Hlavní navigace

Některé změny daňového řádu od ledna 2015 jsou pro daňové subjekty pozitivní

8. 11. 2014

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Návrh změny zákona o daních z příjmů a daňového řádu, který s sebou přináší celou řadu změn v oblasti správy daní, se nachází před podpisem prezidenta. Řada změn byla, slovy zákonodárce, navrhována s cílem účinnějšího boje s daňovými úniky. Přesto tento návrh obsahuje i změny vycházející daňovým subjektům vstříc.

Jednou ze změn je zavedení úroku z odpočtu. Mělo by se jednat o zavedení určité „sankce“ pro správce daně pro případy, kdy je po dobu více než 5 měsíců zadržován nadměrný odpočet v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností (POP). Daňový subjekt bude mít v takovém případě nárok na úrok ve výši repo sazby stanovené ČNB + 1 %. V případě, že byl POP zahájen před 1. lednem 2015, lhůta 5 měsíců bude počítána nejdříve právě od 1. ledna 2015.

Nová úprava daňového řádu umožní zároveň individuální prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, které vznikly po 1. lednu 2015. Správce daně bude moci s ohledem na okolnosti daného případu prominout až 75 % penále a až 100 % úroku z prodlení a úroku z posečkání.

Další zásadní změnou je odstranění restrikce v uplatnění vyšších částek odčitatelných položek (např. ztráty), položek snižujících základ daně (např. dary), jakož i nezdanitelných částí základu daně v rámci dodatečného daňového přiznání. V návaznosti na nedávnou judikaturu Nejvyššího správního soudu bude možné požádat správce daně o uplatnění vyšších částek daňové ztráty a jiných odpočtů v rámci daňové kontroly, POP či odvolacího řízení. Nicméně správci daně bude na druhé straně umožněno vyměřit penále z částky daně tak, jako kdyby daňový odpočet při doměření zohledněn nebyl.

Pro držitele datových schránek bude rozšířen okruh podání, která bude nutno učinit elektronicky. Pokud elektronická forma nebude dodržena, avšak takové podání nebude mít jiné vady, bude přesto považováno správcem daně za bezvadné. Musí se však jednat o typ podání, u kterého tuto možnost správce daně předpokládá a které bude pro tyto účely uvedeno na webových stránkách Finanční správy. Za nedodržení formy elektronického podání (i když bude podání bezvadné) bude uložena pokuta ve výši 2 000 Kč. Případně hrozí pokuta až do 50 000 Kč, bude-li tímto postupem závažně ztížena správa daní.

Další pozitivní změnou, kterou návrh novelizace přináší, je, že v oblasti správy daní bude umožněno, aby za obchodní korporaci jednal jeden člen statutárního orgánu a to i v takových případech, kdy ze zakladatelských dokumentů (výpisu z obchodního rejstříku) vyplývá nutnost společného jednání více osob (členů statutárních orgánů).

Z negativních dopadů novely upozorňujeme na novou oznamovací povinnost u fyzických osob. Poplatník bude mít povinnost správci daně oznámit přijetí osvobozeného příjmu vyššího než 5 mil. Kč, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání. V případě neoznámení hrozí pokuta až ve výši 15% takového příjmu, tj. efektivně by tak mohlo dojít ke zdanění osvobozeného příjmu. Příslušnou pokutu bude možné v určitých případech prominout. Tato povinnost se bude vztahovat na příjmy, které poplatník obdržel po 1. lednu 2015.

Dalším ze zpřísňujících opatření je zvýšení hranice pro pořádkovou pokutu z 50 tis. Kč na 500 tis. Kč. Navíc v případě, že daňový subjekt nesplní zcela nebo zčásti  registrační, ohlašovací, či jinou oznamovací nebo záznamní povinnost stanovenou daňovým řádem nebo správcem daně, popřípadě ji splní opožděně, bude mu nově hrozit pokuta až 500 tis. Kč. Lze ji uložit v případě nesplnění výše uvedených povinností po 1. lednu 2015 bez předchozí výzvy správce daně, a to dokonce opakovaně.

V případě pozdního podání daňového přiznání u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, jehož celkový základ daně je z více než 50% tvořen příjmy ze závislé činnosti, se pokuta za opožděné tvrzení daně snižuje na desetinu. Bez povšimnutí také nelze nechat zrušení časového omezení pěti let pro výpočet úroků z prodlení.

Zdroj: KPMG

ČTĚTE TAKÉ:

CS24

→ Tři novely zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2015
V průběhu roku 2014 předložilo ministerstvo financí tři návrhy novel zákona o dani z přidané hodnoty, které by měly nabýt účinnosti od 1. ledna příštího roku.

→ V registru nespolehlivých plátců DPH uvízlo pohříchu třináct velkých ryb
Registr nespolehlivých plátců DPH, který vznikl jako opatření proti daňovým únikům, a po roce a půl fungování postupně začíná plnit svou funkci. 

Byl pro vás článek přínosný?