Hlavní navigace

Jiřina Tapšíková, ČLFA: leasingové společnosti nabízejí k financování řadu doprovodných služeb

24. 4. 2012

Sdílet

 Autor: © hfng - Fotolia.com
Společnosti působící na nebankovním trhu poskytly v loňském roce do české ekonomiky 124,3 miliard korun, což je o 0,8 miliardy korun více než v roce 2010. Situaci na trhu komentuje předsedkyně České leasingové a finanční asociace (ČLFA) Jiřina Tapšíková, jednatelka společnosti ŠkoFIN.

V roce 2011 opět všechny segmenty nebankovního trhu rostly. Jak se trh v průběhu roku vyvíjel? 

Vývoj nebankovního trhu v loňském roce ovlivnil především postupný pokles výkonu naší ekonomiky dokumentovaný poklesem meziročního růstu HDP v jednotlivých kvartálech z 2,8 procenta v prvním čtvrtletí na 0,5 procenta ve čtvrtém čtvrtletí. Úměrně tomu se vyvíjela i poptávka po nebankovním financování. Počáteční růst nebankovního financování se v průběhu roku postupně snižoval, nicméně i přes tyto nepříznivé okolnosti nebankovní trh meziročně rostl.

 

Jiřina TapšíkováJaké byly tedy výsledky členů ČLFA za loňský rok? 

Nebankovní instituce sdružené v ČLFA poskytly vloni na financování investic a provozu podnikatelských subjektů celkem 89,3 miliardy korun. Leasingem financovaly projekty podnikatelů, především pak malých a středních podniků, za 43,6 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2010 šlo o zvýšení o 1,8 procenta. Srovnání s rokem 2010 je však ovlivněno objemem financování fotovoltaiky, což byl v tomto roce velmi žádaný produkt.

Financování strojů a zařízení meziročně vzrostlo o 18 procent. Nově uzavřenými úvěry naše společnosti poskytly podnikatelům 30,4 miliardy korun, což je meziročně o11 procent více. Loňské výsledky leasingu i úvěrů pro podnikatele pak vynikají ve srovnání se stagnací investic. Prostřednictvím factoringu poskytly členské společnosti ČLFA v roce 2011 podnikatelům celkem 15,3 miliardy korun. Objemem stále dominuje nebankovní financování podnikatelů prostřednictvím leasingu, počtem nových smluv již převládá úvěrové financování.

 

Jak vidíte vývoj nebankovních úvěrů pro podnikatele z pohledu celkového portfolia produktů nebankovního trhu? Bude jejich podíl i dále růst a co jimi podnikatelé nejvíce financují? 

Podíl úvěrů na obchodních výsledcích leasingových společností postupně roste. Zatímco v roce 2001 dosahoval pouze 2,2 procenta, vloni již šlo o 40,7 procenta. Nebankovní úvěry jsou také jediným produktem nebankovního trhu, který má stále růstovou křivku. V roce 2009, v době ekonomické recese, zaznamenaly jako jediný segment na nebankovním trhu meziroční růst o 6,6 procenta. Celková výše úvěrů vloni dosáhla 30,4 miliard korun. Jsou využívány především při financování osobních a užitkových aut, kdy úvěry na tuto komoditu vloni tvořily 44 procent. Další významnou komoditou jsou stroje a zařízení. Včetně fotovoltaických zařízení tvořil jejich podíl na celkovém objemu financování 20,4 procenta.

Nabídka podnikatelských úvěrů je výrazem produktové pružnosti leasingových společností v reakci na potřeby jejich obchodních partnerů. Lze očekávat, že podíl úvěrů v portfoliu nebankovních finančních institucí dále poroste.

 

Kde má, a bude mít, své nezastupitelné místo finanční leasing pro podnikatele a jaké komodity se jím nejvíce financují? 

Leasing je jedním ze základních zdrojů financování malých a středních podniků. To jednoznačně prokázala i nedávno publikovaná studie Oxford Economics zpracovaná pro Leaseurope. U financování nad tři roky je leasing pro malé a střední firmy, které představují více než 99 procent ekonomických subjektů v EU, dokonce hlavním finančním nástrojem vedle vlastních zdrojů financování. Studie dále prokázala, že podíl leasingu na financování těchto firem dosáhl v roce 2010 16,7 procenta, pro rok 2011 předvídá růst na 18,6 procenta. Jinými slovy, leasing hraje důležitou roli při financování těchto ekonomicky významných subjektů i celé ekonomiky a zároveň se stav ekonomiky na jeho vývoji také odráží. Finanční leasing využívají podnikatelé především při financování strojů a zařízení či těžší dopravní techniky. Leasingové společnosti umí nabídnout k financování řadu doprovodných služeb, znalosti komodity, poradenství a postarat se o celý životní cyklus předmětu financování, což má pro řadu firem své kouzlo.

