Hlavní navigace

Jak získat dotaci z EU?

Sdílet

Peníze z Bruselu mohou zvláště v dnešní krizové době pomoci mnoha firmám a společnostem realizovat nové projekty. Často se však stává, že žadatel požadovanou finanční injekci nedostane. Na vině je špatně napsaný a odůvodněný projekt nebo obava ze značného papírování.

Aby k výše zmíněným situacím docházelo co nejméně, uspořádalo Nakladatelství FORUM pravidelný seminář na téma: Jak správně napsat projekt, abyste získali dotaci EU.

Podle lektora Martina Dítěte by si nejprve každý žadatel měl položit následující otázky: „Jak vybrat vhodný dotační program? Vyplatí se mi žádost podávat? Jaké jsou formální náležitosti projektové žádosti? Prosadí se můj projekt v konkurenci ostatních? Bude sloužit i jako dobrý podklad pro realizaci projektu?“

 

Vysvětlení pojmů 

Veřejná podpora je podpora poskytovaná v jakékoli formě ze státních prostředků, která narušuje soutěž nebo hrozí narušením soutěže tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby. Jejím pozitivem však může být přínos pro rozvoj regionů, přispívá k rozvoji malého a středního podnikání a mimo jiné má pozitivní dopad na výzkumné aktivity. Naopak v negativním slova smyslu může narušit soutěž v rámci vnitřního trhu EU, může vést až k likvidaci podniků z ostatních členských států a způsobuje neefektivní alokaci veřejných prostředků.

Regionální veřejná podpora směřuje do znevýhodněných regionů, které nedosahují 75 % HDP EU a svým charakterem jde o investiční podporu. Vyloučenými aktivitami jsou rybolov, stavba lodí, uhelný a ocelářský průmysl, odvětví syntetických vláken, primární výroba zemědělských produktů a podpora činností spojených s výzkumem.

Podmínkou poskytnutí je podpora na počáteční investice, která musí být zachována alespoň na dobu 5 let. V této době může investici používat pouze příjemce a nemůže ji prodat.

De minimis je administrativně stanovená hranice – v současné době je 200 tisíc eur za období tří let. Podpora de minimis, čili malého rozsahu, nenarušuje ani neohrozí svojí výší hospodářskou soutěž na trhu ES. Nehledí se na účel, za jakým je podpora poskytována, ani na její formu. Hraniční výše podpory bude vyjádřena jako dotace v hotovosti.

 

Příprava projektové žádosti 

„Prvním krokem by měla být definice projektu, nezávislá na dostupných dotačních programech. Obsahuje určení výstupů, časový rámec a rozpočet projektu," vysvětluje Martin Dítě. Druhým krokem je podle jeho slov analýza možností vlastního financování, úvěrového financování a především možnosti dotačního financování. Příprava projektové žádosti, jako krok třetí, musí být provedena na základě podmínek pro žadatele, cíle projektu musí být v souladu se zadáním Opatření. Velkou pozornost musí žadatel věnovat podobě projektu, zohlednit počet povinných výtisků a příloh a nezmeškat čas, kdy a kde je potřeba žádost odevzdat.

Projektový záměr je posuzován z hlediska efektivity projektu. Co si pod tím představit? Efektivita se posuzuje na základě ekonomických i neekonomických ukazatelů v závislosti na typu projektu. Ty lze rozdělit na tzv. tvrdý projekt, který je investiční, a měkký projekt, který je zaměřen například na rozvoj lidských zdrojů. U prvního typu se posuzuje čistá současná hodnota, která musí být kladná a doba návratnosti investice, která musí být kratší než životnost investice. U druhého typu, který je posuzován na základě neekonomických ukazatelů, pak musíte uvést například počet podpořených osob nebo organizací.

 

Chcete uspět? Mějte na paměti… 

* Prostudujte pečlivě podmínky, za kterých je možno grant získat, například ve výzvě, v metodických příručkách pro žadatele a podobně. Jestliže tak neučiníte, může být celé vaše snažení neúspěšné.

* Žádost zpracujte přesně podle dané struktury, v opačném případě bude vyřazena.

* Nabízené finanční prostředky jsou omezené. Váš návrh proto musí být precizní, s jasnými východisky a konkrétními závěry. Každý den práce na přípravě navíc je často rozhodující.

* Zvažte, zda-li je tato časová investice pro vás cenná, zjistěte si minulou nebo očekávanou konkurenci žádostí.

* Pamatujte, že hodnotitelé musí pročíst stovky projektů. Buďte proto struční, co nejkonkrétnější. Uveďte vše potřebné, směřujte k pointě projektu a používejte realistické argumenty a odkazy na respektovaná data.

* Věnujte všem částem v projektové žádosti stejnou pozornost a vždy pečlivě odpovězte na všechny otázky.

* Neuvádějte do projektu variantní řešení čehokoli, projekt by mohl být posuzován jako rizikový.

* Nenechávejte odevzdání žádosti na poslední chvíli, může dojít k přetížení systému.

* Věnujte maximální pozornost závěrečné kontrole, abyste se nedopustili nepřesností či protichůdných informací. Nejste-li si jisti, nechejte si žádost překontrolovat nezávislé osobě.

* Pořiďte si několik kopií, žádost a obálku podepisujte a orazítkujte raději na více místech.

Cloud23

* Zařaďte jako nepovinnou přílohu doporučující dopis dotčené autority.