Hlavní navigace

Převodní ceny: finanční úřady ve světě stupňují kontrolu transakcí

Sdílet

Nadnárodní společnosti vyčleňují na dodržování předpisů upravujících převodní ceny stále více prostředků, daňová kontrola těchto cen proběhla ve dvou třetinách oslovených globálních společností, i v ČR se počet kontrol zvyšuje.

I přes současné zlepšení globální ekonomiky se vlády řady zemí dál potýkají s nebezpečně vysokým schodkem státního rozpočtu, který se snaží zlepšit především zvyšováním daňových výnosů. Jedním z nejúčinnějších nástrojů daňových správ jsou převodní ceny. Proto nepřekvapí, že přední společnosti nyní chtějí na tuto oblast věnovat podstatně víc prostředků. V průzkumu společnosti Ernst & Young, do kterého bylo zahrnuto 877 nadnárodních společností z 25 zemí světa, třetina respondentů uvedla, že zvýšila počet interních specialistů zabývajících se převodními cenami, 62 % využívá ve větší míře služeb externích poradců a 23 % softwarové a podobné nástroje.

 

Přísnější kontroly 

Od předchozího průzkumu, který společnost Ernst & Young uskutečnila v roce 2007, finanční úřady v některých zemích výrazně navýšily počet svých pracovníků specializujících se na převodní ceny, změnily přístup k prováděným šetřením, která jsou v současnosti lépe koordinována, a zavedly účinnější strategii pro vytipování společností, na které je nutné se při kontrolách převodních cen zaměřit.

Například americké finanční úřady přijaly v letech 2009 až 2010 téměř dva tisíce nových pracovníků, kteří mají na starosti mezinárodní zdanění. Britské finanční úřady vydaly koncem roku 2010 pokyn k širšímu uplatňování postihů za porušování předpisů týkajících se převodních cen. V Číně byla zavedena nová kritéria pro výběr subjektů, na které se mají přednostně zaměřit daňové kontroly, „splnilo“ je 30 % čínských daňových poplatníků. Podobný vývoj je patrný i v České republice, kde v souvislosti s probíhající reorganizací české daňové správy má v nejbližší době dojít k vytvoření specializovaného finančního úřadu pro velké poplatníky a dále se rozvíjejí kontrolní skupiny pro oblast převodních cen.

„Regulatorní prostředí zcela nepochybně přitvrdilo a společnostem nezbývá než se přizpůsobit. Narůstá počet zemí, v nichž bude třeba vynaložit větší prostředky na ošetření převodních cen, včetně jejich dokumentace,“ říká Libor Frýzek, vedoucí partner daňového poradenství společnosti Ernst & Young.

 

Převodní ceny – největší daňový problém 

Celých 32 % oslovených daňových ředitelů považuje převodní ceny momentálně za nejzávažnější daňový problém, který musí jejich společnost řešit. Tři čtvrtiny se domnívají, že během příštích dvou let budou převodní ceny pro jejich organizaci představovat problém „naprosto zásadní“ či „velmi důležitý“. Tento názor je nejvíce rozšířen mezi evropskými společnostmi, následují společnosti z USA a z Asie. Hodnocení významu převodních cen závisí nejen na geografické poloze společnosti, ale i na odvětví, ve kterém podniká – farmaceutické a biotechnologické společnosti mají podstatně větší obavy než společnosti ze sektoru telekomunikačních či finančních služeb.

„Typické je, že finanční úřady se primárně zaměřují na specifická odvětví podléhající regulaci či vystavená silnému zájmu médií, a dále na odvětví vyznačující se vysokou marží,“ upozorňuje Libor Frýzek a dodává: „To by vysvětlovalo, proč žebříček sektorů, pro které jsou převodní ceny prioritou, vedou farmaceutické firmy. Každá nadnárodní společnost musí sama posoudit, jak je na tom s převodními cenami, aby byla schopná ustát případné daňové kontroly a vyhnula se riziku dvojího zdanění.“

 

Zkušenosti s daňovými kontrolami 

V aktuálním průzkumu dvě třetiny respondentů uvedly, že u nich kontrola převodních cen již proběhla, zatímco v roce 2007 to byla jen polovina dotázaných. Každé páté z kontrolovaných společností bylo vyměřeno značně vysoké penále – v roce 2005 byla takto postižena jen každá 25. společnost.

„V současné době zaznamenáváme jak zvýšený počet daňových kontrol, tak i vyšší penále. K zvlášť markantnímu nárůstu kontrol došlo v nově se rozvíjejících ekonomikách, např. v Číně a v Indii, stále se stupňující kontrolní činnost však registrujeme i v České republice,“ uvádí Libor Frýzek.

Výsledky průzkumu ukazují, že se finanční úřady zaměřují především na financování v rámci skupiny a poskytování služeb mezi spojenými osobami a také na transakce v oblasti duševního vlastnictví. U finančních transakcí mezi spojenými osobami počet daňových kontrol mezi roky 2007 až 2010 dramaticky vzrostl ze 7 % na 42 %. Počet respondentů, kteří uvedli, že u nich proběhla kontrola transakcí týkajících se poskytování služeb, stoupl ve stejném období z 55 % na 66 %.

 

Problémům je lepší předcházet 

Nadnárodní společnosti musí k převodním cenám zaujmout mnohem aktivnější postoj, aby omezily či úplně odstranily riziko, že finanční úřady budou mít důvod zpochybnit dodržování pravidel pro převodní ceny.

„Díky stoupající odborné úrovni svých pracovníků používají finanční úřady ke kontrole převodních cen sofistikovanější a efektivnější nástroje, takže se jim daří odhalovat větší počet daňových nesrovnalostí. Jedná se o obecný trend, který zasáhl většinu zemí. Naštěstí však mají společnosti dnes k dispozici víc možností jak případné spory řešit a aktivně je využívají. K nejefektivnějším patří předběžné cenové dohody,“ dodává Libor Frýzek.

 

Metodika průzkumu Ernst & Young 

Společnost Consensus Research International zkoumala postupy a strategie, které nadnárodní společnosti uplatňují pro převodní ceny. Průzkumu se zúčastnilo 877 společností z 25 zemí. Výsledkem této práce jsou dvě studie: jedna se týká zásad uplatňovaných na úrovni mateřských společností a druhá na úrovni dceřiných společností. Do průzkumu z roku 2010 byl navíc k trhům zkoumaným v roce 2007 zařazen jihoafrický trh. Všechny rozhovory probíhaly telefonicky.

 

Zdroj: Ernst & Young

top100