Hlavní navigace

Kateřina Šipková, ACCA: Účetní mohou účinně stabilizovat byznys

5. 10. 2013

Sdílet

„Důvěryhodnost účetní profese záleží na tom, jak veřejnost vnímá hodnotu, kterou finanční profesionálové přinesou,“ říká Kateřina Šipková, nově zvolená členka Rady globální Asociace profesních účetních ACCA.

Kateřina Šipková Čerstvě reprezentujete Českou republiku v Radě ACCA. Můžete nám tuto roli trochu přiblížit? 

Rada ACCA (ACCA Council) je nejvyšší členský orgán mezinárodní organizace Asociace profesních účetních (Asociation of Chartered Certified Accountants). Rada je vrcholným orgánem corporate governance ACCA. Má 36 členů, kteří jsou voleni globální členskou základnou. Ze členů Rady se dále volí prezident, jeho zástupce a víceprezident. Rada zasedá čtyřikrát ročně, ale jednotlivé výbory, které jsou její nedílnou součástí, se setkávají k pracovním jednáním častěji.

 

Co Rada ACCA reálně ovlivňuje? Míří její činnost dovnitř ACCA nebo směrem ven k profesi, byznysové komunitě nebo například k regulátorům? 

Rada má širokou působnost, která zahrnuje zajištění strategického směrování ACCA, analýzu skutečností, které mají dlouhodobý dopad na ACCA a definování postojů naší organizace ke globálním trendům účetní profese. Její činnost tedy směřuje jak dovnitř organizace, tak i vně.

Rada pracuje velmi úzce s výkonným managementem ACCA na definování dlouhodobé strategie, nastavuje proces a sleduje její naplňování. Rada vykonává pro globální členskou základnu dohled nad tím, že naše profesní organizace pracuje v zájmu veřejnosti, prosazuje zodpovědné a etické podnikání a podporuje udržitelný globální ekonomický vývoj.

Protože je ACCA globální organizace, má unikátní postavení, aby podporovala a byla důležitým hlasem profese, působila na vlády, regulátory a zaměstnavatele tak, aby pracovali ve veřejném zájmu. 

 

Jak důležité je z hlediska reprezentace lokální komunity účetních, aby v Radě ACCA zaznívaly národní zájmy českých členů? Cítíte se být jejich vyslancem nebo poslem účetní profese ve středoevropském regionu? 

Primárním fórem pro reprezentaci národních či regionálních zájmů a priorit je jiný členský orgán ACCA, a sice International Assembly. Tento orgán se skládá ze zástupců jednotlivých zemí či regionů, schází se jednou ročně a poskytuje důležitou vazbu mezi členskou základnou, Radou a výkonným vedením ACCA. Zde jsem tři roky také působila.

Naproti tomu členové Rady ACCA reprezentují zájmy globální členské základny jako celku. Mnohdy se tedy naopak musí oprostit od úzkých národních zájmů ve prospěch účetní profese jako celku. Samozřejmě je to velká pocta stát se členem Rady a věřím, že tato skutečnost může významně přispět k posílení pozice ACCA v ČR a její vnímání profesní veřejností a zaměstnavateli.

 

Co vaši kolegové v Radě ACCA? Znáte jejich názory a víte, co budou chtít prosazovat? 

Během prvního jednání Rady jsem již měla příležitost se s ostatními členy seznámit. Práce v Radě je souvislá, odehrává se jak při čtyřech oficiálních setkáních Rady ročně, tak i při práci výborů, které mají na starosti nejdůležitější oblasti agendy. Zde bude ještě dostatek příležitostí k prodiskutování názorů a dosažení konsensu. Budeme společně pracovat zejména na klíčových prioritách stanovených pro další rok nově zvoleným prezidentem ACCA. Jsou jimi naplnění strategie schválené do roku 2015 a definování strategie do roku 2020, dále prosazování etické profese a v neposlední řadě snaha fungovat jako lídr v klíčových otázkách výkaznictví společností, čímž se rozumí prosazování globálních standardů, udržitelnosti a nefinančních aspektů výkaznictví.

 

Byznysové prostředí se vlivem turbulencí minulých let dost významně změnilo. ACCA je organizace s velkým mezinárodním přesahem a vlivem. Cítíte, že ovlivňovat takovou organizaci je v současné době velká zodpovědnost? 

Bezpochyby. Účetní profese může ve stabilizaci byznysového prostředí sehrát zcela zásadní roli. Důvěryhodnost účetní profese záleží na tom, jak veřejnost vnímá hodnotu, kterou finanční profesionálové přinesou. Tato hodnota spočívá zejména v propagování správné správy společností, v podpoře dostupnosti zdrojů financování pro společnosti a uplatňování nejvyšších profesních a etických standardů. Vše toto je nezbytným předpokladem pro udržení důvěry v národní ekonomiky, zachování stability obchodního prostředí a vytvoření podmínek pro dlouhodobý ekonomický růst.

