Hlavní navigace

Lékařské prohlídky u zaměstnanců

25. 4. 2013

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
Dnem 1. dubna 2013 nabyla účinnost novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. S konečnou platností je tedy jasno v problematice vstupních zdravotních prohlídek u zaměstnanců vykonávajících práce na základě dohod konaných mimo pracovní poměr.

Původní znění zákona
Ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona upřesňovalo, že „ osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu [tedy i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – tj. dohod o provedení práce (§ 75 zákoníku práce) a dohod o pracovní činnosti (§ 76 zákoníku práce)] nepodrobí vstupní lékařské prohlídce“. 

Od počátku této praxe bylo jasné, že splnění tohoto požadavku bude zbytečně zatěžovat zaměstnavatele i zaměstnance. Připomeňme si, že dohody o provedení práce mají limit 300 hodin ročně; pro dohody o činnosti platí, že jejich rozsah práce nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, a obě jsou zpravidla uzavírány na práce, které nezbytně nevyžadují zjišťování zdravotní způsobilosti. Tak se samozřejmě ustanovení paragrafu stalo velmi ostře kritizované a hledala se cesta nápravy.

Už loňského roku se objevila iniciativa skupiny poslanců, která jednoduše předpokládala upravit paragraf a to tak, že by požadavek byl vztažen pouze na pracovní poměr.

 

Letošní úprava je širší a lépe vyhovuje praxi. Je obsažena v zákoně č. 47/2013 a kromě okruhu osob s povinnými lékařskými prohlídkami řeší také oblast. zajištění pracovnělékařských služeb:

Určení okruhu osob, pro které je před vznikem právního vztahu lékařskou prohlídku vykonat, ( § 59 odst. 1 písm. b)) takto:

b) zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením:
1. pracovního poměru,
2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo
3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3."


Velmi zjednodušeně můžeme říci, že lékařská prohlídka je povinná před uzavřením pracovního poměru a vztahu obdobnému pracovněprávnímu vztahu vždy, a v případě uzavření dohody (o provedení práce nebo dohody o činnosti) jen tehdy, pokud jde o práci rizikovou, případně pokud to přikazují jiné předpisy, ev. pokud má zaměstnavatel pochybnosti o způsobilosti uchazeče.

 

1. Zajišťování pracovnělékařských služeb (§58a) na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu a to takto:


(1) Zaměstnavatel, který získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách v oboru podle § 54 odst. 1 písm. a) nebo b), může pro výkon práce na svých pracovištích poskytovat pracovnělékařské služby prostřednictvím: 


a) lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství nebo se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství a
b) dalších zdravotnických pracovníků podílejících se na poskytování pracovnělékařských služeb, se kterými uzavřel pracovněprávní nebo obdobný vztah. Zaměstnavatel je povinen zajistit odbornou nezávislost zaměstnanců uvedených v písm. a) a b).


(2) Při zajišťování pracovnělékařských služeb podle odst. 1:
a) se rozumí pověřeným zaměstnancem podle § 55 odst. 1 písm. a) zdravotnický pracovník uvedený v odst. 1,
b) je zaměstnanec povinen podrobit se pracovnělékařským službám u lékaře uvedeného v odst. 1 písm. a); skutečnosti podle § 56 písm. c) a d) sděluje tomuto lékaři,
c) lékařský posudek může podle § 46 přezkoumat pouze zaměstnanec, který je lékařem uvedeným v odst. 1 písm. a),
d) je zaměstnavatel povinen:
1. plnit povinnosti podle § 57 prostřednictvím zdravotnických pracovníků uvedených v odst. 1,
2. zajistit plnění dalších povinností a úkolů, které jsou tímto zákonem nebo jinými právními předpisy stanoveny poskytovateli zdravotních služeb, pouze prostřednictvím zdravotnických pracovníků uvedených v odst. 1.


3. V § 59 odst. 1 písm. a) se slova "zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce pouze v kategorii první, osobu ucházející se o zaměstnání," nahrazují slovy "zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis 20) [např. § 247 zákoníku práce] jinak a jde-li o práce uvedené v § 54 odst. 2 písm. b)."

 

 

Byl pro vás článek přínosný?