Hlavní navigace

Osudy novel zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách

10. 10. 2010

Sdílet

Na svém jednání 22. září 2010 vláda návrhy schválila, ovšem s určitými změnami, a pověřila ministra financí vypracováním konečného znění.

Ve srovnání se zněním, které bylo předloženo na jednání vlády, dochází v návrhu k následujícím významným změnám: 

Příjmy z ekologických zdrojů 

Osvobození příjmů z ekologických zdrojů a zařízení by mělo být možné uplatnit naposledy za zdaňovací období, které započalo v roce 2010. Podle návrhu by tato úprava měla platit pro veškerá zařízení bez ohledu na datum jejich uvedení do provozu. Předchozí verze návrhu novely přitom počítala se zachováním osvobození pro zařízení uvedená do provozu do 31. prosince 2010. 

Daňové odpisy solárních elektráren 

Do návrhu byl zapracován nový paragraf upravující daňové odpisy hmotného majetku (SKP 31.10, 31.20 a 32.10) využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření. Tento majetek by měl být od roku 2011 povinně odpisován rovnoměrně bez možnosti přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní nebo zvýšené vstupní ceny. V případě technického zhodnocení musí být doba odpisování ze zvýšené vstupní ceny alespoň 120 měsíců. Do uvedených skupin jsou zatříděny fotovoltaické panely, které svou hodnotou představují zásadní podíl na investici do solárních elektráren. Tento způsob odpisování se má uplatnit i v případě majetku, u kterého bylo odpisování zahájeno nebo který byl pořízen před 1. lednem 2011, a to od zdaňovacího období započatého v roce 2011. Odpovídajícím způsobem se upravují také ustanovení týkající se daňové uznatelnosti nájemného za tato zařízení. 

Fondy kolektivního investování 

Proti původnímu návrhu novely se zužuje okruh zahraničních fondů kolektivního investování (z jiných států EU, Norska a Islandu), u kterých by bylo možné uplatnit 5% sazbu daně z příjmů právnických osob. Tato možnost by se měla týkat pouze fondů, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti a investují na principu rozložení rizika. Novela stanoví také další podmínky. V praxi to znamená, že tato sazba by se neuplatnila na zahraniční fondy svým charakterem obdobné českým fondům kvalifikovaných investorů. 

Zdanění fyzických osob

Roční sleva na poplatníka se bude krátit o 1200 Kč pouze pro rok 2011, v roce 2012 by se měla vrátit na současnou hodnotu. Roční daňové zvýhodnění na dítě by mělo zůstat zachováno ve výši 11 604 Kč. 

Měsíční hlášení zaměstnavatelů 

Měsíční hlášení o srážených a odvedených zálohách na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, navrhované pro zaměstnavatele, nebylo nakonec do návrhu začleněno. Vláda v nejbližší době předloží dopracovaný návrh Poslanecké sněmovně s žádostí, aby byl projednán ve zrychleném čtení.

 

Zdroj: KPMG

cyber23

 

 

Byl pro vás článek přínosný?