Hlavní navigace

Omezení daňových výhod soukromého životního pojištění

19. 9. 2014

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
Vláda se rozhodla omezit daňové výhody u produktů soukromého životního pojištění, které umožňují specifické výplaty ve formě tzv. částečného odkupného. V rámci projednávání návrhu novely zákona o daních z příjmů v Poslanecké sněmovně byl předložen poměrně radikální návrh na změnu v režimu zdaňování produktů soukromého životního pojištění.

V současnosti jsou tyto produkty zaměstnavateli hojně nabízeny jako součást zaměstnaneckých benefitů, a to zejména z důvodu jejich výhodného daňového režimu, přičemž platí, že:

 

  • daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele může být z pohledu zaměstnance osvobozen od daně a pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení do výše 30 tis. Kč za rok, a zároveň
  • má zaměstnanec možnost uplatnit si jako nezdanitelnou část základu daně jím zaplacené pojistné až do výše 12 tis. Kč ročně.

Pro uplatnění daňových výhod je kromě dalších podmínek klíčové zejména, aby byla smluvně ošetřena možnost výplaty pojistného plnění nejdříve po 60 měsících a současně nejdříve v roce, ve kterém pojištěná osoba dosáhne věku 60 let.

 

Mnohé pojistné produkty, které pojišťovny na trhu nabízejí, však v praxi umožňují i dřívější výběry prostředků, a to formou tzv. částečných odkupů, při nichž nedochází k zániku příslušné pojistné smlouvy ani k výplatě pojistného plnění. Dle navrhovaného znění novely by s účinností od 1. ledna 2015 měla být u produktů, které umožňují výplatu tzv. částečných odkupů, omezena využitelnost výše uvedených daňových výhod. Pokud by se výplata uskutečnila v době kratší než 60 měsíců od uzavření pojistné smlouvy nebo před rokem, v němž pojištěný dosáhne 60 let svého věku:

 

  • nárok na osvobození příspěvků zaměstnavatele uhrazených za posledních deset let by obecně zanikl a zaměstnanec by byl s určitými výjimkami povinen zdanit tyto příjmy prostřednictvím daňového přiznání. U pojistných smluv uzavřených do konce roku 2014 by nevznikala povinnost dodaňovat příspěvky zaměstnavatele, které byly uhrazeny před rokem 2015.  
  • pojištěný by byl dále povinen zvýšit základ daně o částku jím zaplaceného pojistného, o kterou si v posledních deseti letech snížil základ daně prostřednictvím tzv. nezdanitelné částky. U pojistných smluv uzavřených do konce roku 2014 by povinnost vracet nezdanitelné částky uplatněné do konce roku 2014 v případě výplaty částečného odkupného nevznikala.

Tento striktní režim zdanění z pohledu zaměstnaneckých příjmů však do jisté míry vyvažuje změna daňového režimu samotných výplat částečných odkupů. Za současného znění totiž podléhá 15% dani, kterou je při výplatě povinna srazit a odvést z příjmu pojišťovna, vyplacený příjem snížený pouze o příspěvky, které byly zaplaceny pojištěným. Nově bude dani podléhat jen případné zhodnocení prostředků na daném produktu. Daň by totiž měla být srážena pouze z rozdílu mezi vyplaceným příjmem a zaplaceným pojistným, tj. včetně pojistného uhrazeného zaměstnavatelem. U pojistných smluv uzavřených do konce roku 2014 bude možné odečíst pouze příspěvky zaměstnavatele uhrazené po datu účinnosti novely.

 

Přijetí navrhovaných změn by mohlo v budoucnu významně ovlivnit zdanění příjmů osob, které uzavřely soukromé životní pojištění, a to včetně zdanění benefitů poskytovaných zaměstnavateli ve formě příspěvků na soukromé životní pojištění. I přestože v tuto chvíli nelze předjímat výsledek legislativního procesu, lze již v předstihu doporučit revizi současných pojistných smluv s ohledem na připravovanou novelizaci.

 

 

Zdroj: KPMG