 

Jaká komodita se nejvíce vloni financovala operativním leasingem a jaká je další prognóza jeho vývoje? 

U nás je operativní leasing dlouhodobě spojen především s osobními a lehkými užitkovými vozy, počítači a kopírkami. Podíl operativního leasingu na celkových objemech našeho leasingu plynule roste, a to z osmi procent v roce 2004 na loňských 34,7 procenta. Jde především o projev stále významnějšího povědomí o přednostech outsourcingu obslužných agend nesouvisejících s hlavním podnikatelským zaměřením v řadě společností. V neposlední řadě firmy oceňují uvolnění likvidity, což je dnes významný faktor. Operativní leasing je však zajímavý také pro další skupiny uživatelů. Je jen otázkou času, kdy tento produkt začne více využívat státní správa a samospráva. Ve spotřebitelské oblasti analýzy ukazují zejména u mladé generace ve městech, že dává přednost flexibilnímu uspokojení potřeb před vlastnictvím auta. Oceňují především přesun oprav, údržby, výměny pneumatik atd. na leasingovou společnost. Dalším argumentem je rychlá obměna užívaného vozu. Ve spotřebitelské sféře je proto také potenciál využití této formy financování.

 

Factoring opět rostl dvouciferným číslem. Co ho nejvíce ovlivnilo a jak se vyvíjel exportní a importní factoring v loňském roce? 

Také ve factoringu se vloni projevil pokles tempa ekonomického růstu. Po meziročním růstu factoringových objemů v 1. čtvrtletí o 32 procent se růstové tempo v dalších kvartálech snižovalo až na meziroční růst o 16,6 procenta za celý rok 2011. Zapůsobila zde změna v očekávání dalšího ekonomického vývoje u zákaznických skupin factoringových společností, kdy při oslabení optimismu rostla jejich opatrnost při zapojování cizích prostředků do krytí provozu. Dlouhodobě dominuje tuzemský factoring. Proti jiným trhům je z historických důvodů u nás významný podíl vývozního factoringu, vloni šlo o 23,5 procent, podíl dovozního factoringu je dlouhodobě malý, vloni tvořil pouze 3,3 procenta.

 

Jaké můžeme očekávat trendy vývoje financování pro podnikatele? 

Produkty pro podnikatele tvoří přes 70 procent všech nebankovních obchodů členů ČLFA. Jde tedy o rozhodující skupinu příjemců nebankovního financování. Zvyšuje se podíl nebankovních úvěrů na financování podnikatelských investic respektive podíl úvěrů na celkovém objemu investičního financování v nových obchodech členských společností ČLFA. Zároveň roste objem factoringového financování provozu podnikatelských subjektů. Celkově však, přes nepřetržitý růst objemů úvěrů pro podnikatele, nedosáhlo nebankovní financování úrovně před ekonomickou recesí z konce uplynulé dekády. Nebankovní financování však hraje a vždy bude hrát důležitou roli při financování podnikatelů, a to zejména malých a středních podniků. Pro vývoj ekonomiky je tedy velice důležité poskytnout nebankovnímu finančnímu trhu dobře nastavené podnikatelské prostředí.

 

Hovoříte o dobře nastaveném podnikatelském prostředí. Jaké legislativní nebo daňové úpravy by pomohly dalšímu rozvoji leasingu? 

Jak jsem již zmínila, leasing je důležitým zdrojem financování investic malých a středních podniků na jedné straně a důležitým nástrojem podpory poptávky na straně druhé. V současné ekonomické situaci je důležité tento význam leasingu využít. V první řadě je třeba se zamyslet nad minimální dobou trvání leasingu a rovným zdaněním finančních produktů.

