Hlavní navigace

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2014

1. 9. 2014

Sdílet

 Autor: © iNNOCENt - Fotolia.com
K 31. 8. 2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 739,3 mld. Kč, celkové výdaje 754,1 mld. Kč a schodek hospodaření 14,8 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 36,2 mld. Kč).

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 35,8 mld. Kč se podílely zejména daňové příjmy. Z nich vykázalo nejvyšší růst inkaso DPH (o 10,1 mld. Kč), DPPO (o 5,2 mld. Kč), DPFO (o 4,8 mld. Kč), spotřební daně z tabákových výrobků (o 2,6 mld. Kč) a z minerálních olejů (o 2,5 mld. Kč) a pojistného na sociální zabezpečení (o 6,8 mld. Kč). Z ostatních příjmů meziročně vzrostly zejména příjmy z EU (o 3,4 mld. Kč) a výrazně se projevil i únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE (8,5 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 23,4 mld. Kč, tj. o 6,8 % (rozpočet 2014 počítá s růstem o 2,3 % proti skutečnosti 2013).

Inkaso DPH ve výši 151,9 mld. Kč meziročně vzrostlo o 10,1 mld. Kč, tj. o 7,1 %. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2013 o 0,6 % (proti rozpočtu 2013 počítá s růstem o 3,2 %). Pro rok 2014 nebyly přijaty žádné významné legislativní změny s dopadem na inkaso státního rozpočtu. Inkaso roku 2014 je částečně pozitivně ovlivněno nevyplacením nadměrných odpočtů DPH v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých subjektů ke konci roku 2013. Pozitivní vliv na inkaso daně mají i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, mezi které patří například zavedení povinnosti kauce pro obchodníky s pohonnými hmotami. Lze předpokládat, že rozpočtovaná výše této daně bude překročena.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 88,2 mld. Kč, což je o 3,5 mld. Kč více než ve stejném období roku 2013. Na tom se podílelo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 30,9 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 2,6 mld. Kč. Tento růst souvisí s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna (vliv předzásobení se projevil z důvodu zvyšování sazeb i začátkem roku 2013). Lze však pozorovat, že v posledních měsících tento vliv postupně klesá. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 46,3 mld. Kč, tj. o 2,5 mld. Kč více než v roce 2013. Inkaso této daně bylo v první polovině roku 2014 ovlivněno zrušením nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. zelené nafty). U odvodu z elektřiny ze slunečního záření s inkasem ve výši 1,4 mld. Kč došlo k prodloužení odvodu pro zařízení uvedená do provozu v průběhu roku 2010. Sazba odvodu se však snížila z 26 % na 10 %, resp. z 28 % na 11 %. U tohoto odvodu tak rozpočet 2014 počítá s meziročním poklesem proti skutečnosti 2013 o 3,7 mld. Kč.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 2,5 mld. Kč, tj. o 4,6 %, zatím dosáhla 56,7 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 9,4 % proti skutečnosti roku 2013. Odhad růstu celkového výnosu u DPFO ze závislé činnosti na rok 2014 vycházel především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry růstu nezaměstnanosti.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty   -0,3 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 to bylo -1,6 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které probíhají tradičně v dubnu. Přijatá opatření v omezení uplatnění slev na dani u osob, které využívají výdajové paušály, vedla k meziročnímu snížení záporné hodnoty inkasa této daně.

U daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů s dosavadním inkasem ve výši 6,8 mld. Kč a meziročním růstem o 1,0 mld. Kč se ve srovnání s minulým rokem neočekávaly žádné výrazné změny.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 8 měsíců roku 51,0 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 5,2 mld. Kč, tj. o 11,4 %. Rozpočet počítá s růstem letošního inkasa proti skutečnosti 2013 o 1,1 %. Vývoj inkasa DPPO v roce 2014 je ovlivněn vývojem HDP v roce 2013, případnými restrukturalizacemi firem a legislativními změnami. V roce 2013 nedošlo k významným legislativním změnám, které by výrazněji inkaso DPPO ovlivnily. Na základě pozitivního vývoje inkasa DPPO na přelomu června a července lze očekávat, že rozpočtové očekávání bude naplněno.

