Hlavní navigace

Hyperautomatizace jako strategický trend letošního roku

28. 7. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Podniky mohou zvýšit rozsah a úroveň automatizace spojením technologií jako robotická automatizace procesů, umělá inteligence a strojové učení. Zeptáte-li se manažerů firem, jaké jsou jejich priority na letošní rok, je pravděpodobné, že jednou z položek bude „zvýšení míry automatizace“. Automatizace procesů s cílem vykonávat pracovní úlohy rychleji a přesněji a zároveň snížit náklady ještě nabyla na významu během pandemie covidu-19.

Technologie jako robotická automatizace procesů (RPA), umělá inteligence (AI), strojové učení (ML) a další proto dnes zavádí mnoho podniků. Nový koncept, který směřuje k vyšší míře automatizace díky propojení těchto nástrojů, nazývaný hyperautomatizace se může nakonec stát jedním z významnějších technologických trendů letošního roku. Podle nich je hyperautomatizace je nevratná a nevyhnutelná.

Co je hyperautomatizace?

Výraz hyperautomatizace razila výzkumná společnost Gartner, která ji definuje jako využití pokročilých technologií – umělé inteligence a strojového učení – k vyšší míře automatizace procesů a posílení lidských schopností. Hyperautomatizace zahrnuje jak samotné technologie, nástroje a platformy, tak odkazuje na sofistikovanost automatizace.

Kromě AI, ML a RPA může hyperautomatizace využívat událostmi řízenou softwarovou architekturu, nástroje pro inteligentní řízení podnikových procesů, integrační platformu ve formě služby, zpracování přirozeného jazyka, nástroje s nízkými nároky na programování a další typy nástrojů pro automatizaci rozhodování, procesů a úloh. Může zahrnovat i zavedené podnikové aplikace jako ERP.

Mezi obvyklé případy využití hyperautomatizace patří zadávání nových zákazníků, příjem objednávek, platby nebo aktualizace údajů o klientech, což jsou činnosti obvykle s vysokým podílem ruční práce. Dále nalézá uplatnění v oblasti compliance, při nástupu nových zaměstnanců, sledování produktů v maloobchodních nebo průmyslových dodavatelských řetězcích nebo  v přepravě a logistice.

ČASOPIS ONLINE I V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

 

CFOworld si můžete objednat i jako klasický časopis. Vychází jako čtvrtletník a jeho primárním cílem je informovat o novinkách v oblasti práce finančních ředitelů, tj. ukázat, že svět financí není jen světem nudných čísel a účetnictví, že jde především o lidi, kteří mají velký smysl pro zodpovědnost a často řeší úkoly i mimo oblast finančního řízení, monitoringu a kontroly finančních procesů, plateb, cash-flow, finančního plánu a rozpočtu a vytváření strategických projektů.

Celoroční předplatné i jednotlivá čísla si můžete objednat v naší digitální trafice.

Hyperautomatizace se v posledních letech setkává s nebývalým zájmem, především kvůli zvýšenému důrazu na zajištění provozní odolnosti podnikových procesů, uvádí společnost Gartner. Podniky mají nesmírně rozsáhlý „souborný dluh“ – v oblasti technického vybavení, procesů, dat, architektury, lidských zdrojů i odpovědnosti vůči společnosti –, který výrazně ovlivňuje jejich vnímání a značku. Příčinou je rozsáhlý a nákladný soubor podnikových procesů podporovaných nesourodými technologiemi, které mnohdy nejsou optimalizované, efektivní, konzistentní a propojené.

Praktickým příkladem hyperautomatizace je systém, který bance pomáhá řídit pokladní hotovost, kterou bylo dříve nutné pravidelně ručně přepočítávat.

Pandemie posílila vnímání digitální sféry jako primární – jak kvůli nutnosti práce z domova, tak kvůli přesunu zákazníků do on-line prostředí. Firmy potřebují posílit odolnost, efektivitu, agilitu a produktivitu a digitální transformace, která takové schopnosti poskytuje, je založená na automatizaci.

