Hlavní navigace

Global skills®: Vzděláváním k firemnímu bohatnutí

9. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © graja - Fotolia.com
Společnost Centrum andragogiky se v oblasti dalšího vzdělávání dospělých angažuje již celou řadu let. Náleží k tomu typu vzdělávacích institucí, které pouze neprodávají jednotlivé kurzy, ale vytvářejí pro své klienty řešení na míru jejich potřebám a přáním. Patří také k těm nemnoha vzdělávacím firmám, které své vzdělávací služby měří a vyhodnocují, a navíc disponuje i výzkumnými aktivitami s inovačním potenciálem.

Na základě realizací vzdělávání u velkého množství středních a velkých firem jsme v Centru andragogiky zaznamenali významný inovační potenciál například v oblasti snahy o systematické komplexní vzdělávání, kterou se firmám a organizacím ne vždy dařilo naplňovat. Pro firmy jde o prostor ke zlepšení a pro nás p prostor pro novou metodiku a přístup k danému problému. Cíl byl jasný. Vytvořit vzdělávací nástroj, který zefektivní výuku v rámci dalšího vzdělávání a zvýší úspěšnost aplikace získaných vědomostí a dovedností do každodenní praxe. Doplnit tento nástroj o mechanismy odstraňující neefektivní a často z kontextu vytržené způsoby vzdělávání bylo již pouhým logickým krokem. Při tvoření tohoto produktu jsme pak také kladli důraz na svědomitou diagnostiku a měření úspěšnosti vzdělávacího a rozvojového procesu. Celý proces vývoje jsme završili ověřením a konzultací s cca 25 zkušenými lektory a cca 15 našimi zákazníky. Nový produkt s názvem Global skills obsahující inovativní metodiku byl na světě.

Projektován je na třech nosných pilířích, kterými jsou:

1. Harmonické propojení a kontextová provázanost soft a hard skills

2. Diagnostika vzdělávacích potřeb a měření úspěšnosti vzdělávání

3. Holistický management

Jednotlivé pilíře je možno aplikovat samostatně, či v různých kombinacích na základě zjištěných či vyřčených potřeb a přáních zákazníka. Ideální je však jejich systematické propojení v rámci uceleného vzdělávacího a rozvojového projektu. A nyní k jednotlivým pilířům.

Primární podstatou tohoto produktu je harmonické sladění a propojení soft (měkkých) a hard (tvrdých) skills (dovedností), které se v pojetí většiny vzdělávacích společností od sebe často přímo či nepřímo oddělují. Na základě vstupní diagnostiky či zákazníkem definovaných vzdělávacích potřeb sestavíme vzdělávací a rozvojový program na míru. Program sestavíme z témat, která jsou nejen odpovědí na jednotlivé potřeby zákazníka, ale navíc jsou vždy kontextově sladěny v relevantní celek, který účastníkům vzdělávání umožní hlubší pochopení dané problematiky s násobně větším potenciálem dlouhodobého uchování souvisejících vědomostí a dovedností nežli u klasické formy vzdělávání.

Jedním z hlavních předpokladů úspěšné aplikace shora uvedené metodiky v praxi je organizačně, informačně a odborně propojený a sehraný tým lektorů, kteří se navzájem dobře znají, a to jak mezilidsky, tak i v rámci svých vzdělávacích metod a odborných obsahů. Dalším důležitým článkem je kvalifikovaný koordinátor vzdělávacích a rozvojových akcí, který zajišťuje bezproblémovou realizaci včetně související komunikace a zároveň dohlíží nad řádným plněním smluvních podmínek a dohod za účelem splnění všech vytýčených cílů k zákazníkově plné spokojenosti.

 

Diagnostika a měření jsou nástrojem, který by neměl chybět u žádné činnosti, natož pak u vzdělávání. Firmy ročně utrácejí velké částky peněz za vzdělávání a většinou ani nemají pojem o tom, co za své peníze dostali a jestli je jim to k něčemu dobré. Pouze kvalitní diagnostika je schopna definovat ty pravé vzdělávací a rozvojové cíle a i jakékoliv měření se může odvíjet pouze od změřené úvodní - současné hodnoty. Pokud neznáme výchozí status quo, nelze změřit nic, i kdybychom to chtěli. Proto se vždy se současným stavem věcí musíme seznámit co nejdříve. V oblasti vzdělávání to znamená zjistit reálné potřeby a prostor ke zlepšení a definovat vzdělávací cíle. Následně pak po ukončení vzdělávací akce či souboru několika akcí v několikatýdenním odstupu (důležitá je i udržitelnost nabytých vědomostí a dovedností) změřit úroveň navýšení kompetencí a v návaznosti na to a v souladu s potřebami zákazníka i navrhnout další postup. Disponujeme celou řadou diagnostických a měřících nástrojů a klientovi doporučíme ten nejvhodnější vzhledem k nastavené ceně a sjednaným konkrétním cílům.

