odborný portál Investujeme.cz.

Cílem druhého ročníku výše uvedené analýzy je přispět ke vzdělávání českých spotřebitelů, kteří při správě svých osobních financí dlouhodobě chybují, a zvýšit u nich zájem o sebevzdělávání v oblasti osobních financí. 

„Z každodenní praxe poradců Fincentra vyplývá, že se čeští spotřebitelé dlouhodobě dopouštějí při investování svých úspor zbytečných chyb a omylů. Jednoduché a srozumitelné hodnocení podílových fondů může být jednou z cest, jak zvyšovat míru finanční gramotnosti českých domácností a jak mimo jiné přispívat například k tomu, že budou mít obyvatelé ČR při odchodu do penze alespoň nějaké úspory,“ uvedl Petr Stuchlík, předseda představenstva skupiny Fincentrum. 

Ačkoli finanční a ekonomické krize nepřispívají zájmu o drobné investice u široké veřejnosti, je s ohledem na omezování státní podpory oblíbeného stavebního spoření i probíhající penzijní reformu pravděpodobný růst zájmu o investice do podílových fondů. Podpora diskuse o drobném investování a zdomácnění takových pojmů, jako je vztah výnosu a rizika či investiční horizont, je nezbytným předpokladem toho, aby se drobní investoři vyhnuli případným omylům a zklamáním. 

„Loňský rok byl pro investory velkou výzvou a výrazně oddělil úspěšné od neúspěšných. Vybrat správnou investici nebude ani letos snadné. Zvažte proto svůj rizikový profil a podle něho sestavte investiční portfolio, které bude v odpovídajícím poměru obsahovat stabilní i rizikovější investice, ty které budete držet dlouho i ty, které vám umožní dosáhnout krátkodobých zisků. Když jsme se v našem tradičním průzkumu generálních ředitelů ptali, které ekonomiky považují za perspektivní, v odpovědích přibližně 1200 šéfů globálních firem se objevilo 60 různých zemí,“ říká Petr Kříž, vedoucí partner sektoru finančních služeb PwC Česká republika.

Výsledky analýzy Investice roku 2011

Hodnocení fondů v rámci analýzy Investice roku je založené na objektivních a proklientských kritériích. Výsledky vychází z celkového ročního výnosu fondu po odečtení poplatků. Z takto vypočteného výnosu je odečtena hodnota sazba 12-měsíční PRIBID platná ke konci roku 2010. Výsledkem je „nadvýnos“, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu. 

Pro drobné investory je velmi důležitá možnost srovnat bez problémů fondy v jednotlivých kategoriích. Aby bylo možné srovnat například akciové a dluhopisové fondy, vydělili hodnotitelé před stanovením konečného pořadí nadvýnos průměrnou volatilitou konkrétního fondu. Výsledkem je míra čistého nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe ratio. 

Nejlépe ve stanoveném hodnocení obstál fond Pioneer Funds - Global Aggregate Bond. Fond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů. Udržuje aktivní a flexibilní alokaci do různých segmentů trhu s pevnými příjmy a investuje do širokého spektra emitentů. 

 

Kategorie

Vítězný fond

Hrubý výnos

Nadvýnos

Nadvýnos / riziko

Fond peněžního trhu 2011

AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.

0,75 %

záporný

n.a.

Konzervativní dluhopisový fond 2011

KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

3,58 %

1,15 %

0,43

Progresivní dluhopisový fond 2011

Pioneer Funds - Global Aggregate Bond

12,78 %

8,89 %

0,80

Akciový fond 2011

BNPP L1 Equity World Consumer Goods

12,84 %

7,09 %

0,55

Smíšený fond 2011

ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s.

3,62 %

0,68 %

0,29

Investice roku 2011

(hlavní cena)

Pioneer Funds - Global Aggregate Bond

12,78 %

8,89 %

0,80

 

Metodiku pro hodnocení a porovnání jednotlivých fondů zpracoval analytický tým společnosti Fincentrum. Právě poměr čistého výnosu a rizika investice do fondu je vhodný pro srovnání jednotlivých fondů, které se drobným investorům nabízí.

