Hlavní navigace

Nová pravidla pro veřejné zakázky

10. 3. 2010

Sdílet

Klíčovou změnou je především zavedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, tzv. black list.

Na začátku letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona o veřejných zakázkách, která má dopad jak na dodavatele, tak i zadavatele. Podle právních expertů z advokátní kanceláře Havel & Holásek patří mezi hlavní změny zavedení tzv. černé listiny, na niž mají být do budoucna zařazováni nesolidní a nespolehliví zájemci a uchazeči. Dalším podstatným bodem je odstraňování formálních nedostatků kvalifikace. Parlament zároveň projednává další úpravu zákona, která zaváděné změny dále rozšíří.

Kdo na černou listinu...

„Primárním důvodem přijetí této novely je včlenění tzv. dohledové směrnice Evropské unie z roku 2007. Novela přináší do českého práva změny, které podstatně ovlivní jak zadavatele, tak i dodavatele,“ říká advokátka a partnerka advokátní kanceláře Havel & Holásek Adéla Havlová. Podle Havlové je klíčovou změnou především zavedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, tzv. black list. Zařazení na černou listinu se od nového roku týká těch dodavatelů, kteří při prokazování kvalifikace předloží informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a jež měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace. Dodavatelé v rámci prokazování základních kvalifikačních předpokladů budou zároveň muset předkládat čestné prohlášení o tom, že nejsou v rejstříku vedeni.

„Zavedení rejstříku by mělo umožnit snadnou identifikaci dodavatelů udávajících ve svých nabídkách nepravdivé údaje. Toto opatření ovšem nepostihne řadu jiných deliktů, například profesní delikty dodavatelů, o nichž se centrální evidence nevede,“ říká Havlová. Rejstřík povede Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako veřejně přístupný, s možností dálkového přístupu. Zákaz plnění veřejných zakázek a tím i sankce v podobě zápisu do rejstříku platí na dobu tří let. Navíc dodavateli za uvádění neodpovídajících skutečností hrozí pokuta až do výše deseti milionů korun.

Až se otevřou obálky

Mezi další výrazné změny zákona o veřejných zakázkách patří zjednodušení postupu při doplňování kvalifikace či objasňování předložených informací. Dosud bylo doplňování a objasňování kvalifikace dle zákona možné jen pokud byla kvalifikace v dané části prokázána alespoň částečně. Novela tuto nejasnou podmínku odstraňuje. „Jedná se podle mne jednoznačně o krok správným směrem. Zadavatelé tak mají právo bez omezení a bez pochybností umožnit dodavateli, aby odstranil formální nedostatky v kvalifikaci. Z minulosti máme zkušenosti, že zadavatelé váhali nad výkladem podmínky a často nabídku rovnou vyřadili, než aby požádali dodavatele o doplnění. Zadavatel se tak mnohdy připravil o ekonomicky výhodnou nabídku. Vypuštění omezení navíc odpovídá znění a účelu evropských směrnic,“ tvrdí Adéla Havlová.

Novela dále např. ruší povinnost uchazeče předkládat prohlášení o vázanosti nabídkou coby nadbytečný dokument, zavádí speciální pětidenní lhůtu pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, upřesňuje, komu má být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zasláno, uzákoňuje výslovně možnost podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele i po uzavření smlouvy a nově též zavádí povinnost zadavatelů odesílat čtvrtletně oznámení o smlouvách uzavřených na základě rámcových smluv pro statistické účely. Novela také výslovně umožňuje sdělovat při otevírání obálek ceny uvedené v nabídkách. Nelze vyloučit, že příští novela zákona dokonce znovu zavede čtení nabídkových cen jako povinnost. „Informace o nabídkové ceně sama o sobě však může být zavádějící, zejména v případě, kdy je cena pro hodnocení relevantní z méně jak padesáti procent,“ doplňuje Adéla Havlová.

Od 1. ledna 2010 zároveň vstoupily v platnost nové, nižší finanční limity týkající se vymezení podlimitních veřejných zakázek. Změna vyplývá z nového nařízení Evropské komise z listopadu 2009 a měla by se do českého právního řádu promítnout i formou vládního nařízení.

Během prvního pololetí roku 2010 se očekává přijetí rozsáhlejší a komplexnější vládní novely zákona o veřejných zakázkách, kterou stále projednává parlament. V této novele je například navržena ona povinnost oznamovat při otevírání obálek nabídkovou cenu, možnost prokazovat kvalifikaci prostými kopiemi dokladů, možnost předkládat dokumenty ve slovenštině, povinnost prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů i za subdodavatele či zkrácení lhůt pro poskytování dodatečných informací a pro oznámení výsledku zadávacího řízení. 

Hlavní změny v zákoně o veřejných zakázkách od 1. 1. 2010 dle přijaté novely:

1. Dříve: Upraveny pouze správní delikty zadavatelů

    Nově od 1. 1. 2010: Nově upraveny správní delikty dodavatelů a zaveden rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek – tzv. černá listina; předkládání odpovídajícího čestného prohlášení v rámci základních kvalifikačních předpokladů

2. Dříve: Doplňování a vyjasňování kvalifikace dříve jen, „ledaže nebylo prokázáno vůbec“

    Nově od 1. 1. 2010: Možnost doplňování a vyjasňování kvalifikace bez omezení

3. Dříve: Chyběla úprava o oznamování ceny při otevírání obálek.

    Nově od 1. 1. 2010: Oznámení nabídkové ceny je vysloveně možné, ne však povinné (povinnost oznamovat cenu však předvídá vládní návrh novely)

4. Dříve: Povinnost zadavatele zasílat rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky uchazečům, kteří nebyli vyloučeni

    Nově od 1. 1. 2010: Upřesnění okruhu osob, kterým se zasílá rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky – nová definice „dotčených“ uchazečů a zájemců

5. Dříve: Nejasná úprava běhu lhůty pro podávání námitek proti zadávacím podmínkám (obecná lhůta 15 dnů)

    Nově od 1. 1. 2010: Zavedení speciální pětidenní lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, počítané od skončení lhůty pro podání nabídek

6. Dříve: -

    Nově od 1. 1. 2010: Zavedení výslovné možnosti na podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele po uzavření smlouvy

7. Dříve: Možnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uložit nápravné opatření, jen pokud zatím nedošlo k uzavření smlouvy, a to pouze ve formě zrušení zadání veřejné zakázky nebo jednotlivého úkonu zadavatele

    Nově od 1. 1. 2010: Možnost uložit na návrh po uzavření smlouvy nový druh nápravného opatření – zákaz plnění smlouvy (s výjimkou případů, kdy zvláštní důvody vyžadují pokračování plnění smlouvy)

8. Dříve: -

    Nově od 1. 1. 2010: Nově zavedena povinnost zadavatelů zasílat provozovateli informačního systému čtvrtletní oznámení o všech smlouvách uzavřených na základě rámcové smlouvy

 

Zdroj: AK Havel & Holásek

 

 

 

 

Cloud22