Pro dlouhodobé sledování rozvoje daného jedince včetně statistických výstupů a údajů sloužících k definování vzdělávacích potřeb pro kýžený koncepční rozvoj nebo pro naplnění požadované podstaty daného kompetenčního modelu disponujeme i softwarovou podporu, která toto umožňuje. Pracuje se vstupními daty pořízenými všemi rozvojovými složkami (diagnostické, vzdělávací nebo poradenské firmy, interní vzdělávání a třeba i data z CV jednotlivých osob). 

 

Holistický management coby další pilíř Global Skills bychom mohli zařadit do oblasti employeeshipu z pohledu manažerů na různých úrovních a definovat ho jako nástroj změny osobního paradigmatu. Trend úzkých specializací s cílem vytvoření špičkového odborníka na jednu stále užší a podrobnější oblast přinesl mimo pozitivních výsledků i řadu nežádoucích efektů. Většina manažerů dnes není schopna vnímat věci, okolnosti či problémy z potřebného nadhledu a v nezbytném kontextu na ostatní části či jejich celkový souhrn v kompaktní podobě. Ať již jakékoliv rozhodování či vzniklé problémy se řeší odděleně bez potřebné provázanosti na celek. Většina příčin daných problémů je často latentní povahy a zůstává proto nepovšimnuta, přičemž se pozornost soustavně zaměřuje na snahu řešit pouhé symptomy těchto problémů – ty jsou totiž lépe identifikovatelné a většinou se dají léčit rychleji, na první pohled levnějšími formami řešení, ale s krátkodobým efektem, jenž umožní skutečným příčinám dlouhodobě a skrytě růst. V praxi to znamená, že manažer bez celostního přístupu třeba i problém vzniklý v jeho oddělení vyřeší, ale většinou bez ohledu na kontext s problematikou celé firmy, a tak v důsledku jím zvoleného řešení mohou třeba vzniknout jiné problémy ve vedlejších odděleních. Ještě větší negativní dopad může mít řešení, které neřeší příčinu.

Paradoxně to, co firmy nastartuje a vynese až na výsluní, začne po určité době být bez cíleného zásahu brzdou. Náš produkt – Global skills – nabízí nejen řešení prostřednictvím unikátní metodiky, ale i na základě jiného přístupu a zohlednění formy a obsahu v potřebném kontextu.

Centrum andragogiky

* Global skills probíhá efektivně, systematicky, cíleně a na základě skutečných vzdělávacích potřeb

* Global skills vytváří kompetentní pracovníky a nepřímo zvyšuje produktivitu a kvalitu jejich práce, a tak i celkový přínos pro firmu či organizaci

* Global skills harmonicky propojuje měkké a tvrdé dovednosti a vytváří z nich funkční celek

* Global skills je aplikováno na základě předrealizační diagnostiky na míru zákazníkovi a jeho konkrétním představám, anebo při jejich absenci s vlastní důkladnou identifikací zákazníkových konkrétních potřeb

* Global skills navyšuje efektivitu vzdělávání a zaměřuje se na kontextové chápání a holistické (celostní) myšlení v souvislostech

* Global skills klade důraz na udržitelnost získaných vědomostí a dovedností a jejich následnou bezproblémovou aplikaci do každodenní praxe

* Global skills iniciuje změnu myšlení a přístupu ke vzdělávání, novým formám řešení a významným způsobem se podílí na posilování loajality a morálního statutu

* Global skills je cílené a měřitelné a měření jeho úspěšnosti, průběžné vyhodnocování a zpětná vazba jsou založeny na předem stanovených kritériích, které je možno po vzájemné dohodě rozšiřovat či měnit dle potřeby

* Global skills je na rozdíl od mnoha jiných forem měřenou investicí a nikoliv jen nákladovou položkou

 

 

 

Cloud23

Autor je ředitel lektorského týmu, lektor a konzultant vzdělávací a poradenské společnosti Centrum andragogiky, s.r.o.