Hlavní navigace

Generální finanční ředitelství k uplatňování DPH u nemovitostí od roku 2014

11. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © Pavel Losevsky - Fotolia.com
Na odborné diskuse související s uplatňováním daně z přidané hodnoty při převodu pozemků po 1. lednu 2014 reagovalo Generální finanční ředitelství a včera zveřejnilo Informaci k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. lednu 2014, ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty.

V následujícím textu bychom chtěli upozornit na některé vybrané oblasti. Úplné znění Informace naleznete na stránkách Finanční správy zde

 

Zálohy na pozemky
Velkou diskusi mezi odbornou i laickou veřejností vzbudila problematika daňového režimu, který má být uplatňován u záloh na nákup pozemků přijatých před 1. lednem 2014 v případě, uskuteční-li se samotný převod až v roce 2014. Podle současné právní úpravy představuje převod plnění osvobozené od DPH (vyjma stavebních pozemků). Informace potvrzuje, že v daném případě by prodávající přiznal osvobozené plnění při přijetí zálohy již v daňovém přiznání za období přijetí zálohy. Ke dni převodu pozemku v roce 2014 by byl základ DPH, bude-li se nově jednat o převod pozemku podléhajícího DPH, stanoven jako rozdíl mezi celkovou kupní cenou a částkou uhrazenou jako záloha.

 

Časový test pro uplatnění osvobození
Novela zákona o DPH účinná od ledna 2013 prodloužila časový test pro uplatnění osvobození u dodání nemovitostí ze tří na pět let od kolaudace či prvního užívání příslušné nemovitosti. Pokud však nemovitost byla nabyta do konce roku 2012, zůstává zachována lhůta tří let. Informace GFŘ potvrzuje, že u staveb, bytů a nebytových prostor nabytých do konce roku 2012 i v případech, kdy se stanou součástí pozemku, bude pro převody v roce 2014 a později uplatňován původní tříletý časový test.

 

Vymezení pozemku
Jedním ze základních principů novely zákona o DPH je stejný režim zdanění stavby a pozemku k ní přiléhajícího. Podle Informace se pozemkem rozumí pozemek geometricky a polohově určený a zobrazený v katastru nemovitostí a označený takto samostatným parcelním číslem. Bude-li stavba umístěna, byť i jen částečně, na více parcelách, mají být všechny tyto parcely považovány za pozemky, na kterých je zřízena stavba.

 

Sazby daně u sociálního bydlení 

Informace rovněž uvádí, že režim sociálního bydlení, v jehož rámci podléhá převod nemovitostí pro sociální bydlení snížené sazbě DPH, se uplatní i u převodu pozemku, na němž se taková stavba nachází. Pokud pozemek a stavba budou ve vlastnictví dvou odlišných osob a bude tedy docházet k dodání stavby pro sociální bydlení a pozemku zastavěného touto stavbou samostatně, uplatní se u obou plnění snížená sazba DPH. 

 

Informace Generálního finančního ředitelství představuje možný výklad novely zákona o DPH a metodickou instrukci pro správce daně k aplikaci této novely. Přestože se vydaná Informace zabývá některými otázkami, které budou v oblasti DPH u nemovitostí od příštího roku vznikat, některé další okruhy a konkrétní aplikace zůstávají stále nevyjasněny. V případě dotazů k uvedené problematice se obracejte na autory tohoto článku či Vaši kontaktní osobu v KPMG Česká republika.

 

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?