Hlavní navigace

Nová evropská pravidla regulace mohou významně zdražit pojistné

14. 4. 2010

Sdílet

Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS) připravuje neopodstatněné zvýšení kapitálových požadavků pojišťoven v rámci pravidel Solvency II.

Současná celosvětová hospodářská krize a předcházející finanční krize výrazným způsobem ovlivnily názory CEIOPSu na výši potřebného kapitálu pojišťoven v rámci připravovaných implementačních pravidel k nové regulaci Solvency II. Průběžně prováděné testy nepotvrdily potřebu nadměrného navyšování kapitálových požadavků, přesto hrozí riziko extrémně obezřetných pravidel. CEIOPS požaduje po pojišťovnách zvýšení až o 65 až 75 % (!) původně požadovaného solventnostního kapitálu, což je vysoce nad rámec principů schválené směrnice Solvency II.

 

Na cestě ke…snížení konkurence 

„V případě, že by byla prováděcí opatření přijata v podobě, kterou výbor navrhuje, pojišťovny by byly nuceny zvýšit ceny pojistných produktů z důvodu dodatečné kapitálové potřeby jen v České republice o 45 až 60 miliard korun, což je zisk pojistného sektoru za posledních pět výkonných let,“ říká Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven (ČAP).

Vlivem obrovské zátěže, zejména na malé a střední pojišťovny, dojde k ještě vyšší koncentraci domácího pojistného trhu, a logicky tak i ke snížení – pro spotřebitele zdravé – konkurence. Na enormně přísné požadavky by doplatili především klienti pojišťoven, jimž by se zvedly sazby u klasických produktů životního pojištění o 20 až 30 % a v neživotním pojištění průměrně o 5 až 20 %, snížily by se i částky vyplácené na pojistných plněních, a to řádově až o desítky procent.

 

Zase ten stát 

Nepřiměřené požadavky mohou mít dopady jak na pojišťovny a jejich vzájemnou konkurenceschopnost, tak na samotné klienty i stát. Na makroekonomické úrovni požadovaná opatření ochromí pojistný sektor v jeho významné roli institucionálního investora, jenž zajišťuje dlouhodobé financování ekonomického růstu. Kvůli nově stanovenému vysokému pojistnému budou pojištěné podniky odkázány krýt část svých rizik z vlastních zdrojů. Takové rozhodnutí sníží objem kapitálu, který používají pro financování své hlavní činnosti, a zároveň budou ohroženy z hlediska nedostatečné ochrany před riziky. Za nepojištěné jednotlivce pak bude muset převzít (např. v případě povodní) ochranu a financovat ji ze společných zdrojů stát.

„Česká asociace pojišťoven podporuje evropskou rámcovou směrnici Solvency II, ovšem v  duchu a podobě, která byla schválena již dříve. „Vzhledem k tomu, že pojistný sektor vykazuje dlouhodobou stabilitu, nestál u zrodu finanční krize, ani jí nebyl nijak výrazně zasažen, jsou současné návrhy CEIOPSu nepřiměřené,“ vysvětluje Tonáš Síkora.

 

a propos Solvency II... 

Rámcová směrnice Solvency II (SII) nově poněkud upravuje mimo jiné podobu výpočtu kapitálových požadavků jak pro jednotlivé pojišťovny, tak i skupiny v rámci EU. V roce 2000 projekt iniciovala Evropská komise (EK) a návrh směrnice byl formálně schválen dne 5. května 2009. Struktura nové rámcové směrnice usiluje o odlišný přístup ke kapitálovým požadavkům pojišťoven a má napříč jednotlivými pojistiteli a členskými státy zajistit konsistentní přístup ke kapitálové přiměřenosti a regulaci. V současné době již EK začala na základě doporučení CEIOPSu po konzultacích s dalšími orgány připravovat návrh znění implementačních opatření. Nejpozději v říjnu 2010 má tento svůj návrh dokončit a přijmout, čímž dojde k zahájení legislativního procesu. Návrh bude podroben obligatorním konzultacím ještě předtím, než o něm v polovině příštího roku rozhodne Rada EU a Evropský parlament. Členské státy jsou povinny do 31. října 2012 uvést v účinnost národní právní předpisy zajišťující dosažení souladu se zněním směrnice.

 

Zdroj: Česká asociace pojišťoven (ČAP)

ČAP je zájmovým sdružením 30 komerčních pojišťoven, jejichž podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR Česká představuje 98 %. Asociace zastupuje, hájí a prosazuje zájmy členských pojišťoven i jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, odborné i laické veřejnosti, a prosazuje zájmy českého pojišťovnictví v rámci Evropské unie. ČAP dlouhodobě podporuje rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu v České republice.

Cloud22