Hlavní navigace

K promíjení příslušenství daně

27. 8. 2010

Sdílet

Nejvyšší správní soud ve svém nedávném rozsudku (sp. zn. 5 As 64/2008-155, ze dne 1. června 2010) rozhodl, že správci daní jsou na základě zákona o svobodném přístupu k informacím povinni poskytovat informace o daňových subjektech, kterým byla podle zákona o správě daní a poplatků prominuta daň nebo její příslušenství.

Podle názoru soudu jsou prominutá daň nebo její příslušenství od okamžiku své splatnosti veřejnými prostředky, a proto jsou správci daně povinni informace o příjemci a okolnostech poskytnutí veřejných prostředků na požádání poskytnout a následně zveřejnit.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že oblast promíjení daně dozná s účinností nového daňového řádu od 1. ledna 2011 zásadních změn. Možnosti promíjení daně a příslušenství daně budou oproti současnému stavu podstatně omezenější. Stávající právní režim promíjení daně bude zachován pouze pro žádosti o prominutí daně podané do 31. prosince 2010.

Současný zákon o správě daní a poplatků umožňuje, aby správci daní na základě individuálních žádostí daňových subjektů rozhodovali o prominutí daně z důvodů nesrovnalostí v daňových zákonech nebo o prominutí příslušenství z důvodů odstranění tvrdosti zákona. V praxi nejvíce využívanou možností jsou právě žádosti o prominutí příslušenství daně z důvodů tvrdosti zákona, které obecně vymezuje příslušný pokyn Ministerstva financí.

Zásadní změnou účinnou od 1. ledna 2011 je, že promíjení daně nebo příslušenství bude obecně pouze v pravomoci ministra financí, které bude vydávat rozhodnutí, na jejichž základě bude určitá daň (nebo její příslušenství) prominuta plošně všem daňovým subjektům. Dalším zásadním rozdílem oproti současnému stavu jsou důvody prominutí daně. Ministr financí bude moci své rozhodnutí vydat pouze z důvodu nesrovnalostí v daňových zákonech (nikoli již také z důvodů odstranění tvrdosti zákona) nebo v případě mimořádných, zejména živelních událostí.

Daňový řád bude dále obsahovat pouze procesní úpravu postupu při promíjení daně, a to pro případ, že možnost daň prominout bude stanovena ve zvláštním daňovém zákonu. Takovou možnost však upravuje pouze zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Možnost prominutí bude i nadále stanovena také pro odvody za porušení rozpočtové kázně.

 

ICTZ24

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?