Hlavní navigace

Nový limit pro výplatu vlastních zdrojů

10. 11. 2013

Sdílet

 Autor: © shoot4u - Fotolia.com
Nový zákon o obchodních korporacích, jenž nabývá účinnosti na počátku roku 2014, mění u obchodních společností v některých ohledech i pravidla pro výplatu dividend, resp. jiných vlastních zdrojů.

Jmenovitě se jedná o nové možnosti vyplácení záloh na podíl na zisku, vyplácení dividend i jiným osobám než podílníkům či akcionářům a dále vyplácení zisku v jiné než peněžité formě. Uvedené změny řada obchodních společností přivítá, neboť povedou k uvolnění některých současných omezení. Vedle těchto změn však nová úprava obsahuje i ustanovení restriktivního charakteru, jímž se prostor pro vyplácení vlastních zdrojů zejména akciovými společnostmi významně zužuje.

 

Konkrétně se jedná o ustanovení § 350 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, podle něhož nelze rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje v částce převyšující výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů, jak jsou stanoveny zákonem, případně stanovami. Akciové společnosti tak budou po Novém roce ve srovnání se současnou praxí disponovat jen omezenou možností distribuce prostředků z ostatních kapitálových fondů.

 

Domníváme se, že v případě uvedeného ustanovení může jít o legislativní nedopatření a že úmyslem zákonodárce nebylo limitovat uvedeným způsobem vedle vyplácené výše podílu na zisku i výplatu jiných vlastních zdrojů. Pro ni by mělo dostačovat omezující pravidlo, podle něhož společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona či stanov rozdělit mezi akcionáře.

 

 

 

Zdroj: KPMG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICTZ24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?