Hlavní navigace

Novelizace účetních předpisů k 1. lednu 2012

23. 2. 2012

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
K 1. lednu 2012 nabyla účinnosti řada novel účetních předpisů. Změny souvisejí především s novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a s navazujícími novelami obchodního zákoníku a zákona o daních z příjmů.

Novela zákona o účetnictví: 

Novela upravuje pravidla pro přechod z kalendářního roku na hospodářský rok a zpět. Účetní jednotka musí svůj záměr oznámit místně příslušnému správci daně nejméně tři měsíce před plánovanou změnou nebo před koncem běžného účetního období, a to podle toho, který z termínů nastává dříve. Uplatnit hospodářský rok může účetní jednotka také do třiceti dnů od svého vzniku nebo do 30 dnů ode dne zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku. Přejít z kalendářního roku na hospodářský rok nebo zpět může účetní jednotka v běžném účetním období pouze jednou. 

Ustanovení o otevírání účetních knih platí v nezměněné podobě, tj. k rozhodnému dni přeměny otevírají účetní knihy všechny zúčastněné společnosti. Nově vzniklá nástupnická společnost otevírá účetní knihy ke dni zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku. Pokud při přeshraniční přeměně z právnické osoby se sídlem na území České republiky vznikne zahraniční osoba, která na území České republiky podniká prostřednictvím organizační složky, neotvírá tato organizační složka účetní knihy, ale po úpravách provedených v souladu s metodami přeměny společnosti pokračuje ve vedení účetnictví.

V ustanovení o oceňování zákon rovněž nově odkazuje na vyhlášku (viz níže), pokud jde o okamžik, ke kterému se účtuje o přecenění majetku na reálnou hodnotu při přeměnách společností. Zmíněná novelizovaná ustanovení zákona o účetnictví se použijí jen pro přeměny realizované dle novelizovaného zákona o přeměnách.

 

Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 

Novela výslovně stanoví, že hodnota daňové pohledávky uvedené v položce „C.III.6. Stát – daňové pohledávky“, stejně jako hodnota rezervy v položce „B.I.3. Rezerva na daň z příjmů“, by měly být uvedeny v čisté výši, tj. společnost buď vykáže pouze pohledávku, nebo pouze rezervu. Novelizované předpisy tak budou v souladu s obvyklou praxí. 

Významnou změnou je zobrazení ocenění při přeměnách společností v zahajovací rozvaze nástupnické společnosti, zatímco dosavadní úprava vyžadovala zobrazení v konečné účetní závěrce. Pokud k přeměně dochází z titulu změny právní formy, z titulu převodu jmění na společníka, který nepovede účetnictví, nebo z titulu přeshraničního přemístění sídla, společnost o oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou neúčtuje. Dále pak vyhláška specifikuje položky, o kterých účetní jednotka účtuje k datu zápisu přeměny do obchodního rejstříku, pokud se tento neshoduje s rozhodným dnem. 

Novelizace vyhlášky dále zavádí nové pojmy jako „Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“, „Rozvahový den pro ocenění“ „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ „Účast v ovládané osobě“ a „Účast v osobě pod podstatným vlivem“.

 

Novela českých účetních standardů 

Pro případ přeměny společností či vkladu majetku zavádí novelizované znění ČÚS č. 3 také možnost snížení hodnoty majetku na reálnou hodnotu (původně pouze zvýšení).

Dle ČÚS č. 11 se účetní závěrky sestavují podle příslušných ustanovení zákona o přeměnách (původně standard odkazoval na ustanovení obchodního zákoníku). Při sestavování konečné účetní závěrky zúčastněné jednotky rozhodují, zda oceňovací rozdíly k nabytému majetku, goodwill, opravné položky k jednotlivým druhům majetku, přechodná aktiva a pasiva, rezervy a zajišťovací deriváty budou převáděny na nástupnickou společnost. Důvody rozhodnutí uvedou v komentáři k zahajovací rozvaze. Standard v bodě 2.4.2. nově specifikuje účtování na příslušném účtu vykazovaném v položce „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností.

 

 

Zdroj: KPMG

 

 

Foto: © Visual Concepts - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?