Příkladem uplatnění konceptu hyperautomatizace v praxi je platforma, která pomáhá bance lépe řídit pokladní hotovost, již bylo dříve nutné denně nebo týdně ručně přepočítávat, říká Kevin Martelon, který působí v globální IT společnosti Saggezza jako konzultant pro oblast automatizace. Manažeři tak získávají pro své rozhodování podrobnější a rozsáhlejší informace, jež mohou případně odhalit dříve nedosažitelné tržní příležitosti.

„Totéž lze aplikovat na posuzování úvěrových rizik. Představte si svět, kde jsou nabídky úvěrů naceňované a schvalované prakticky v reálném čase. To je skutečný pokrok,“ říká Martelon. Upozorňuje, že zájem o hyperautomatizaci sice stoupá na základě očekávaného strategického přínosu, ale na skutečné uplatnění tento koncept zatím čeká. Jeho propagace společností Gartner však vyvolává zájem i v jiných odvětvích než v těch, kde nabízí největší potenciál, jako jsou finanční služby, logistika a průmyslová výroba.

Společnost Gartner, která označila hyperautomatizaci za nejvýznamnější strategický technologický trend roku, odhaduje, že více než 70 % velkých firem v současné době realizuje desítky projektů hyperautomatizace.

Firmy, které přijímají hyperautomatizaci jako strategický přístup bez ohledu na svoji vyspělost z hlediska souvisejících technologií, tak podle Martelona činí především kvůli získání schopnosti rychleji rozhodovat na základě kvalitnějších vstupů. Chtějí také lépe využít své dosavadní IT investice do AI, ML a automatizačních platforem včetně systémů pro řízení podnikových procesů.

Jak může být hyperautomatizace podnikům užitečná?

Hyperautomatizace může zlepšit procesy efektivnější automatizací, která v důsledku snižuje náklady. Gartner předpovídá, že do roku 2024 firmy sníží své provozní náklady o 30 % díky hyperautomatizaci a reformě provozních procesů. Hyperautomatizace může být však užitečná i v dalších ohledech. Zejména u podniků, pro něž je tento koncept novinkou, může hyperautomatizace pomoci detailně zdokumentovat existující procesy. Může také vytvořit pracovní prostředí, kde budou mít pracovníci k dispozici „digitální pomocníky“, kteří převezmou repetitivní manuální úkony.

Jednou ze zajímavých možností je vytvoření digitálních dvojčat, na nichž lze testovat organizační změny. Podnik může pro tento účel vytvořit digitální dvojče jako virtuální reprezentaci provozů, technologických zařízení, systémů, procesů a lidí.

Poradenská společnost Deloitte odhaduje, že celosvětový trh technologií digitálních dvojčat poroste v následujících třech letech průměrným ročním tempem 38 % a dosáhne hodnoty 16 miliard dolarů.

Rozmach digitálních dvojčat jde podle společnosti Gartner ruku v ruce s rozvojem internetu věcí (IoT). Řada podniků, které buď zavedly, nebo pracují na zavedení IoT řešení, již digitální dvojčata využívá nebo je plánuje začít využívat v nejbližších letech. Digitální dvojčata získávají na oblibě v řadě odvětví především proto, že dokážou výrazně snížit komplexitu IoT ekosystémů a zároveň zvyšují efektivitu.

Digital twins

Ačkoli to není hlavním cílem, hyperautomatizace často vyústí ve vznik digitálního dvojčete organizace (DTO), které umožňuje vizualizovat vztahy mezi funkcemi, procesy a klíčovými výkonnostními ukazateli. DTO se následně stává důležitou součástí procesu hyperautomatizace, kdy průběžně poskytuje aktuální informace včetně možných obchodních příležitostí. Například v průmyslové výrobě mohou digitální dvojčata pomáhat konstruktérům testovat nové produkty před zavedením do výroby nebo navrhovat různé varianty produktů personalizované podle požadavků zákazníků. Sloužit mohou také k předvídání možných výpadků strojního zařízení a ke zvyšování celkové efektivity jeho provozu.

