Hlavní navigace

Návrh novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách

14. 9. 2010

Sdílet

Ministerstvo financí připravilo relativně rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů a novelu zákona o rezervách, které by měly nabýt účinnosti 1. ledna 2011. Přinášíme nejvýznamnější zásady, jež by tyto novely měly přinést.

Lze očekávat, že v rámci následného legislativního procesu dojde k úpravám v návrzích novel, níže uvedený text vychází ze znění po ukončení vnějšího připomínkového řízení.

 

Příjmy z ekologických zdrojů 

Návrh počítá se zrušením osvobození příjmů z ekologických zdrojů a zařízení uvedených do provozu po 31. prosinci 2010. Poplatníci, jejichž zařízení budou uvedena do provozu do tohoto data, budou moci osvobození ještě využít. V případě, že se bude jednat o právnické osoby, budou nově od 1. ledna 2011 po dobu využívání osvobození příjmů povinny uplatňovat odpisy majetku v nejvyšší přípustné míře bez možnosti přerušení odpisování. Návrh tohoto pravidla se vztahuje na všechna zařízení po dobu uplatňování osvobození, a to i na ta, která byla uvedena do užívání před účinností této novely.

 

Finanční leasing 

Návrh nově zavádí minimální dobu nájmu i pro majetek zařazený ve 4. a 5. odpisové skupině. Mimoto umožňuje uplatnění odstupného při postoupení leasingové smlouvy v základu daně formou daňových odpisů v případě, že se tato částka v souladu s účetními předpisy stane součástí vstupní ceny majetku.

 

Porušení podmínek pro daňovou uznatelnost nákladů 

Nově se navrhuje, aby poplatník – právnická osoba – nemusel podávat dodatečná daňová přiznání za předchozí období, pokud následně poruší podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů (např. z titulu finančního leasingu), ale aby úpravu základu daně z titulu tohoto porušení provedl ve zdaňovacím období, ve kterém k porušení podmínek došlo. Tím by se sjednotil postup s poplatníky – fyzickými osobami, u kterých platí obdobné pravidlo.

 

Prodej pozemku 

Stejně jako u pozemku nabytého úplatně se navrhuje, aby daňový výdaj při prodeji pozemku nabytého darem nebo děděním byl omezen do výše příjmů z prodeje. Daňový výdaj bude určen jako reprodukční pořizovací cena evidovaná podle zákona o účetnictví.

 

Paušál na dopravu 

V návrhu se upřesňuje ustanovení zavedené v loňském roce, které umožňuje poplatníkům použít místo skutečných výdajů na provoz vozidla v rámci podnikání tzv. výdajový paušál ve výši 5 000 Kč měsíčně na jedno auto. Cílem upřesnění je zamezit zneužívání tohoto ustanovení: například zabránit spoluvlastníkům jednoho auta, aby paušál využili dvakrát, a rovněž zamezit střídání paušálu a skutečných výdajů u jednoho vozidla v průběhu roku. Další upřesnění se týká krácení paušálu v případě pořízení auta v průběhu měsíce, přenechání vozidla jiným osobám, použití paušálu u neziskových organizací a vymezení parkovného. Fikce, že všechna ostatní auta jsou využívána výlučně k podnikatelským účelům, když poplatník uplatní u jednoho vozidla krácený paušál z důvodů použití tohoto vozu i pro soukromé účely, bude zrušena. Pokud budou k soukromým účelům využívána také další auta, krácený paušál bude aplikován i u nich.

 

Komponentní odpisování 

Účetní předpisy umožnily od roku 2010, aby si účetní jednotky pro určitý majetek zvolily metodu tzv. komponentního odpisování, tedy metodu, kterou používají Mezinárodní účetní standardy. Ta spočívá v tom, že jeden hmotný majetek může být rozdělen na části – komponenty, které mají různou dobu životnosti. Jedná se tedy o možnost vydělení samostatných částí majetku, které mají odlišnou dobu použitelnosti než majetek samotný. Jeden majetek tak lze rozdělit na několik částí s různou dobu účetního odpisování.

V navrhované novele zákona o daních z příjmů se k metodě komponentního odpisování pro daňové účely nepřihlíží. Pokud tedy poplatník použije v účetnictví metodu komponentního odpisování, bude pro účely stanovení základu daně postupovat tak, jako kdyby tuto metodu nepoužil, a výsledek hospodaření upraví o všechny vlivy vzniklé použitím této účetní metody odpisování.

