Hlavní navigace

Novinky v odpisování v letech 2009 až 2010

28. 5. 2010

Sdílet

Poslední dva roky přinesly novinky či změny nejen v účetním odpisování, ale i v odpisování daňovém.

Od loňského roku je již možné i v českých podmínkách využívat princip zbytkové hodnoty; navíc od letošního roku lze využít komponentní přístup k odpisování dlouhodobého majetku. Jako významnou pomoc v období recese lze chápat i možnost mimořádných daňových odpisů, která byla zavedena pro vybrané typy dlouhodobého majetku pořízeného do 30. 6. 2010.

 

Zbytková hodnota v českém účetnictví 

V souladu s § 56 odst. 3 vyhlášky 500/2002 Sb. lze od roku 2009 využít při odepisování princip tzv. zbytkové hodnoty. Zbytkovou hodnotou přitom rozumíme účetní jednotkou zdůvodnitelnou kladnou odhadovanou částku, jíž by podnik mohl získat v okamžiku předpokládaného vyřazení dlouhodobého majetku (obvykle prodejem) po odečtení nákladů s vyřazením souvisejících. Při pravidelné inventarizaci podnik musí aktualizovat odpisový plán majetku tak, aby se za plánovanou dobu jeho využití rovnal součet vykázaných a plánovaných odpisů a zbytkové hodnoty vstupní (obvykle pořizovací) ceně daného majetku. Na rozdíl od Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), konkrétně IAS 16, se však jedná pouze o fakultativní možnost. Ukažme si předmětnou problematiku na ilustrativním příkladu.

 

Příklad č. 1 

Zbytková hodnota

Podnik GUMÁK pořídil počátkem ledna 2011 automobil v pořizovací ceně 520 tisíc Kč, který hodlá odpisovat účetně lineárně (od 1. 1. 2011) po dobu 4 let. Na konci doby odpisování (počátkem roku 2015) předpokládá, že tento automobil prodá za 120 tisíc Kč.

 

a) podnik nevyužije možnost vyčíslení zbytkové hodnoty při odpisování 

roční odpis = pořizovací cena/doba odpisování 

roční odpis = 520.000/4 = 130.000 Kč 

 

Zobrazení v rozvaze k

Brutto

Korekce

Netto

31. 12. 2011

520 000

130 000

390 000

31. 12. 2012

520 000

260 000

260 000

31. 12. 2013

520 000

390 000

130 000

31. 12. 2014

520 000

520 000

0

 

Zároveň si naznačme dopad na výši nákladů (odpisy) a výnosů (prodej majetku) v jednotlivých letech:

Rok

Náklad Kč

Výnos Kč

Výsledek hospodaření Kč

2011

130 000

0

-130 000

2012

130 000

0

-130 000

2013

130 000

0

-130 000

2014

130 000

0

-130 000

2015

0

120 000

+120 000

Celkem

520 000

120 000

-400 000

 

b – podnik využije možnosti vyčíslení zbytkové hodnoty při odpisování 

roční odpis = (pořizovací cena – zbytková hodnota)/doba odpisování 

roční odpis = (520 000 – 120 000)/4 = 100 000 Kč 

 

Zobrazení v rozvaze k

Brutto

Korekce

Netto

31. 12. 2011

520.000

100.000

420.000

31. 12. 2012

520.000

200.000

320.000

31. 12. 2013

520.000

300.000

220.000

31. 12. 2014

520.000

400.000

120.000

 

Zároveň si naznačme dopad na výši nákladů (odpisy) a výnosů (prodej majetku) v jednotlivých letech:

Rok

Náklad

Výnos

Výsledek hospodaření

2011

100 000

0

-100 000

2012

100 000

0

-100 000

2013

100 000

0

-100 000

2014

100 000

0

-100 000

2015

120 000*

120 000

0

Celkem

520 000

120 000

-400 000

* Odpis zůstatkové ceny (odpovídající zbytkové hodnotě)

 

Komponentní odpisování

Novinkou roku 2010 je metoda komponentního odpisování podle § 56a vyhlášky 500/2002 Sb. V souladu s předpisy ji lze využít pro stavby, byty a nebytové prostory, jakož i samostatné movité věci a jejich soubory. Komponentou přitom rozumíme určenou část majetku (či souboru majetku), u níž je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku (či souboru majetku) a jejíž doba použitelnosti se výrazně liší od doby použitelnosti majetku (či souboru majetku). Komponenta se následně samostatně odpisuje v průběhu jejího používání. V okamžiku, kdy dojde k výměně komponenty, musí podnik snížit ocenění majetku o její hodnotu a na oplátku zvýšit o hodnotu nově zařazené komponenty. Pokud však není při vyřazení komponenta odepsána v plné výši, potom podnik musí doodepsat zůstatkovou cenu do nákladů. Ačkoli majetek lze odpisovat dle komponent, v rozvaze je třeba jej pochopitelně vykázat jako celek.

Stejně, jako tomu bylo u zbytkové hodnoty, je metoda komponentního odpisování v České republice, na rozdíl od IFRS, fakultativní. Na možnost komponentního odpisování paradoxně nikterak nezareagoval Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, takže je pravděpodobné, že podniky, které odpisují majetek dle komponent, mohou na výměnu komponent tvořit rezervu na opravy majetku, která je daňově účinná.