Ve zdravotnictví pomáhají digitální dvojčata optimalizovat péči o pacienty, snižovat náklady a zvyšovat provozní efektivitu a výkonnost. Farmaceutické společnosti je mohou využít k modelování genomu, fyziologických charakteristik a životního stylu pacientů a na základě toho vyvíjet personalizovaná léčiva.

V maloobchodu je možné pomocí digitálních dvojčat modelovat různé typy a osobnosti zákazníků a optimalizovat jejich zkušenost v kamenných prodejnách i on-line nebo podle virtuálního dvojčete navrhovat ideální oděv.

Gartner doporučuje, aby firmy plánovaly začlenění digitálních dvojčat do své strategie vývoje produktů, jinak riskují, že jim uniknou jednoznačné tržní příležitosti.

Překonávání překážek

Firmy, které mají zájem zavést hyperautomatizaci, si musejí být vědomy požadavků a možných překážek. Nejprve potřebují přesný přehled o aktuálním stavu automatizace. Od něj se bude odvíjet další postup. 

Manažeři si musejí uvědomovat, že v organizacích s mnoha manuálními procesy je zavedení hyperautomatizace značně náročné. Kevin Martelon v tomto ohledu doporučuje postupovat po „krůčcích“ a nesnažit se o „skoky“. Zdůrazňuje také nutnost podpory nejvyššího vedení jako jednoho z předpokladů úspěchu. Po zavedení hyperautomatizačních nástrojů a procesů doporučuje měřit prvotní výstupy a zjišťovat, zda odpovídají očekávání, a případně dělat úpravy.

Gartner firmám, které mají o technologii zájem, nabízí několik doporučení. Patří mezi ně přijetí principu, že vše, co může být automatizováno, automatizováno bude, využití automatizace k optimalizaci a urychlení experimentů s novými zdroji zisku, komplexní přístup namísto automatizace jednotlivých izolovaných úkonů, stanovení priorit investic do IT na základě víceletého plánu zahrnujícího hyperautomatizační projekty, plánování souběžných iniciativ směřujících k posílení provozní odolnosti, efektivity, agility a produktivity a využití smíšených týmů při procesu návrhu, budování, rozšiřování a řízení projektů.

Úsilí věnované hyperautomatizaci se vzhledem k potenciálním přínosům mnohým firmám jednoznačně vyplatí a jeví se jako přirozený další krok u těch, které zavádějí nástroje jako AI a RPA.

„Hyperautomatizace je nevratná a nevyhnutelná,“ tvrdí ve své studii analytici společnosti Gartner. „Vše, co může být automatizováno, automatizováno bude. Konkurenční tlaky na efektivitu, úspornost a agilitu firmy nutí zamýšlet se z tohoto hlediska nad hlavními i podpůrnými procesy. Ty, které těmto tlakům budou vzdorovat, jen obtížně dokážou konkurovat nebo se odlišit.“

cyber23

Pocit naléhavosti rozsáhlejší automatizace podnikových procesů vzrůstá v souvislosti s pandemií covidu-19 a příležitostmi, které nová situace přináší. Spotřebitelé jsou otevřenější nákupu zboží a služeb on-line nebo využití bezkontaktních technologií při nákupech v kamenných prodejnách. Zaměstnanci se přizpůsobili práci na dálku. Dodavatelské řetězce musejí být agilnější než dříve. Automatizace může být užitečná v těchto i dalších oblastech.

IoT a edge computing zastávají stále důležitější místo v IT strategiích a automatizace může rovněž sehrát významnou úlohu. Firmy, jež tuto příležitost nevyužijí, neobstojí v soutěži s konkurenty, kteří budou usilovat o nejvyšší úroveň automatizace. 

Byl pro vás článek přínosný?