Legislativní změny v daňové oblasti v roce 2008, kdy došlo k prodloužení minimální „daňové“ doby finančního leasingu v podstatě na dobu rovnající se době odpisové, včetně zvýšení minimální doby finančního leasingu majetku z odpisové skupiny 1. a 2. ze tří na pět let, ztížily pozici finančního leasingu v porovnání s jinými nebankovními produkty. Tyto legislativní změny nebyly ale současně zohledněny v zákoně o dani z příjmů a v zákoně o rezervách. Důsledkem je, že leasingové společnosti, které zároveň poskytují i úvěry, si nemohou daňově zohlednit odpisy nedobytných pohledávek. Dochází zde k nerovnému daňovému zacházení u leasingových společností a ostatních nebankovních institucí proti jiným poskytovatelům úvěrů. To je oblast, kterou by vláda měla v zájmu rovného zdanění finančních institucí a finančních produktů řešit v rámci daňové reformy. Návrat či přiblížení se k daňové úpravě leasingu před rokem 2008 by jednoznačně vedl k růstu tohoto produktu s pozitivním dopadem na ekonomiku a růst investic.

V druhé řadě je třeba odstranit finanční leasing ze zákona o spotřebitelských úvěrech úplně či v některých pasážích. Konkrétně mám na mysli možnost odstoupení od smlouvy a vrácení financovaného předmětu kupujícím do 14 dnů od podpisu smlouvy bez udání důvodů. To vedlo k omezení poskytování finančního leasingu fyzickým osobám zejména při nákupu nového vozu. A to je určitě škoda. Jednoznačně v oblasti leasingu je v České republice potenciál k úpravě podnikatelského prostředí a podpoře malých a středních podniků a poptávky.

 

Podívejme se na financování spotřebitelů. Jaké produkty nejvíce v loňském roce poptávali? 

Spotřebitelé využívají pro financování svých potřeb především úvěry včetně úvěrů od leasingových společností. V celkem rovné míře využívají úvěrové či splátkové financování v místě prodeje, osobní půjčky, i revolvingové úvěry. Dlouhodobě se přesouvá využívání spotřebitelského finančního leasingu do spotřebitelských úvěrů, i když v řadě případů i spotřebitelský leasing je pro financování potřeb domácností využitelný a vhodný.

 

Jaké procento v nabídce leasingových společností zastupují nebankovní úvěry pro spotřebitele a co se jimi nejvíce financovalo? 

Struktura podílů jednotlivých produktů se za poslední roky u leasingových společností podstatně mění. Vhledem ke změnám v legislativě a vnímání role leasingu se přesouvá zájem i nabídka leasingových společností z finančního leasingu na spotřebitelské úvěry. Podíl spotřebitelských úvěrů dosáhl vloni v celkovém objemu financování potřeb domácností poskytnutého členskými společnostmi ČLFA 97,7 procenta. Byly jimi financovány především osobní automobily a spotřebitelské služby.

 

Využívali spotřebitelé ještě finanční leasing? 

I přes nepříznivý dopad zákona o spotřebitelském úvěru na finanční leasing pro spotřebitele, který vstoupil v účinnost 1. ledna, bylo vloni uzavřeno téměř 3000 nových leasingových smluv pro spotřebitele, vesměs k pořízení či užívání osobních vozů a počítačů. Ve srovnání s úvěry je pro spotřebitele finanční leasing výhodný především spojením s řadou doprovodných služeb, často je i cenově výhodný a jednodušší při schvalování.

 

Jaký je v současné době trend financování osobních vozů u podnikatelů i spotřebitelů a jaký se očekává vývoj? 

Vloni financovaly společnosti sdružené v ČLFA prostřednictvím leasingu a úvěrů celkem 79 414 nových osobních vozů. Znamená to, že 46 procent nově registrovaných osobních aut v ČR bylo financováno některou z členských společností ČLFA. Leasingem i úvěry financovaly vloni naše společnosti také 41 927 ojetých osobních vozů. Lze tedy hovořit o významné, ne-li přímo klíčové úloze nebankovních institucí při financování této komodity.

 

Jiřina Tapšíková je jednatelka společnosti ŠkoFIN s.r.o. Tuto funkci zastává od roku 2006 a je zodpovědná zejména za řízení finančního a administrativního provozu firmy. Tato oblast zahrnuje finanční oddělení, credit a risk management, informační technologie, právní oddělení, personální oddělení a interní audit. 

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, postgraduální studium na VŠE a v průběhu práce ve ŠkoFINu získala titul MBA. Ve ŠKoFINu působí od roku 1993 a do roku 2003 byla jako vedoucí zodpovědná za Ekonomické oddělení a současně zastávala roli prokuristky společnosti. Od roku 2003 do roku 2005 působila jako ředitelka turecké dceřiné společnosti koncernu VW FS AG v Istanbulu. 

 

soutez_casestudy

Foto: © hfng - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?