Hlavní navigace

Investiční pobídky a nová pravidla pro veřejnou podporu od 1. července 2014

23. 7. 2014

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Připomínáme, že o investiční pobídky pro projekty rozšíření nebo zavedení výroby, technologického centra nebo strategických služeb lze žádat i nadále na základě stávajícího znění zákona. Obecně platí, že žádost je nutné podat před zahájením prací na projektu. Na rozdíl od fondů EU se možnost podání žádosti neváže na konkrétní období.

Nařízení o blokových výjimkách

Od 1. července bude účinné nové nařízení Evropské komise – obecné nařízení o blokových výjimkách (dále jen „nařízení“) upravující pravidla pro veřejnou podporu. Oproti původním návrhům je toto nařízení méně restriktivní. Šance na získání investičních pobídek tedy zůstává pro významnou část investorů i po uvedeném datu. Podstatnou změnou je omezení míry veřejné podpory, kterou nařízení v případě velkých podniků snižuje z aktuálních až 40 % na 25 %.

 

Investiční pobídky nebudou dostupné pro firmy, které v posledních dvou letech uzavřely podnik s podobnou činností v rámci EHP nebo podobný krok v následujících dvou letech plánují.

 

Velké investiční projekty s náklady převyšujícími 100 mil. EUR by i nadále měly podléhat individuálnímu schválení Evropskou komisí; u menších projektů probíhá schvalování na úrovni českých institucí.

 

Výše uvedená pravidla platí pro všechny projekty, jimž budou investiční pobídky uděleny po 1. červenci 2014.

 

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách

V souvislosti s nařízením připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu novelu zákona o investičních pobídkách, jejímž cílem je, aby byly investiční pobídky i přes sníženou míru podpory pro investory atraktivní. Stávající návrh obsahuje například následující změny:

  • U strategických investičních akcí by se měla zvýšit hmotná podpora v peněžních prostředcích na pořízení dlouhodobého majetku z 5 % na 10 až 12,5 % z hodnoty pořízeného majetku.
  • Expandující společnosti budou nově uplatňovat výhodnější srovnávací základnu (daňové povinnosti), a to nejnižší základnu z předcházejících tří období. Tím bude nahrazeno současné pravidlo, které stanovilo srovnávací základnu na úroveň vyšší ze dvou předcházejících období.
  • Rozšíření území, na kterém bude možné poskytovat hmotnou podporu (dotaci) na vytváření pracovních míst a rekvalifikaci.
  • Navýšení hmotné podpory na vytváření pracovních míst ve vybraných lokalitách až na 300 000 Kč za každé vytvořené pracovní místo.
  • Zavedení nového typu pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí v relevantních případech.
  • Snížení limitů pro minimální počet nově vytvořených míst v případě technologických center.
  • Požadavek na vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst pro investiční projekty ve výrobě.
  • Za určitých předpokladů umožnění fúze společnosti, která čerpala investiční pobídky.
  • Snížení sankcí za nesprávné nastavení převodních cen.

 

Schválení novely zákona o investičních pobídkách se předpokládá na konci roku 2014. Většina změn bude platit pouze pro žádosti podané po účinnosti novely. Nebudou se tedy vztahovat na projekty, u nichž bude žádost podána před nabytím účinnosti novely. Některé procesní změny by se však měly dotknout i stávajících příjemců investičních pobídek.

 

Fondy EU

V současnosti se rovněž připravují nové operační programy poskytující podporu ve formě dotací na vybrané aktivity. V předchozím programovém období se jednalo např. o operační program Podnikání a inovace, na jehož základě bylo možné čerpat podporu v rámci jednotlivých programů Inovace, Potenciál, ICT a strategické služby, Eko-energie a další.

 

Dotace z nových programů by měly být určeny opět i pro velké podniky. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá nejdříve na přelomu roku 2014 a 2015.

O plánovaném vyhlašování výzev a novelizaci zákona o investičních pobídkách Vás budeme i nadále pravidelně informovat.

 

 

 

Zdroj: KPMG

cyber23

 

 

Byl pro vás článek přínosný?