Hlavní navigace

MF představilo daňovou reformu

7. 4. 2011

Sdílet

Ministr financí představil 18. března reformu přímých daní a odvodů. Reformu považuje ministr za třetí pilíř komplexní daňové reformy, přičemž prvním pilířem je již od letošního roku fungující daňový řád a druhým pilířem pak probíhající institucionální reforma – tedy transformace výběru daní a veřejného pojistného prostřednictvím Jednoho inkasního místa (tzv. JIM).

Jedním z podstatných rysů reformy je sjednocení základů daně z příjmů a pojistného na zdravotní a sociální pojištění a vytvoření Jednoho inkasního místa, kde si poplatník bude moci vyřídit veškerou odvodovou agendu, kterou nyní vyřizuje u pěti různých správců odvodů. Podstatné systémové změny budou provedeny změnou stávajících zákonů. Dle ministra by paragrafované znění příslušných zákonů mělo být předloženo do vlády do 30. června letošního roku, přičemž účinnost zákonů by nastala 1. ledna 2013. V tomto roce dojde také ke spuštění Jednoho inkasního místa. Zcela nový zákon o důchodových daních, který v sobě bude integrovat daně z příjmů, pojistné na důchodové a zdravotní pojištění, daň darovací a dědickou i zákon o rezervách, bude připraven později (pravděpodobně s účinností od roku 2014), neboť se počítá s provázaností na rekodifikaci občanského a obchodního práva.

Nejvýznamnější prvky navrženého systému zdanění příjmů shrnujeme níže. Návrh není prozatím k dispozici v paragrafovaném znění a neprošel ani připomínkovým řízením. Nelze proto vyloučit, že se schválené znění bude zásadním způsobem lišit od tohoto návrhu.

 

Zdanění fyzických osob

* Sazba daně z příjmů fyzických osob má představovat 19 % z hrubé mzdy, tzn. bude upuštěno od konceptu superhrubé mzdy.

* Základní sleva na poplatníka se vrátí na úroveň roku 2010, tedy na 24 840 Kč, avšak bude poskytována pouze do výše příjmu odpovídajícího stropu na sociální pojištění. Nad tento strop nebude sleva poskytována.

* Daňové zvýhodnění na dítě se zvýší o 1 800 Kč ročně.

* Ostatní osvobození od daně zůstanou v podstatě nezměněna kromě některých zaměstnaneckých benefitů např. stravování či přechodného ubytování. Tato osvobození budou zrušena a budou nahrazena novou roční slevou na dani, tzv. výdajovým paušálem ve výši 3000 Kč.

* Možnost odpočtu hypotéčních úroků bude snížena na 150 tis. Kč ročně, a to pouze u starých úvěrů. U nově uzavřených smluv nebude možnost hypotéční úroky odečítat ze základu daně vůbec.

* Pojistné na důchodové pojištění se stanoví ve výši 6,5 % a horní hranice vyměřovacího základu bude omezena čtyřnásobkem průměrné měsíční mzdy. V návaznosti na systém, který je navrhován v rámci penzijní reformy, budou zaměstnanci, kteří si zvolí opt-out, celkově odvádět 8,5 % (3,5 % do průběžného systému a 5 % do soukromého penzijního fondu).

* Pojistné na zdravotní pojištění bude rovněž ve výši 6,5% (dnes 4,5%) a horní hranice příslušného vyměřovacího základu bude představovat šestinásobek průměrné měsíční mzdy.

* Dohody o provedení práce budou podléhat pojistnému na důchodové a zdravotní pojištění.

 

Odvody zaměstnavatelů

* Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které dnes zaměstnavatel hradí ve výši 34, bude nahrazeno 32% daní z úhrnu mezd.

* Daň z úhrnu mezd bude zastropována ve výši čtyřnásobku průměrné měsíční mzdy v úhrnu za všechny zaměstnance. Pro naprostou většinu firem to efektivně znamená zrušení stropů na pojistné.

 

Zdanění OSVČ

* Nový systém počítá se zachováním výdajových paušálů ve výši 40, 60 a 80 %, avšak nebude k dispozici podnikatelům, kteří jsou plátci DPH. Zároveň by se snížila výše obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 000 000 Kč na 750 000 Kč.

* Vyměřovacím základem pojistného na sociální a zdravotní pojištění bude 100 % zisku, nikoli 50, jako je tomu v současnosti.

* Sazba sociálního i zdravotního pojistného bude minimálně 6,5 % a podnikatel již nebude platit obdobu úhrnu mezd sám za sebe jako je tomu u zaměstnavatelů. Obdobně jako zaměstnanec si OSVČ bude moci zvolit opt-out, tzn. spoření 3 % ze 6,5 % do soukromého penzijního fondu, plus 2 % navíc. Dávky z důchodového systému v případě platby minima – tedy 6,5 %, budou oproti zaměstnanci přibližně pětkrát nižší než u zaměstnance – dle informací ministra na tiskové konferenci. Je to důsledek toho, že OSVČ bude osvobozena od platby daně z úhrnu mezd. OSVČ ovšem bude mít možnost rozhodnout se pro vyšší sazby pojistného.

 

Zdanění právnických osob

* Sazba daně z příjmů právnických osob zůstane 19 %.

* Bude zavedena sleva na dani ve výši sražené daně z dividend, která se uplatní v následujících zdaňovacích obdobích bez omezení.

* Dojde ke zjednodušení tvorby rezerv a opravných položek k pohledávkám, jakož i ke zjednodušení odpisů.

* Plánuje se zrušení slevy na dani z titulu investičních pobídek.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?