 

Dary, podpora vzdělávání 

Návrh rozšiřuje okruh fyzických osob, kterým je možné poskytnout dar odčitatelný od základu daně, o starobní důchodce, kteří byli v době přiznání starobního důchodu poživateli invalidního důchodu.

Návrh nově upravuje, že pro odčitatelnost darů zahraničním osobám (fyzickým i právnickým) z EU, Norska a Islandu bude rozhodující splnění podmínek stanovených v českém zákoně o daních z příjmů pro dary poskytnuté českým osobám, nikoliv splnění podmínek stanovených v zahraničních právních předpisech.

S cílem podpořit vzdělávání návrh zvyšuje limit pro odpočet darů od základu daně z 5 % na 10 %, a to v případě darů poskytnutých středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení či na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování.

 

Závazky 

Návrh počítá s tím, že právní nástupce poplatníka, který zanikl bez provedení likvidace, si může snížit základ daně o hodnotu zaniklých závazků, které původní dlužník – zaniklý poplatník – již dodanil. Obdobně by postupoval i právní nástupce fyzické osoby.

 

Daňový odpis pohledávek 

Návrh zpřesňuje podmínky pro daňový odpis pohledávek. Jednou z podmínek je, že se musí jednat o pohledávku, u níž lze tvořit opravné položky podle zákona o rezervách. Zpřesnění spočívá v tom, že je tato podmínka vypuštěna a vymezena naopak negativně, tzn. že jsou explicitně vyloučeny pohledávky nabyté bezúplatně a pohledávky vzniklé mezi spojenými osobami.

 

Fondy kolektivního investování 

Novela stanoví, že 5% sazba daně se použije i v případě srovnatelných subjektů kolektivního investování z jiných států EU, Norska a Islandu, pokud tyto splní další podmínky vymezené novelou.

 

Zdanění fyzických osob 

Roční sleva na poplatníka by se podle návrhu od roku 2011 snižovala ze současných 24 840 Kč na 23 640 Kč, tedy o 100 Kč měsíčně. Dále se navrhuje snížení ročního daňového zvýhodnění na dítě z 11 604 Kč na 11 364 Kč.

V návrhu jsou obsaženy určité úpravy podmínek pro použití odčitatelných položek:

* možnost odečtu penzijního pojištění poskytovaného institucemi penzijního pojištění v EU a EHP;

* zpřísnění podmínek pro odčitatelné položky u daňových nerezidentů;

* změny v opravách základu daně v případě nesplnění podmínek pro poskytování odpočtu hypotéčních úroků.

Plnění z životního pojištění, které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, by dle návrhu bylo možné snížit od roku 2011 pro účely stanovení základu daně pouze o pojistné zaplacené poplatníkem, nikoliv však již zaměstnavatelem.

Novela navrhuje zrušení osvobození důchodů u výdělečných důchodců: pokud bude mít pracující důchodce příjmy ze závislé činnosti nebo z podnikání nebo z pronájmu a součet těchto příjmů po odečtu případných výdajů přesáhne v kalendářním roce 840 000 Kč, pak důchod, který pobírá, bude celý podléhat běžnému zdanění.

Nově budou zaměstnavatelé povinni podávat měsíční hlášení o srážených a odvedených zálohách na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Co se týče ministerstvem zamýšlených změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů, ty nakonec do návrhu novely začleněny nebyly, takže v této oblasti by nemělo v roce 2011 dojít k žádným změnám oproti současné úpravě.

 

Spořitelní a úvěrová družstva 

Návrh novely ruší osvobození úroků z vkladů u bank v případě spořitelních a úvěrních družstev.

 

Zákon o rezervách 

Novela navrhuje zrušení možnosti bank podat žádost o tvorbu daňových opravných položek a rezerv nad limit stanovený v zákoně o rezervách. Návrh zpřísňuje úpravu v případě tvorby rezervy na opravu hmotného majetku, nepřevede-li poplatník odpovídající množství peněžních prostředků na samostatný účet do konce termínu pro podání daňového přiznání. Nově by se musela rezerva zrušit ve zdaňovacím období, za které je toto daňové přiznání podáváno, a nikoliv jako dosud v následujícím zdaňovacím období. 

ICTZ24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?