Hlavní navigace

Na jaře startuje mnoho dotačních programů pro malé, střední i velké společnosti

8. 5. 2022

Sdílet

Dotace Autor: Depositphotos
Firmy, které mají v plánu nějaké nové projekty nebo zajímavé plány, mohou k jejich realizaci využít dotačních programů. Jejich financování velmi často pochází z Evropské unie a jsou vyhlašovány ve spolupráci s našimi ministerstvy nebo specializovanými agenturami. Zájemci o dotace mohou také využít služby soukromých firem, které jim dokážou pomoci s úspěšným vyřízením žádosti.

Jeden operační program dobíhá a další se chystají

Agentura pro podnikání a inovace je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Ten je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014–2020 s tím, že finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Vzhledem ke konci programového období 2014–2020, administrovaného však do roku 2023, je jedinou otevřenou výzvou ta s názvem Inovační vouchery – Výzva VI. Byla vyhlášena v červenci loňského roku a žádosti je možné podávat do 31. prosince 2022.

Cílem této výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Podporu lze získat na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Žádat o podporu v rámci této výzvy mohou malé a střední podniky. Podmínkou je, že předkládaný projekt musí být uskutečněn na území České republiky mimo Prahu a každý žadatel je oprávněn předložit maximálně tři projekty.

Na tento operační program navazuje Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021–2027. Ten byl 22. prosince 2021 oficiálně předložen Evropské komisi a na jednotlivé aktivity v rámci něj je připraveno celkem 81,5 miliardy korun. „Prioritou je dokončit schvalování OP TAK ze strany Evropské komise co nejdříve, a nabídnout tak zejména malým a středním podnikům možnosti podpory v oblastech výzkumu a inovací, rozvoje podnikání a dovedností, digitální infrastruktury, energetiky, čisté mobility nebo cirkulární ekonomiky,“ upřesňuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Program má sedm priorit, kdy se šest zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury, na posun k nízkouhlíkovému hospodářství, efektivnější nakládání se zdroji a čistou mobilitu. Poslední prioritou je technická pomoc pro implementaci tohoto operačního systému.

Co je možné využít už nyní?

K podpoře rychlého komerčního uplatnění inovativních řešení a růstu inovačních podniků je určená výzva EIC Accelerator Challenges. Je určena především malým a středním podnikům s tím, že dotace lze čerpat na osobní náklady, subdodávky, další provozní náklady nebo nepřímé náklady služby. Na projekt je možné získat až 2,5 milionu eur a příjem žádostí je do 5. října 2022. Toto podání je třístupňové, kdy první tvoří představení v podobě dotazníku, prezentace nebo videa, další spočívá v plné žádosti a poslední v interview, kde je nutné představit záměr porotě. V případě neúspěchu v hodnocení v jakémkoliv stupni je možné žádost podat znovu do daného stupně. Při správě projektu je možné využít služeb doporučených konzultantů pro tento projekt. Například u jedné z nich, u společnosti Enovation je možné domluvit si bezplatnou konzultaci a zjistit tak, jestli se svým projektem máte šanci získat dotaci.

CS24

Článek vyšel v tištěném vydání časopisu CFOworld. Pokud si časopis chcete přečíst celý, můžete si ho koupit i v digitální formě.

Kromě rozhovoru najdete v magazínu například i informace o tom, jaké změny se týkají letos a napřesrok datových schránek.

Věnovali jsme se i volbě ERP systému, tedy investici, která si zaslouží hlubokou analýzu. A pro vaši inspiraci přinesli několik zajímavých firemních aplikací, které mohou citelně zjednodušit, urychlit a zefektivnit pracovní činnosti vás i vašich podřízených.

Program BETA 2 zajišťuje Technologická agentura ČR. Je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Jeho cílem je tedy podpora realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, informačních a řídicích produktů a postupů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon státní správy.

Většina dotačních titulů teprve začne

V současné době je v přípravě hned několik dotačních programů zaměřených na výzkum a vývoj.  Mohou je využít malé, střední i velké firmy z celé republiky. Podle společnosti Ennovation tyto dotace využijí především výrobní a strojírenské podniky, IT firmy, energetické firmy, chemický průmysl, nanoprůmysl, papírenství a potravinářství. Žádat však mohou organizace z jakéhokoliv odvětví, které mají v plánu inovovat své produkty a služby.

Dotační program

Zaměření

Plánované spuštění

Aplikace

Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

1. 5. 2022

Inovace

Finanční prostředky pro uvádění nových inovovaných výrobků na trh

1. 5. 2022

Potenciál

Podpora podniků při pořizování technologií a výzkumného vybavení

 1. 5. 2022

Program Doprava 2020+

Podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy

6. 4. 2022

Program ÉTA

Podpora aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

1. 5. 2022

Program Prostředí pro život

Projekty, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových postupech a službách vedoucích k ochraně životního prostředí

1. 6. 2022

Program SIGMA

Projekty se zaměřením na společenské, humanitní a umělecké vědy a začínající výzkumné pracovníky

4/2022

Program THÉTA

Dotace na výzkum a vývoj, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v praxi v oblastech energetiky

1. 5. 2022

Program TREND – Nováčci

Podporuje projekty výzkumu a vývoje, jejichž výsledek bude možné reálně uplatnit v praxi

30. 4. 2022

Program TREND – Technologičtí lídři

Výzkum a vývoj nových produktů, výrobních postupů a služeb, díky kterému se firmy prosadí na nových trzích.

3/2022

Program ZÉTA

Cílí na podporu aplikovaného výzkumu, se zaměřením na podporu spolupráce akademické sféry a podniků

4/2022

The Country for the Future

Podpora nákladů na zavedení inovací do firem

1. 5. 2022

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku