Hlavní navigace

Jak neprodat podnik pod cenou?

23. 4. 2010

Sdílet

Připravenost k prodeji pomůže zvýšit hodnotu téměř o čtvrtinu.

Jednou z hlavních priorit současných agend i pokrizových scénářů řady společností je strategické rozhodnutí o prodeji části podniku nebo naopak zvažování výhodných akvizic. Z analýzy Ernst & Young, ve které bylo zahrnuto 100 největších prodejů společností soukromými investory v západní Evropě, vyplývá, že pokud firma věnuje přípravě prodeje zvýšenou pozornost, může počítat až s 24% nárůstem realizované ceny. Efektivní plánování prodeje podniku a důkladná příprava mají zcela zásadní význam. Nepřipravené společnosti jsou totiž zpravidla prodány pod cenou.

 

Důvěřuj, ale prověřuj 

„Řada podniků řeší v současné ekonomické situaci strategická rozhodnutí, zda prodat část společnosti nebo naopak hledat nové akviziční cíle. Úspěch prodejního procesu přitom do značné míry závisí na vhodné přípravě prodeje podniku. Prodávající zpravidla přehlížejí skutečnost, že míra a rozsah informací potřebných k uskutečnění prodeje společnosti se do značné míry liší od informací nutných k jejímu řízení,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v České republice.

„K maximalizaci hodnoty podniku, pro kontrolu prodejního procesu a v neposlední řadě ke zvýšení jistoty kupujícího je třeba využít správné kombinace nástrojů projektového řízení a výkaznictví včetně finančního modelování a předinvestiční prověrky. Samotný prodejní proces se odvíjí od prodejní strategie vlastníků, pravděpodobných zájemců, tržních podmínek a atraktivity aktiva,“ vysvětluje Petr Kříž, senior manažer poradenství v oblasti fúzí a akvizic, Ernst & Young.

 

Faktory zvyšující hodnotu podniku 

* 25 % odborníků na oblast soukromého kapitálu považuje za klíčovou včasnou přípravu, vymezení hlavních okruhů rizik a včasné plánování variant prodeje. Při prodeji kupující v prvé řadě sleduje stabilitu klíčových ukazatelů výkonnosti podniku v průběhu jednotlivých let, řízení pracovního kapitálu a cash-flow. Identifikace snadných úspor a implementace střednědobých projektů na efektivnější řízení pracovního kapitálu přináší zpravidla úspory přesahující 5 % tržeb.

* 23 % klade důraz na silný management společnosti a odborné vedení celého prodejního procesu.

* 14 % odborníků považuje za nutnost dobře sestavený plán založený na robustním modelu, tzn. prognóza finančních výsledků podložená detailními provozními plány, neboť management často nemusí znát veškeré potřebné podrobnosti.

* Pro 13 % odborníků jsou důležité plány snižování výdajů a závěry provozní předinvestiční prověrky, které slouží jako podklad zájemcům o koupi společnosti i úvěrujícím bankám.

 

Podle zkušeností odborníků Ernst & Young obsahují finanční modely společností často nepřesnosti, které vedou manažery k nedokonalým, příliš zjednodušeným nebo zcela chybným strategickým či obchodním rozhodnutím. 

„Robustní finanční modelování, které umožňuje komplexní zhodnocení budoucích příležitostí a rizik včetně jejich vlivu na společnost, přitom v Evropě patří k běžně využívaným nástrojům při všech důležitých strategických rozhodnutích, fúzích a akvizicích, plánování, řízení pracovního kapitálu a hotovosti, financování projektů, a také při restrukturalizaci. Finanční modelování pomáhá posoudit více alternativ, identifikovat vhodná řešení a nastavit správné parametry,“ říká David Zlámal, senior konzultant Ernst & Young specializující se na finanční modelování.

 

Dosti už recese… 

Dalším faktorem, který vyžaduje zvýšenou pozornost managementu, je způsob implementace finančního modelování ve společnosti a s ním spojená rizika. Finanční plánování je obvykle soustředěno do rukou jediného člověka, který jako jediný zná celý systém a je schopen se v modelu orientovat a upravovat jej či aktualizovat. V případě jeho neočekávané absence či odchodu je firma vystavena riziku ztráty kontinuity ve tvorbě svých plánů i schopnosti jejich přípravy.

„Tomuto riziku je vhodné se vyvarovat použitím transparentních modelů, jež umožní jejich použití větším spektrem uživatelů a zamezí tím přílišné koncentraci odpovědnosti,“ dodává David Zlámal.

Dalším krokem ke zvýšení důvěryhodnosti prodávajícího a zpřehlednění finanční historie podniku je předinvestiční prověrka. Prodávající ji mohou využít jako nástroj kontroly prodejního procesu – s cílem zvýšit efektivitu prodeje a celkovou hodnotu podniku.

„Předinvestiční prověrka analyzuje ukazatele, které kupující obvykle nejvíce zajímají, tj. výnosy, budoucí rizika, disponibilní prostředky, pracovní kapitál, čistý dluh a spolehlivost finančních údajů. Management podniku má tak větší prostor prokázat znalost podniku, a tím zvýšit svoji důvěryhodnost u případných zájemců o koupi. A zájemci o koupi mají k dispozici ucelené informace o podniku v relativně rané fázi prodejního procesu,“ dodává Petr Kříž.

Předpokládá se, že globální recese skončí v roce 2010, přesto je však stále třeba počítat s tím, že situace na trzích se začne stabilizovat až v období 2011 a 2012 a brát na to ohled. Žádný univerzální recept na úspěch neexistuje, ale už teď je jasné, že krize bude mít své vítěze –společnosti, které budou schopny rychle reagovat na potřeby trhu a využijí podmínek rychle se měnícího ekonomického prostředí.

 

Zdroj: Ernst & Young

 

Byl pro vás článek přínosný?