 

Jaká byla vaše cesta ve financích? Myslíte, že profesní sdružení jsou velkým stimulem v kariéře a osobním rozvoji? 

Po absolvování inženýrského studia na VŠE v Praze jsem nastartovala svou profesní kariéru v mezinárodní poradenské firmě Arthur Andersen, kde jsem také získala profesní kvalifikaci ACCA. Obsáhlé mezinárodní zkušenosti jsem získala prací v pražské a londýnské kanceláři této firmy, kde jsem se specializovala na finanční a hotelový sektor. Další příčkou v mém profesním rozvoji byla pozice CFO a Board Director ve společnosti Beneficial Finanace, člena HSBC Group. Zde jsem měla široké odpovědnosti při rozjezdu podnikání společnosti v ČR, dosažení bodu zvratu a ziskové pozice včetně expanze na další trhy. ACCA kvalifikace a členství v mezinárodní profesní organizaci bylo pro můj kariérní růst klíčové. Kvalifikace mi samozřejmě rozšířila portfolio technických i manažerských dovedností, ale fungovala také jako garance vysoké úrovně, kterou očekávali moji mezinárodní zaměstnavatelé.

 

Po práci jako CFO jste nastartovala vlastní podnikání. Trochu překvapivě úplně mimo finanční svět. Co vás k této změně přimělo? 

Sama to nevnímám jako překvapující. Doba je dynamická a přeje těm, kteří jsou připraveni chopit se nových příležitostí. Ve své předchozí profesní kariéře jsem získala mnoho zkušeností, které jsem efektivně využila ve vlastní podnikatelské činnosti, byť v jiném oboru. Tato změna výrazně rozšířila mé obzory v profesním i osobním životě a umožnila mi také věnovat se ambasadorské činnosti pro ACCA. Jsem přesvědčená o tom, že profesní kvalifikace ACCA je jednoznačně důležitou základnou pro jakýkoliv směr kariéry.

 

Proč je podle vás důležité mít dobré a kvalifikované účetní? Ze zákona nenesou prakticky žádnou zodpovědnost. Neměli bychom v otázce financí a byznysové etiky vzdělávat spíš statutární orgány firem? 

Z této otázky vidím bohužel přetrvávající nepřesné pochopení významu slova „accountant“, který v anglosaském pojetí představuje široce vzdělaného finančního profesionála, který je kvalifikován pro vysoce odborné pozice, jakožto i pro vysoké manažerské pozice. Český termín účetní odpovídá spíše slovu „bookkeeper“. Profesní kvalifikace ACCA se svým důrazem na odbornost, etiku a kontinuální profesní rozvoj je podle mého názoru zásadní pro zodpovědnou správu společností a doporučila bych, aby byla výbavou velké části členů statutárních orgánů firem. Důležité je, aby etika byla prosazována napříč celou společností a ukotvena na všech stupních firemních struktur. Kvalifikovaní profesionálové ACCA mají příležitost v tomto procesu sehrát klíčovou roli.

 

Zaměstnavatelé všude po světě na ACCA slyší. Jak agilní jsou podle vás naši finanční manažeři z hlediska mezinárodních ambicí? Máme světu co nabídnout i mimo orgány profesních sdružení? 

Myslím, že čeští finanční manažeři mají jednoznačně ambice překročit ve svém profesním působení hranice ČR a jsou ve světě hodnocení pro svou vysokou odbornost, pracovní nasazení a flexibilitu. Nevidím zde žádné omezení v pozicích, na které by členové ACCA nemohli aspirovat – ať již ve veřejné praxi či korporátním světě. Záleží jen na jejich osobnostních charakteristikách, profesních schopnostech a osobních cílech.

 

Kateřina Šipková byla nově zvolena do Rady Globální Asociace profesních účetních ACCA. Rada ACCA dohlíží na veškerou činnost této světové profesní organizace, která má více než 162 tisíc členů.Kateřina Šipková je členem ACCA od roku 1999. V letech 2010 až 2012 byla členem řídícího výboru ACCA v České republice.V současnosti úspěšně podniká v oblasti cestovního ruchu. Dříve působila jako finanční ředitelka a členka představenstva společnosti Beneficial Finance a.s. Kromě působení na řídících finančních pozicích v Česku měla Kateřina Šipková v minulosti na starosti audit jako manažerka ve společnosti Arthur Andersen v Praze a Londýně.

 

ICTZ23

ACCA je řízena právě prostřednictvím Rady ACCA. Ta zaručuje, že ACCA plní své závazky stanovené v Královské zakládací listině. Rada rovněž rozhoduje o strategických politických cílech ACCA, monitoruje činnost ACCA vzhledem k těmto cílům a také kontroluje rozpočet ACCA. Rada má 36 zástupců, kteří jsou voleni členy ACCA po celém světě. Z posledních voleb v září 2013 vzešla rada, která má zástupce ze 16 zemí. Reprezentuje tedy diverzitu jako jeden z principů vystihujících ACCA.