Hlavní navigace

Návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech

1. 7. 2014

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), a některé další zákony týkající se kapitálového trhu.

Původní návrh novely připravený v únoru 2014 doznal během připomínkového řízení několika zejména upřesňujících změn. Významná část souvisí s postavením obhospodařovatelů a administrátorů investičních fondů. Obhospodařovatel nově nebude moci pověřit výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování toho, u koho může dojít ke střetu zájmů se společnými zájmy investorů fondu. Nepřihlíží se při tom k zájmům jednotlivých investorů, nýbrž k zájmům investorů dotčeného fondu jako celku, a to včetně investorů potenciálních. U fondů kolektivního investování se rozšiřuje možnost určení úplaty za obhospodařování i jiným způsobem než tomu bylo doposud, například kombinací výsledku hospodaření a podílu z průměrné hodnoty fondového kapitálu za účetní období.

 

Návrh novely ZISIF dále upřesňuje, že obhospodařovatelem nesamosprávného fondu s právní osobností bude jeho statutární orgán (investiční společnost), nikoliv fond sám. V důsledku toho postačí, pokud bude požadavek na řídící a kontrolní systém splněn u investiční společnosti. K výkonu činnosti obhospodařování však v tomto případě nelze využít vnitřní zdroje investičního fondu, např. zaměstnance. Dle návrhu musí mít všechny podfondy jednoho investičního fondu jednoho obhospodařovatele.

 

V případě výčtu činností administrátora došlo k terminologickým změnám, aby bylo zřejmé, za co nese administrátor odpovědnost. Administrátor tak například bude zodpovědný za poskytování právních služeb, a to i tehdy, bude-li je poskytovat prostřednictvím třetí osoby. Administrátor fondu, který je současně jeho obhospodařovatelem, bude moci oceňovat majetek a dluhy fondu za předpokladu, že zavedl odpovídající opatření k řízení střetů zájmů (tzv. čínské zdi). K odstranění pochybností se výslovně doplňuje možnost administrátora poskytovat vedle „compliance“ i interní audit.

 

 

 

CS24

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?