Hlavní navigace

BPM: Problematika řízení podnikových procesů v praxi

12. 7. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
BPM (business process management) patří již minimálně dvě dekády mezi nejvýznamnější témata moderního byznysu, i proto jej řadíme mezi klíčové manažerské disciplíny. Ne všechny organizace ale správě podnikových procesů věnují adekvátní pozornost.

Mnoho odborníků se domnívá, že problematika BPM přímo navazuje na ranou fázi zájmu o podnikové procesy, která začala v 80. letech minulého století. Rychle se vyvinula v plnohodnotnou byznysovou disciplínu, což mimo jiné dokládá vznik metodiky Six Sigma nebo všeobecné rozšíření a přijetí termínů workflow či BPR – Business Process Reengineering.

Historicky se na problematiku řízení podnikových procesů nejvíce soustředily organizace v Evropě a v Severní Americe. Od již zmíněných 80. let 20. století k většímu poznání začaly přispívat japonské korporace, které se úspěšně etablovaly v některých odvětvích. Dnes odborná veřejnost se zájmem sleduje dění v jihovýchodní Asii a zejména v Číně. Ta nastoupila cestu masivní automatizace a všudypřítomných inovací. Lze předpokládat, že i tamní zkušenost brzy rozšíří světové know-how v oblasti řízení podnikových procesů. Podobně lze nahlížet i na hospodářský vývoj v Indii nebo v Saúdské Arábii.

Osmý ročník studie The State of Business Process Management, kterou od roku 2006 ve dvouletých intervalech zpracovává společnost BPTrends Associates, kromě přehledu oborových trendů nově obsahuje také část, jež se tematicky zaměřuje na softwarové nástroje BPM, resp. jejich využití. Další loňskou novinku představuje sekce, v níž odborníci prezentují své názory na budoucnost řízení podnikových procesů.

Dotazovací šetření, jež slouží jako jeden z podkladů studie, se uskutečnilo na podzim 2019. Jeho výsledky tedy nezohledňují případné změny, jež do řízení podnikových procesů vnesla pandemie onemocnění covid-19. Autoři rovněž upozorňují na jistou míru neobjektivity, která studií prostupuje. Mezi respondenty jsou totiž téměř výhradně lidé se zájmem o podnikové řízení projektů.

Z historických dat společnosti BPTrends vyplývá, že v současnosti panuje vyšší zájem o téma BPM než před patnácti lety, kdy vypracovávala první ročník své studie. Zejména velké organizace úspěšně nasadily do provozu softwarové sady pro řízení podnikových procesů. Ty sice přinesly určité efekty, rozhodně však nedošlo k revoluci, kterou očekávali někteří dodavatelé, uživatelé nebo konzultanti. 

Někteří experti z oboru ale potenciál velkých změn vidí. Dávají jej do souvislosti zejména se zvyšující se mírou praktické aplikace umělé inteligence v podnicích nebo s technikou známou jako processmining neboli vytěžování procesů. Opět nutno poznamenat, že zpráva vznikala před pandemií onemocnění covid-19. Ta dost možná názory odborníků výrazně pozměnila.

Procesní dění v podnicích

Problematice řízení podnikových procesů se aktivně a ve větším měřítku věnuje zhruba polovina respondentů z globální studie společnosti BPTrends. Jejich zastoupení ve zkoumaném vzorku se v posledních letech v podstatě nemění. 36 procent respondentů, resp. jejich organizací, se aktuálně věnuje deseti a více projektům, jež mají procesní řízení zefektivnit. Dvě pětiny dotazovaných podniků uskutečňuje projekt významného redesignu procesů. Tři pětiny se věnují vysloveně transformačním projektům.

Příliš se rovněž nemění zastoupení organizací, které mají namodelovanou nebo zdokumentovanou nejvýše čtvrtinu svých procesů. V loňské studii jich bylo 62 procent. Podchycení všech procesů ve formalizovaných modelech zvládají pouze dvě procenta dotazovaných podniků, resp. jejich zástupců. Bezmála dvě pětiny organizací v roce 2019 pracovaly na návrhu podnikové procesní architektury.

Tzv. procesní práce se nejčastěji zaměřuje na čtyři oblasti či témata, v nichž chce organizace dosáhnout zlepšení. Konkrétně jde o snížení nákladů nebo zvýšení produktivity (70 %), uvedení nových produktů na trh nebo vstup do nových segmentů (39 %) a o zvýšení spokojenosti zákazníků (30 %). Tři čtvrtiny respondentů věří, že BPM a související technologie pomáhají jejich organizacím v dosahování cílů.

Bez zajímavosti nejsou odpovědi na častý nezájem seniorního vedení organizací o praktickou realizaci úprav a změn v řízení podnikových procesů. 55 procent respondentů předpokládá, že o pozornost manažerů soupeří hned celá řada různých procesů. 48 procent naznačuje, že vedení prostě soustředí svou pozornost na jiná témata.

Polovina organizací nijak nebrání jednotlivcům nebo vedoucím úseků, aby iniciovali a řídili vlastní procesní změny. Pouze 15 procent dotazovaných podniků ale disponuje organizovanou skupinou, která jednotlivé snahy na poli BPM koordinuje.

Zájem o vzdělávání v oblasti řízení podnikových procesů, tj. realizace tematických školení, v nichž se účastníci naučí relevantní techniky a získají odpovídající dovednosti, v posledních letech značně opadl. Více než dvě pětiny dotazovaných organizací v tomto směru nevyvíjí vůbec žádnou aktivitu.

Otázka softwaru

Trh softwarových nástrojů kategorie BPM se vyvíjí již déle než třicet let. Od relativně jednoduchých nástrojů pro návrh a správu workflow se posunul ke komplexním automatizačním platformám a nemalé ambice si klade i v dnes všudypřítomné digitální transformaci. Spektrum nabízených řešení je velmi široké a prostupuje v podstatě všemi kategoriemi podnikového softwaru. V principu mají nástroje BPM přispívat k optimalizaci podnikových procesů a k jejich efektivitě.

Sedmdesát procent organizací dotazovaných v rámci loňské studie společnosti BPTrends disponovalo nástrojem pro modelování procesů. Zbývající si jej v bližším nebo vzdálenějším horizontu chtěly pořídit. Více než tři pětiny firem ve výzkumném vzorku provozovaly jedno nebo hned dvě softwarová řešení pro činnosti spojené s BPM.

Cloud23

Bezmála polovina respondentů označila zlepšení spolupráce za hlavní přínos, jenž plyne z nasazení softwaru BPM. Pomyslnou druhou příčku obsadilo zdokonalení interakcí interních a externích procesů (40 %). Hodnocení spokojenosti s využívaným softwarovým řešením lze označit za roztříštěné. 53 procent respondentů si pochvaluje možnosti definování workflow a jeho modelování, 50 procent je spokojeno s podporou spolupráce a správy dokumentů, 36 procent na svém systému BPM oceňuje schopnosti z oblasti výkonu či realizace procesů a jejich monitoringu. Zhruba polovina respondentů je se současnými nástroji jako funkčními celky BPM spokojena. Téměř dvě pětiny ale zmínily, že jejich organizace velmi pravděpodobně uskuteční v následujících dvou letech výměnu řešení BPM.

Za aktuálně nejatraktivnější technologie z oblasti řízení podnikových procesů označili respondenti automatizaci BPM (56 %) a vytěžování procesů (39 %). V pořízení druhé uvedené ale často brání nedostatek financí (46 %) anebo know-how (55 %). 71 procent dotazovaných se shoduje v tom, že největší vliv na formování a směřování procesů v jejich organizacích má digitální transformace.