 

Příklad č. 2

Komponentní odpisování

Podnik pořídil v lednu 2011 movitý majetek za částku 360 tisíc Kč, který hodlá odpisovat účetně lineárně po dobu 6 let. Součástí tohoto majetku je významná komponenta, kterou podnik ocenil na 150 tisíc Kč, kterou podnik musí za 3 roky vyměnit. Na počátku roku 2014 skutečně k výměně komponenty došlo, přičemž výměna podnik stála 180 tisíc Kč a nejbližší plánovaná výměna bude uskutečněna za další 3 roky. 

a) podnik nevyužije možnost komponentního odpisování 

roční odpis = pořizovací cena/doba odpisování 

roční odpis = 360 000/6 = 60 000 Kč

 

Zobrazení v rozvaze k

Brutto Kč

Korekce Kč

Netto Kč

31. 12. 2011

360.000

60.000

300.000

31. 12. 2012

360.000

120.000

240.000

31. 12. 2013

360.000

180.000

180.000

31. 12. 2014

360.000

240.000

120.000

31. 12. 2015

360.000

300.000

60.000

31. 12. 2016

360.000

360.000

0

 

Zároveň si naznačme dopad na výši nákladů v jednotlivých letech:

Rok

Odpis

Oprava

(výměna komponenty)

Náklady celkem

2011

60.000

0

60.000

2012

60.000

0

60.000

2013

60.000

0

60.000

2014

60.000

180.000

240.000

2015

60.000

0

60.000

2016

60.000

0

60.000

Celkem

360.000

180.000

540.000

 

b) podnik využije možnost komponentního odpisování 

roční odpis = (pořizovací cena – hodnota komponenty)/doba odpisování 

roční odpis = (360 000 – 150 000)/6 = 35 000 Kč 

roční odpis komponenty = hodnota komponenty/doba odpisování 

roční odpis komponenty 2011až 2013 = 150.000/3 = 50 000 Kč 

roční odpis komponenty 2014 až 2016 = 180.000/3 = 60 000 Kč 

 

Zobrazení v rozvaze k

Brutto Kč

Korekce Kč

Netto Kč

31. 12. 2011

360.000

85.000

275.000

31. 12. 2012

360.000

170.000

190.000

31. 12. 2013

360.000

255.000

135.000

31. 12. 2014

390.000

200.000

190.000

31. 12. 2015

390.000

295.000

95.000

31. 12. 2016

390.000

390.000

0

 

Zároveň si naznačme dopad na výši nákladů v jednotlivých letech:

Rok

Odpis

zbytku majetku

Odpis

významné komponenty

Náklady celkem

2011

35.000

50.000

85.000

2012

35.000

50.000

85.000

2013

35.000

50.000

85.000

2014

35.000

60.000

95.000

2015

35.000

60.000

95.000

2016

35.000

60.000

95.000

Celkem

210.000

330.000

540.000

 

Mimořádné odpisy 

V rámci opatření ke zmírnění dopadů ekonomické recese byl doplněn Zákon o daních z příjmů o § 30a, který podnikům umožňuje uplatnit tzv. mimořádné odpisy. Tyto lze uplatnit u majetku, který byl pořízen v období mezi 1. 1. 2009 až 30. 6. 2010, u něhož je podnik prvním vlastníkem, a dále se jedná o majetek, který je zařazen do odpisových skupin 1 a 2 v souladu s přílohou 1 Zákona o daních z příjmů.

Jedná-li se o majetek, který je zařazen v odpisové skupině 1, potom jej podnik může odepsat měsíčně lineárně do výše 100 % vstupní ceny za 12 měsíců. Jde-li o majetek, který je zařazen v odpisové skupině 2, potom jej podnik může odepsat měsíčně lineárně do výše 60 % vstupní ceny za prvních 12 měsíců a následně do výše 40 % vstupní ceny za dalších 12 měsíců. Podnik přitom majetek odpisuje od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byl majetek zařazen do používání. Mimořádné odpisy se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.

 

Příklad č. 3

Mimořádné odpisy

Podnik v období 1. 1. 2009 až 30. 6. 2010 pořídil následující dlouhodobý majetek zařazený do první a druhé odpisové skupiny, u kterého hodlá uplatňovat mimořádné odpisy:

Majetek

Pořizovací cena Kč

Datum zařazení

Odpisová skupina

A

300.000

28. 11. 2009

1

B

900.000

12. 4. 2010

2

 

a) odpisy majetku A 

měsíční odpis = pořizovací cena/doba odpisování 

měsíční odpis = 300.000/12 = 25.000 Kč 

 

Rok

Odpisy

Oprávky

Zůstatková cena

2009

25.000

25.000

275.000

2010

275.000

300.000

0

Celkem

300.000

x

x

 

b) odpisy majetku B 

měsíční odpis = pořizovací cena/doba odpisování 

měsíční odpis 60% = (900.000 x 0,6)/12 = 45 000 Kč 

měsíční odpis 40% = (900.000 x 0,4)/12 = 30 000 Kč

 

Rok

Odpisy Kč

Oprávky Kč

Zůstatková cena Kč

2010

360.000

360.000

540.000

2011

420.000

780.000

120.000

2012

120.000

900.000

0

Celkem

900.000

x

x

 

Vybrali jsme pro vás článek z čísla 5/2010 časopisu Finanční management a controlling v praxi

 

Autor Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na Katedře finančního účetnictví a auditingu

 

Kompletní přehled produktů společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. z oblastí práva, ekonomiky, účetnictví, daní, informačních systémů, BOZP, personalistiky a dalších najdete v internetovém obchodě

 

Cloud23

Článek je komerční prezentací společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s.