Hlavní navigace

Novela zákona o investičních pobídkách: nový impuls pro investování v ČR

4. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Dne 12. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 192/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „Novela“).

Novela si klade za cíl učinit systém investičních pobídek více konkurenceschopným vůči okolním státům poté, co se jeho atraktivita pro investory snížila zejména v důsledku novely zákona o investičních pobídkách přijaté v roce 2007 a pozastavení národního Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb („Rámcový program“). Níže se v tomto textu detailněji zaměřujeme na jednotlivé zásadní změny, které Novela pro investory přináší.

 

Podpora technologických center a center strategických služeb           

Novela přináší rozšíření poskytování investičních pobídek nejen pro investiční akce v podobě zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu, ale také pro investiční akce na vybudování a rozšíření technologického centra a zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb. Novela tak sleduje trend podpory aktivit zaměřených na progresivní technologie, aktivity s vysokou přidanou hodnotou a exportním potenciálem.

Pod pojmem technologická centra je třeba rozumět centra zaměřená na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů, včetně tvorby a inovace jejich softwaru, za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty. U projektů technologických center je hlavní podmínkou získání investiční pobídky minimální výše investice do majetku ve výši 10 mil. Kč (z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení) a současně vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst. 

Centrem strategických služeb se rozumí centrum pro tvorbu softwaru, opravárenské centrum nebo centrum sdílených služeb, kdy služby poskytované centrem přesahují území nejméně dvou států. U těchto center je hlavní podmínkou získání investiční pobídky vytvoření a obsazení nejméně 100 nových pracovních míst v případě opravárenských center a center sdílených služeb a 40 pracovních míst u center pro tvorbu softwaru.

 

Prodloužení doby čerpání slevy na dani z příjmů na deset zdaňovacích období 

Novelou došlo také ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a k prodloužení doby čerpání slevy na dani z příjmů na dobu deseti po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období místo dosavadních pěti. Tato změna reflektuje skutečnost, že se investoři často potýkali s problémem vytvářet dostatečné zisky, a tím i dostatečnou daňovou povinnost tak, aby mohli přislíbenou investiční pobídku v původní lhůtě vyčerpat. Nová lhůta čerpání slevy na dani z příjmů by měla tuto komplikaci odstranit a přilákat i kapitálově náročnější projekty, jejichž návratnost se pohybuje v delším časovém úseku.

 

Institut strategické investiční akce a hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Novela zavádí institut tzv. strategické investiční akce, který lze využít pro projekty ve zpracovatelském průmyslu a pro technologická centra. Za strategické investiční akce lze považovat pouze projekty ve zpracovatelském průmyslu, které plánují investovat minimálně 500 mil. Kč a vytvořit alespoň 500 nových pracovních míst, a technologická centra, která plánují vytvořit alespoň 120 pracovních míst a proinvestovat minimálně 200 mil. Kč. Pouze strategický investor pak může při splnění zákonných podmínek získat vedle ostatních forem investiční pobídky (tj. slevy na daních z příjmů, převodu pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu, hmotné podpory vytváření nových pracovních míst, a hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců) také investiční pobídku ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

 

Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku může činit až 5 % z celkových způsobilých nákladů, maximálně však 1,5 miliardy Kč v případě strategické investiční akce ve zpracovatelském průmyslu a maximálně 500 milionů Kč v případě strategické investiční akce v oblasti technologických center. Pokud dojde k zavedení výroby nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu a současně vybudování nebo rozšíření technologického centra, může být hmotná podpora navýšena až na 7 % z celkových způsobilých nákladů.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v případě strategické investiční akce a investiční pobídky ve formě hmotné podpory bude jednat vždy o mimořádný výdaj státního rozpočtu, bude přiznání statusu strategické investiční akce a poskytnutí hmotné podpory podléhat mimořádnému režimu schválení vládou ČR.

