Hlavní navigace

Dividendy pro zaměstnance místo platu? Co přinese nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Ve spolupráci s advokátní kanceláří Holubová - advokáti s.r.o., přinášíme upozornění na blížící se velmi důležité legislativní změny, které českou ekonomiku a finanční trhy značně ovlivní.

Jak již jistě mnozí vědí, 1. 1. 2014 se české soukromé právo dočká největší změny za poslední desítky let, jelikož začne platit nový občanský zákoník. Cílem zákonodárců při přípravě nového občanského zákoníku bylo mimo jiné sjednotit soukromé právo v jediném právním předpisu.
Proto nový občanský zákoník zruší nejen současný občanský zákoník, ale také obchodní zákoník, zákon o cenných papírech, zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, zákon o vlastnictví bytů a mnoho dalších zákonů a podzákonných právních předpisů. Celkem nový občanský zákoník obsahuje ve svých úctyhodných 3080 paragrafech bratru 238 ustanovení, kterými ruší jiné právní předpisy. Záměr zákonodárců sjednotit soukromé právo v jediném předpisu k obrovskému překvapení všech, kteří jinak bezchybnou práci zákonodárců obdivují, nevyšel, a proto kromě nového občanského zákoníku budou soukromé právo nadále upravovat i jiné právní předpisy. V oblasti obchodního práva tak bude mít zásadní význam také nový zákon o obchodních korporacích, jenž obsahuje úpravu obchodních společností a družstev.


Zákon o obchodních korporacích přinese zajímavé novinky v oblasti dividend. Obchodní společnosti budou na rozdíl od stávající právní úpravy nově moci zcela legálně vyplatit svým společníkům či akcionářům zálohu na podíl na zisku. Pokud se tedy společníci společnosti s ručením omezeným, která má na svých účtech miliardy nerozděleného zisku (jako každá slušná společnost v České republice), rozhodnou, že ve druhé polovině roku podniknou investiční akci, na kterou by se jim hodily právě peníze uložené ve společnosti, budou tak moci učinit právě formou zálohy na podíl na zisku. A to po mezitímní účetní uzávěrce. Statutární orgány společnosti však budou muset před vyplacením zálohy, ale i řádné dividendy, provést takzvaný test solventnosti. Obchodní společnost totiž nebude smět vyplatit zisk, ani zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.
Novinkou bude od 1. 1. 2014 také možnost upravit stanovy společnosti tak, že právo na podíl na zisku společnosti nebude náležet jenom společníkům či akcionářům společnosti, ale libovolným jiným osobám. Otvírá se tak zajímavá možnost, jak motivovat například jednatele či manažery společností tím, že část jejich odměny bude koncipována jako právo na podíl na zisku. Ač zákon okruh osob, kterým může být ve stanovách toto právo přiznáno, nijak neomezuje, vzhledem k dalším zákonům nebude pro společnosti napojené na veřejné rozpočty ani nadále možné, aby přímo do svých stanov zakomponovaly právo na podíl na zisku ve prospěch nakloněných politiků – pro společnosti a politiky bohužel, pro daňové poplatníky naštěstí.
Osobám, které mají právo na podíl na zisku, se zisk vyplácí především v penězích. Zákon však nově nabízí možnost, aby společnost ve svých stanovách stanovila, že zisk se bude vyplácet i jiným způsobem, např. v akciích či dokonce naturáliích. Akcionářům pivovarů by se tak mohl splnit dávný sen, tedy vyplácení dividend v podobě pivních sudů.
V souvislosti s novinkami v oblasti soukromého práva připravila vláda také návrhy zákonů, které by promítly změny soukromého práva i do oblasti daňové. Zásadní pozitivní změnou v oblasti vyplácení podílu na zisku by mělo být osvobození příjmu osob z podílu na zisku z účasti na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným, na podílovém fondu nebo komanditisty na komanditní společnosti, podílu na zisku z členství v družstvu a podílu na zisku tichého společníka od daně z příjmu fyzických osob (neboli srážkové daně z dividend). Snahou vlády vzhledem k blížícím se volbám do poslanecké sněmovny je, aby tento zákon nabyl účinnosti o rok dříve, tedy od 1. 1. 2014 namísto původně schváleného roku 2015. Tak by snad konečně mohl být odstraněn dlouhodobý nesmysl, kdy zisk společnosti byl před vyplacením společníkům zdaněn hned dvakrát.

soutez_casestudy

 

Autorka je ředitelka společnosti Next Finance s.r.o.

Byl pro vás článek přínosný?