Hlavní navigace

Dotace a fondy EU: Výzva programu Nemovitosti byla prodloužena

19. 1. 2012

Sdílet

Dne 4. ledna 2012 byla prodloužena 2. výzva pro předkládání projektů do programu Nemovitosti v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). O podporu v rámci této výzvy mohou požádat všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na svoji velikost, přičemž projekt musí být realizován v ČR mimo hlavní město.

V rámci výše uvedeného programu mohou podniky žádat o podporu pro následující typy projektů:

Příprava zóny

Projekt, jehož realizací vzniknou v rámci výstavby nové podnikatelské zóny investičně připravené plochy nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávající podnikatelské zóny. Způsobilými výdaji na poskytnutí podpory jsou například náklady vynaložené v souvislosti s úpravou pozemků, odstraněním nevyužitých staveb a s výstavbou inženýrských sítí a účelových komunikací.

Rekonstrukce objektu

Projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci objektu na podnikatelský objekt. Podpořeny budou pouze projekty, u kterých rekonstrukce umožní efektivnější využití nemovitosti. Způsobilými výdaji na poskytnutí podpory jsou kromě nákladů uvedených výše i náklady na vlastní rekonstrukci a některé další typy nákladů.

Vyhotovení projektové dokumentace

Projekt, při jehož realizaci bude vytvořena dokumentace k přípravě projektu a projektová dokumentace pro výše uvedené projekty. Příjemce dotace je povinen zahájit realizaci projektu, pro který byla projektová dokumentace vyhotovena, do dvou let. Způsobilými výdaji na poskytnutí podpory jsou náklady na projektovou dokumentaci stavby a architektonickou soutěž.

Výše dotace na projekt je stanovena jako procento ze způsobilých výdajů projektu dle platné regionální mapy (viz: http://www.czechinvest.org/verejna-podpora), tedy 30 % – 40 % v závislosti na regionu. Maximální dotace na jeden projekt činí 20 mil. Kč (u projektů týkajících se projektové dokumentace max. 2 mil. Kč). Jeden právní subjekt (identifikace dle IČO) však může podat pouze jeden projekt.

Celková alokace na tuto výzvu činí 1 mld. Kč.

Příjem registračních žádostí bude probíhat od 1. března 2012 do 30. dubna 2012. Správce programu si však vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem registračních žádostí, přesáhne-li finanční objem podaných registračních žádostí dvojnásobně částku prostředků alokovaných na tuto výzvu, a to bez předchozího upozornění. Je tedy důležité podat registrační žádost co nejdříve po otevření výzvy. Příjem plných žádostí pro projekty, u kterých byla schválena registrační žádost, bude zahájen 1. května 2012.

Více informací lze získat na adrese: http://www.czechinvest.org/nemovitosti-vyzva-ii-prodlouzeni

 

Další aktuální informace o možnostech získání dotací z EU

Kromě výše uvedené výzvy jsou v tomto roce plánovány výzvy v rámci těchto programů:

·         Program Eko-energie (OPPI) – Výzva je plánována na první měsíce roku 2012. Podpora v této oblasti je určena na aktivity velkých podniků, jejichž účelem je zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie).

·         Program Potenciál (OPPI) – Vyhlášení výzvy je plánováno na jarní měsíce roku 2012. V rámci tohoto programu jsou poskytovány dotace na vznik nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě.

·         Program EDUCA (OP LZZ) – Výzva se aktuálně zpracovává a její vyhlášení je plánováno na první polovinu roku 2012. Program je zaměřen na specifické vzdělávání (poskytuje kvalifikace, které nejsou přenositelné do dalších podniků a pracovních oborů, či jsou přenositelné pouze v omezeném rozsahu).

 

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?