 

Způsobilé náklady 

Výše celkové podpory poskytované prostřednictvím investiční pobídky je odvozována od způsobilých nákladů investiční akce. 

V případě investiční akce v oblasti zpracovatelského průmyslu jsou způsobilé náklady tvořeny hodnotou dlouhodobého hmotného majetku ve formě určeného strojního zařízení a dále hodnotou nebo částí hodnoty dlouhodobého hmotného majetku ve formě pozemků nebo staveb nebo dlouhodobého nehmotného majetku koupeného za tržní cenu od jiných než spojených osob, a to až do výše hodnoty strojního zařízení zahrnuté do způsobilých nákladů. Do způsobilých nákladů nelze zahrnout majetek nabytý na základě smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části od spojených osob, nebo majetek, který není využíván příjemcem v místě realizace investiční akce.

 

V případě investiční akce v oblasti technologických center nebo investiční akce v oblasti center strategických služeb má pak žadatel ve vztahu k určení způsobilých nákladů možnost volby. Způsobilé náklady jsou pak určeny buď (i) hodnotou hmotného a nehmotného majetku jako v případě investiční akce ve zpracovatelském průmyslu, nebo (ii) hodnotou mzdových nákladů vynaložených na nová pracovní místa v průběhu 24 měsíců bezprostředně následujících po měsíci, ve kterém bylo místo obsazeno.

 

Do nových pracovních míst lze zahrnout pouze nová pracovní místa vytvořená a obsazená zaměstnancem se stanovenou týdenní pracovní dobou v období ode dne vydání potvrzení CzechInvestu o přijatelnosti záměru do uplynutí tří let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobidky. Do hodnoty měsíčních mzdových nákladů vynaložených na nové pracovní místo lze měsíčně zahrnout maximálně trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém žadatel záměr předložil.

 

Lhůta pro splnění všeobecných podmínek pro poskytnutí investiční pobídky 

Příjemci investičních pobídek mají povinnost splnit všechny všeobecné podmínky pro poskytnutí investičních pobídek v závislosti na podporovaném projektu do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. Novelou došlo ke zrušení možnosti prodloužení doby pro splnění všeobecných podmínek na 5 let. 

 

Zkrácení schvalovacího procesu 

Novela vychází vstříc žadatelům o investiční pobídku, kteří jsou zároveň i příjemcem takovéto investiční pobídky, tím, že zavádí pouze jednokolové správní řízení. Oproti běžným 5 až 6 měsícům se schvalovací proces v tomto případě zkrátí přibližně na 3 až 4 měsíce, což umožní investorovi dříve disponovat s informacemi podstatnými pro rozhodování o realizaci investice.

 

Důsledky nesplnění závazku zachování pracovních míst v případě čerpání hmotné podpory vytváření nových pracovních míst 

Dle zákona o investičních pobídkách ve znění před Novelou v případě, že příjemce investiční pobídky ve formě hmotné podpory vytváření nových pracovních míst nezachoval počet nově vytvořených pracovních míst a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou, na která byla hmotná podpora čerpána, po dobu nejméně 5 let ode dne prvního čerpání hmotné podpory, pozbylo rozhodnutí o příslibu investičních pobídek platnosti a vše, co bylo formou investiční pobídky získáno, muselo být vráceno včetně penále a úroků z prodlení. Po Novele v případě nesplnění závazku zachování pracovních míst po dobu 5 let vrací příjemce pouze poměrnou část získané hmotné podpory, která odpovídá počtu nezachovaných nových pracovních míst. Tato změna se vztahuje rovněž na investiční záměry, k nimž bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investičních pobídek před nabytím účinnosti Novely. Dle důvodové zprávy k Novele se však takto bude postupovat pouze ve vztahu k investičním záměrům, u nichž dosud nebyla provedena kontrola splnění podmínky zachování pracovních míst. 

 

soutez_casestudy

Autoři jsou pracují v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners

 

Byl pro vás článek přínosný?