Hlavní navigace

Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

14. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
V prosinci 2012 zveřejnilo Ministerstvo financí na svých internetových stránkách návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Tento návrh byl předložen k připomínkování odborné veřejnosti v rámci vnějšího připomínkového řízení.

Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2014. Ministerstvo financí poukazuje na nezbytnost nové právní úpravy zejména v souvislosti s přijetím nových zákonů – občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V rámci návrhu tohoto zákona se ruší dosavadní zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Nová právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí („transferová daň“) přináší řadu zásadních změn oproti současné úpravě daně z převodu nemovitostí.

 

Mezi ty nejvýznamnější se řadí:

* Změna v osobě poplatníka daně, jímž má být ve všech případech nabyvatel, přičemž současně bude zrušen institut ručitele daně.

 

* Předmět daně se rozšiřuje na případy převodů podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Dle navrhované právní úpravy bude předmětem transferové daně změna ovládající osoby obchodní korporace či získání postavení ovládající osoby u obchodní korporace, která ovládající osobu nemá. Předmětem transferové daně přitom není pouze změna ovládající osoby u obchodních korporací, které samy vlastní nemovitou věc, nýbrž i změna ovládající osoby, která prostřednictvím ovládané osoby nemovitou věc vlastní. Ministerstvo se v důvodové zprávě k návrhu tohoto zákona odkazuje na definici ovládající osoby dle zákona o obchodních korporacích účinného od 1. ledna 2014.

Předmětem transferové daně budou výlučně nemovitosti nacházející se na území České republiky, přičemž státní občanství, pobyt nebo sídlo poplatníka nebudou rozhodnou skutečností pro výběr daně.

 

* Zrušení některých případů osvobození od transferové daně. Za pozornost stojí zejména návrh, podle něhož by vklady nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a družstev již neměly být osvobozeny od daně.

 

Základem daně dle návrhu zákona je nabývací hodnota nemovitosti snížená o uznatelné výdaje, přičemž nabývací hodnotou je: 

* Cena sjednaná, je-li vyšší nebo rovna ceně srovnávací nebo je-li nabývací hodnotou výlučně cena sjednaná dle tohoto zákona.

 

* Cena srovnávací, je-li vyšší než cena sjednaná, přičemž cena srovnávací je částka odpovídající 75 % ceny administrativní či zjištěné. Cenou zjištěnou je cena stanovená dle zákona o oceňování majetku a cenou administrativní je cena vycházející z cen obdobných nemovitých věcí. Postup určení administrativní ceny bude stanoven vyhláškou ministerstva financí.

 

* Cena zjištěná, není-li nabývací hodnotou cena sjednaná nebo srovnávací či stanoví-li zákon, že nabývací hodnotou je výlučně cena zjištěná.

 

ICTZ23

Zdroj: KPMG