Hlavní navigace

Nebankovní financování z módy pro firmy ne a ne vyjít…

20. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © Nobilior - Fotolia.com
Již několik let se diskutuje o zavedení účtování leasingu podle mezinárodních účetních standardů, jako je tomu v řadě členských států EU. Rozhodnutí je však v kompetenci každé členské země unie a zatím bylo v ČR odsunuto na rok 2015.

Nebankovní financování hraje nezastupitelnou roli v obsluze finančních potřeb jak velkých, tak i malých a středních firem. Podle aktuálních statistik České leasingové a finanční asociace (ČLFA) její členské společnosti v 1. pololetí letošního roku podpořily českou ekonomiku 60,42 mld. korun. Na financování investic a provozu podnikatelských subjektů bylo vynaloženo 43,38 mld. korun.

 

Zájem o nebankovní úvěry roste  

Hlavním trendem vývoje nebankovního financování podnikatelů je rostoucí zájem o nebankovní úvěry. Odstartovala ho změna daňové legislativy v roce 2008, která omezila výhody finančního leasingu. Ale nemalou roli sehrává i snaha podnikatelů co nejvíce využívat možností získávat dotace z evropských i domácích podpůrných struktur. K financování projektů, které se ucházejí o dotace, však není možní využít finanční leasing, ale pouze úvěr. V 1. pololetí 2012 financovaly členské společnosti ČLFA investice podnikatelských subjektů ve výši 30,94 mld. korun, z toho podnikatelské úvěry činily 15,21 mld. korun.

 

Leasing neztrácí svůj význam 

I když podíl nebankovního úvěrování v posledních letech stále roste, finanční leasing neztrácí svůj význam. Může podnikatelům nabídnout řadu služeb a výhod, které jinak nemohou získat. Je nezastupitelný například tam, kde chce podnikatel předmět užívat pouze dva až tři roky a potom ho vrátit dodavateli. Umožňuje splátky i daňové náklady rozložit rovnoměrně v čase. Podnikatel pracuje se zůstatkovou cenou a ovlivní tak výši svých splátek. Po celou dobu trvání pronájmu má jistotu, že se podmínky smlouvy nezmění, což při současné nejisté situaci na finančních trzích není rozhodně zanedbatelnou výhodou.

Význam finančního leasingu roste v době ekonomické nejistoty a zvýšení podnikatelských rizik, která musejí zohledňovat úvěrující instituce. Vlastnictví předmětů leasingu a praktická zkušenost leasingových společností s jejich případnou realizací na trhu umožňuje poskytnout služby pronájmu i podnikatelům, kteří by pro bankovní úvěrové financování byli příliš rizikoví.

Ale jsou tu i další výhody plynoucí z postavení leasingových společností jako velkých odběratelů: mohou předmět leasingu získat za příznivější cenu a výhodnějších podmínek, než kdyby s velkým dodavatelem jednal malý nebo střední podnikatel sám. Dokážou sjednat i odpovídající pojištění pronajímaného stroje nebo zařízení, a to za příznivou cenu a v rozsahu, který podle jejich dlouholetých zkušeností kryje všechna podstatná rizika.   

Nejčastějšími komoditami, pořizovanými pomocí finančního leasingu, jsou osobní, užitkové a nákladní vozy, stroje a zařízení. Podobně jako v předchozích letech i v 1. pololetí letošního roku směřovala téměř polovina finančního leasingu do movitých věcí v sektoru služeb a přes dvě pětiny do průmyslu a stavebnictví. Podíl osobních a užitkových vozů v rámci nebankovního financování investic podnikatelů představoval 45,6 %, těžké dopravní techniky 23,6 % a strojů a zařízení 26,7 %.

