Hlavní navigace

Co přinesl daňový řád

17. 5. 2011

Sdílet

Prvního ledna letošního roku vstoupil v platnost nový zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (dále jen Daňový řád), který nahradil dosavadní zákon o Správě daní a poplatků. Nejvýznamnější změna se týká především lhůt pro stanovení a placení daně.

Lhůta pro stanovení daně se novelou Daňového řádu účinnou od 1. 3. 2011 stanovuje na 3 roky a tato lhůta začíná běžet dnem, kdy uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání anebo ke kterému se stala splatnou daň, pokud tedy není povinnost podat daňové přiznání. Daňový řád nyní přímo vymezuje úkony, které mohou prodloužit lhůtu pro stanovení daně a také případy, kdy může dojít k přerušení běhu lhůty.

 

Úkon, kterým může být lhůta prodloužena, je: 

a) podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně;

b) oznámení rozhodnutí o stanovení daně;

c) zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku;

d) oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku; nebo

e) oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.

 

Lhůtu je možné přerušit: 

a) v situaci, kdy probíhá řízení v souvislosti se stanovením daně před soudem ve správním soudnictví a před Ústavním soudem;

b) v situaci, kdy probíhá řízení o otázce, o které je příslušný rozhodnout soud a která je nezbytná pro správné stanovení daně;

c) od okamžiku zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až do oznámení rozhodnutí o jejím navrácení v předešlý stav;

d) od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena neúčinnost doručení.

Významnou novinkou je také případ, kdy se lhůta pro stanovení doby počítá znova od počátku. K této situaci může dojít, pokud před uplynutím lhůty pro stanovení daně byla zahájena daňová kontrola, bylo podáno řádné daňové tvrzení nebo byla oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení.

 

Změny v zastupování: 

Daňový řád přináší podstatnou změnu v otázce zastupování a udělování plných mocí. Zaměstnanci daňového subjektu a také jiné fyzické osoby, které vykonávají pro daňový subjekt činnost, mohou být pověřeni, aby jednali jménem tohoto subjektu. V případě, že by však plná moc nebyla vymezena anebo by nebyla vymezena přesně, již neplatí, že by se jednalo o generální plnou moc, ale Finanční úřad vyzve daňový subjekt ke specifikaci zmocnění. 

Ke změně došlo i v situaci při zastupování na základě plné moci, kdy dříve bylo možné zastupovat pouze jeden daňový subjekt u jednoho správce daně, kdežto nyní bude moci každý zmocněnec zastupovat více daňových subjektů na základě plné moci. Tím došlo k rozšíření pravomocí účetních, jelikož dosud tuto možnosti měli pouze advokáti nebo daňový poradci.

Nadále již neplatí podmínka, že je nutné potvrzení přijetí plné moci zmocněncem, jak tomu bylo dříve. 

 

 

Autor je advokát, trvale spolupracující s NWD Legal