Inkaso majetkových daní, které zatím dosáhlo 5,8 mld. Kč, tvoří zejména inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. U této daně lze očekávat mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které bylo účinné už od roku 2013. Od roku 2014 došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 6,8 mld. Kč, tj. o 2,8 %, dosáhly 252,9 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti 2013. Očekávaný růst vychází z reálného stavu vyměřovacích základů pro pojistné v roce 2013 a z makroekonomické predikce meziročního tempa růstu objemu mezd pro rok 2014. Zapracováno bylo i snížení předpokládaného dopadu zapojení občanů do systému 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 120,5 mld. Kč (meziroční růst o 5,7 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 85,5 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2013 vyšší o 3,4 mld. Kč. Na meziroční růst nejvíce působil únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč (rozpočet činil 10 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 5,8 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 0,3 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 754,1 mld. Kč čerpané ke konci srpna 2014 byly meziročně vyšší o 14,4 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Rozpočet po změnách roku 2014 počítá v porovnání se skutečností 2013 s meziročním růstem o 3,9 %.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 506,5 mld. Kč, což představuje 41,8 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2013 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2013 je plánován růst o 1,6 %. K 31.8.2014 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 322,2 mld. Kč při meziročním růstu o 4,7 mld. Kč, tj. o 1,5 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 73,5 mld. Kč a meziročně vzrostly o 4,0 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 55,4 mld. Kč, což je o 0,8 mld. Kč více než v roce 2013. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na leden až srpen ve výši 52,4 mld. Kč, což je o 0,8 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Soukromým školám byly v podobné výši jako v minulém roce vyplaceny tři čtvrtletní zálohy ve výši 3,1 mld. Kč.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 44,3 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 4,9 mld. Kč. Relativně vysoké plnění ve výši 73,3 % rozpočtu je ovlivněno lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2014 by měla být tato částka zúčtována). V lednu 2013 došlo k předsunuté platbě ve výši 4 mld. Kč. V nárůstu rozpočtu 2014 proti skutečnosti 2013 o 7,9 % se plně projevuje zákonné opatření Senátu č. 342/2013, kterým byla v závěru roku 2013 navýšena platba za státní pojištěnce o 64 Kč/měsíc na 787 Kč/měsíc.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 50,8 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 2,8 mld. Kč a plnění rozpočtu na 56,2 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci srpna 2014 schodkem ve výši 14,8 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2013 výsledek lepší o 21,5 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží zejména meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 35,8 mld. Kč. Podílely se na tom zejména vyšší příjmy z inkasa DPH (o 10,1 mld. Kč), DPPO (o 5,2 mld. Kč), DPFO (o 4,8 mld. Kč), spotřební daně z tabákových výrobků (o 2,6 mld. Kč) a minerálních olejů (o 2,5 mld. Kč), z pojistného na sociální zabezpečení (o 6,0 mld. Kč), příjmy z EU (o 3,4 mld. Kč) a mimořádné příjmy z aukce kmitočtů (8,5 mld. Kč). Čerpání výdajů sice v posledních měsících vykazuje v meziročním srovnání rostoucí tendenci, nicméně aktuální růst (o 1,9 %) je stále nižší než růst očekávaný rozpočtem po změnách.

Hospodaření rozpočtu v samotném srpnu skončilo schodkem 19,3 mld. Kč (v srpnu 2013 to bylo 8,7 mld. Kč), když příjmy činily 69,0 mld. Kč (v srpnu 2013 to bylo 73,6 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 88,3 mld. Kč (v srpnu 2013 to bylo 82,3 mld. Kč). Na meziročně nižších příjmech v samotném srpnu o 4,6 mld. Kč se podílelo zejména nižší inkaso příjmů z EU (o 2,8 mld. Kč) a také nižší inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (o 1,7 mld. Kč). Na meziročně vyšší výdaje v samotném srpnu o 6,0 mld. Kč působily nejvíce vyšší transfery SFDI (o 3,5 mld. Kč) či transfery podnikatelským subjektům (o 3,0 mld. Kč – zejména čerpáním výdajů v rámci OP Podnikání a inovace v gesci kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu).

 

 

Zdroj: Ministertvo financí

Byl pro vás článek přínosný?