 

Další informace zdeDetailní metodika analýzy Investice roku 2011 

 

Upozornění: Investice roku 2011 je nezávislou analýzou investičních příležitostí v roce 2011 se zaměřením na běžného občana ČR. Vyhodnocené jsou jen lehce dostupné nástroje kolektivního investování (otevřené fondy). Kritériem hodnocení je absolutní výnos instrumentu vzhledem k jeho volatilitě a měnovému riziku. Cílem analýzy je popularizace nástrojů pravidelného investování běžným občanům ČR a zvýšení jejich finanční gramotnosti v této oblasti.

 

Doplňující informace: 

  

Investice roku – metodika 

V nominaci ve všech kategoriích mohou být zařazeny pouze následující typy fondů:

* fond je určen pro retailovou klientelu a bylo možné do něj vstoupit na počátku roku a vystoupit na konci roku (tedy ne uzavřené tranše zajištěných fondů nebo speciální fondy kvalifikovaných investorů);

* fond je dostupný retailovým klientům a k fondu jsou volně dostupné jednoznačné informace za rok 2011;

* do fondu je možné investovat jak jednorázově, tak pravidelně s měsíční frekvencí;

* minimální jednorázová investice musí být nižší nebo rovna 100 000 Kč, minimální pravidelná měsíční investice do fondu musí být nižší nebo rovna 2 000 Kč, přičemž první investice může být vyšší až do úrovně 5 000 Kč.

 

Kategorie zařazení fondů:

 

1) Fondy peněžního trhu

Do této kategorie spadají fondy, které trvale investují na trhu dluhopisů anebo na peněžním trhu. Celková modifikovaná durace nesmí překročit hodnotu 1 (při překročení tohoto limitu je fond klasifikován jako dluhopisový fond). Hodnoceny budou pouze fondy korunové, popř. denominované v CZK, investující do korunových nástrojů či do CZK zajištěné. Minimálně 90 % hodnoty fondu musí být investováno do nástrojů v CZK, popř. zajištěno v CZK.

 

2) Dluhopisové fondy

Do této kategorie spadají fondy, které trvale investují na trhu dluhopisů. Doplňkové investování do akcií je možné, ale podíl akcií nesmí překročit 10 % aktiv fondu. Dluhopisové fondy zahrnují i indexové fondy vázané na obligační indexy. Fondy budou rozčleněny do dvou následujících skupin: 

a) konzervativní dluhopisový fond

Jedná se o fondy korunové, popř. denominované v CZK, investující do korunových nástrojů či do CZK zajištěné. Minimálně 80 % hodnoty fondu je v CZK, popř. zajištěno v CZK. Fond musí být zaměřen na české státní dluhopisy nebo dluhopisy s investičním ratingem.

b) progresivní dluhopisový fond

Jedná se o dluhopisové fondy, které nespadají do kategorie konzervativní dluhopisový fond, tedy např. obsahují spekulativní korporátní dluhopisy a dluhopisy ze zemí emerging markets bez ohledu na zajištění či měnu denominace.

 

Akciové fondy

Do této kategorie spadají fondy trvale investující na akciovém trhu minimálně 66 % aktiv (tj. do akcií a instrumentů nesoucích riziko akcií). Akciové fondy zahrnují i indexové fondy vázané na akciové indexy. Do této kategorie budou zařazené také fondy fondů, které trvale investují jen do akciových fondů. U akciových fondů nezáleží na měně denominace. Doplňkově se stanovuje, zda je fond orientován sektorově, tj. fond, který investuje výhradně do určitého ekonomického sektoru, či regionálně, tj. fond specializující se na určité regiony. Pomocí těchto kritérií budou fondy rozděleny do následujících skupin: 

- globální akciové fondy a fondy vyspělých trhů

Jedná se o: a) fondy zaměřené na Severní Ameriku a/nebo západní Evropu,

                    b) fondy s širokou globální diverzifikací včetně těch, které jsou programově „převážené“

          v určitém regionu.

- regionálně zaměřené fondy

Jedná se o fondy, které jsou zaměřené na akcie společností působících v určitém regionu (např. východní Evropa, Latinská Amerika), s výjimkou regionů Severní Amerika a západní Evropa, nebo orientací na konkrétní zemi s výjimkou zemí Severní Ameriky nebo západní Evropy (např. Česká republika, Japonsko, Austrálie, Malajsie, Čína).

- sektorově zaměřené fondy

Do této skupiny spadají fondy, které jsou odvětvově zaměřené: např. na životní prostředí, těžební průmysl, atd.