 

Operativní leasing je stále žádanější 

V rámci leasingového financování pokračoval rostoucí zájem o operativní leasing. V 1. pololetí 2012 dosáhl jeho objem 7,63 mld. korun. Spolu s full service leasingem a krátkodobými pronájmy tvoří 45,2 % objemu poskytnutého leasingu podnikatelské sféře, což znamená meziroční růst o 13,2 %. Vysoký zájem o tyto produkty je výsledkem pokračujícího trendu podnikatelských subjektů využívat při pořízení investice různé formy pronájmů s doprovodnými službami (zejména v oblasti dopravní techniky) namísto toho, aby zajišťovaly servis vlastními zaměstnanci, což je nákladově stále náročnější. Jde nepochybně o dlouhodobý trend kopírující vývoj ve vyspělých evropských podnikatelských prostředích.

U operativního leasingu je samozřejmě klíčovou přidanou hodnotou servis, jehož rozsah leasingové společnosti stále rozšiřují. Velkému zájmu se těší i poradenské a konzultační služby, případně služby usnadňující evidenci majetku a další administrativu.

 

Legislativní prostředí zůstane stabilní 

V roce 2008 došlo k již zmíněnému zrušení některých výhod finančního leasingu, což vedlo ke změně struktury nebankovního financování podnikatelské sféry a také obecně k prodloužení doby financování – smlouvy se prodlužují v průměru na čtyři až pět let a tento trend bude pravděpodobně pokračovat. V letošním a v příštím roce by nemělo dojít k žádným zásadním změnám legislativního prostředí, které by využívání leasingu a nebankovních úvěrů ovlivnilo. Nedotknou se ho změny zákony DPH, ani zákona o dani z příjmu. Bohužel se v dohledné době nezmění ani to, že leasing nebude možné využít k financování projektů, na něž by pak chtěly firmy čerpat dotace z domácích nebo evropských podpůrných programů. Již několik let se diskutuje o zavedení účtování leasingu podle mezinárodních účetních standardů, jako je tomu v řadě členských států EU. Rozhodnutí je však v kompetenci každé členské země EU a zatím bylo v České republice odsunuto na rok 2015.

Prostředí pro nebankovní úvěry a finanční leasing bude tedy stabilní a poskytne podnikatelů jistotu známých a již prověřených služeb.

 

Výhledy nebankovního financování firem 

Podle očekávání představitelů členských společností ČLFA bude letos i v příštím roce nebankovní financování podnikatelské sféry v České republice pokračovat v duchu současných vývojových trendů. Poptávka po leasingu a úvěrovém financování zůstane vyrovnaná, poměr jejich objemů by se měl postupně ustálit na 55:45. V rámci leasingového financování poroste zájem o operativní leasing. K tomu přispívá i současná ekonomická situace, která vede podnikatele k přehodnocení účelnosti vlastnictví výrobních předmětů. Přicházejí na to, že v řadě případů je mnohem pohodlnější svěřit financování a správu určitých komodit leasingovým společnostem. Ty pak budou klást velký důraz na rozvoj škály doprovodných služeb k pronájmu a tím posílí jeho atraktivitu pro nemalou skupinu podnikatelů. Pro řadu z nich zůstane finanční leasing dostupnější než úvěr.

Pro jiné podnikatele bude stále atraktivní nebankovní úvěrové financování, ať už pro svoji větší pružnost a doprovodné služby, nebo v některých případech pro větší dostupnost, či jako způsob financování dotovaných projektů. Z hlediska odvětvového směřování nebankovního financování bude perspektivní zemědělství, kde roste zájem o nebankovní úvěry usnadňující farmářům přístup k dotacím. Zemědělské stroje představují komoditu s velkým růstovým potenciálem. Oživuje se zájem o financování dřevozpracujících strojů, obráběcích strojů a zařízení pro výrobu plastů. Naopak velké změny zatím nelze očekávat ve stavebnictví a v tiskařském průmyslu, protože obě tato odvětví jsou silně postižena důsledky ekonomické krize a zmrazily investice.

 

Byl pro vás článek přínosný?