 

4) Garantované fondy

Do této kategorie spadají fondy, které mají určitým způsobem garantovánu hodnotu. Jedná se především o click fondy a fondy garantované. Hodnoceny budou jen fondy, jejichž hodnota je garantována v CZK.

 

5) Smíšené fondy

Do této kategorie spadají fondy, které investují do aktiv na různých trzích a nejsou stanoveny limity pro podíl akcií či dluhopisů. V této kategorii budou také zařazeny fondy fondů, které nespadají do kategorie akciových fondů. Zároveň jsou v této kategorii zařazeny fondy nespadající do jiné výše uvedené kategorie (např. nemovitostní fondy a komoditní fondy).

 

Zdrojová data 

Pro každý fond je zapotřebí těchto informací v uvedeném formátu:

* plný název fondu a ISIN, včetně uvedení investiční společnosti a měny, ve které je uvedena cena podílových listů;

* kategorie podle výše uvedených pravidel – ve sporných případech doplňkové informace, například stručný popis investiční strategie nebo orientační struktura portfolia;

* časová řada cen podílových listů pro každý pracovní den v roce; není-li cena uvedena z nějakých důvodů (např. státní svátek v Lucembursku, apod.), uvádí se cena za předchozí den;

* časová řada musí být upravena na pracovní dny v ČR, tj. bez sobot, nedělí a českých státních svátků;

* tabulky vstupních a výstupních poplatků ve formátu:

Výše investice

Vstupní poplatek jako % investované částky

100 000 Kč jednorázově

 

Výše odkupu

Výstupní poplatek jako % z odkupu 365. den

100 000 Kč jednorázově

 

 

 

působ vyhodnocení výsledků 

Výsledky budou pro každou kategorii vyhodnoceny tímto způsobem:

Pro každý fond je spočítán celkový roční výnos v CZK (vyjádřený v %).

Pro každý fond je vypočten čistý výnos zohledněním vstupních a výstupních poplatků.

Od tohoto výsledku je nadále odečtena hodnota jednoroční sazby PRIBID platná ke konci předchozího roku (tj. 31. 12. 2010), která představuje bezrizikovou investici.

Výsledkem je „nadvýnos“ (N).

Pro každý fond je vypočítána celková anualizovaná volatilita na bázi denních výnosů. Pro fondy s denominací jinou než CZK se do volatility promítne i měnové riziko (např. CZK/EUR, CZK/USD, atd.).

Pro každý fond je vypočten podíl N/volatilita. Tento poměr se nazývá Sharpeův poměr (Sharpe Ratio) a jde vlastně o míru nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika vyjádřeného volatilitou. Tato hodnota je podkladem pro výpočet konečného žebříčku.

Protože Sharpeův poměr poskytuje hodnoty srovnatelné napříč kategoriemi, je možné vytvořit i celkový žebříček výkonnosti vyjádřené jakožto podíl „nadvýnos / celkové riziko“.

 

Výsledkům je přiřazeno pořadí a jsou publikovány podle specifikací společnosti Fincentrum. V současnosti plánované vyhlašované kategorie jsou následující:

1) Fond peněžního trhu (kategorie zařazení fondů (1)),

2) Konzervativní dluhopisový fond (kategorie zařazení fondů (2a)),

3) Progresivní dluhopisový fond (kategorie zařazení fondů (2b)),

4) Akciový fond (kategorie zařazení fondů (3)),

5) Garantovaný fond (kategorie zařazení fondů (4)),

6) Smíšený fond (kategorie zařazení fondů (5)),

7) Investice roku (nejlepší z výše uvedených),

8) Divoká karta investujeme.cz (potenciálně zajímavý fond dle redakce investujeme.cz).

 

Poznámka: Kategorie, ve které žádný fond splňující kritéria nebude mít kladný nadvýnos dle výše uvedených pravidel, nebude vyhlašována. Výjimkou je kategorie fond peněžního trhu z důvodu možného kratšího investičního horizontu. Pokud v této kategorii žádný fond nesplní podmínku kladného nadvýnosu, bude na tuto skutečnost upozorněno a fondy budou porovnávány podle čistého výnosu k volatilitě. Za těchto okolností však tyto fondy nebudou zařazeny do celkového pořadí.

 

soutez_casestudy

Zdroj: Fincentrum, PwC

 

Byl pro vás článek přínosný?