Hlavní navigace

Připravované vládní novely zákona o DPH

1. 6. 2011

Sdílet

V letošním roce vláda plánuje dvě novely zákona o DPH. První se týká výše sazby a souvisí se zahájením penzijní reformy a financováním výpadku pojistného z důvodu spoření do soukromých penzijních fondů.

Vláda v ní navrhuje zvýšit od roku 2012 sníženou sazbu DPH na 14 % a dále sjednotit obě sazby na 17,5 % od roku 2013. Novelu schválila vláda na své schůzi koncem května a postoupila ji Sněmovně (tisk 377).

Ministerstvo financí v květnu předložilo do vnějšího připomínkového řízení další novelu DPH. Ta by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2012 a měla by přinést zejména následující změny:

* V návaznosti na novelu zákona o DPH účinnou od 1. dubna 2011 a související výklad GFŘ k problematice bonusů a skont a opravy základu daně by novela měla upravit náležitosti souhrnných opravných daňových dokladů, a to tak, aby do budoucna nemusel souhrnný daňový doklad obsahovat přímé odkazy na všechny doklady (faktury), které jsou tímto opravným daňovým dokladem korigovány. Zároveň by novela měla stanovit podmínky pro užití měnového kurzu pro přepočet cizí měny při vystavení souhrnného opravného dokladu k daňovým dokladům (fakturám), které byly původně vystaveny v cizí měně. Novela se snaží najít způsob zjednodušení v této oblasti, aby nemuselo docházet k přepočtu různými kurzy užitými na všech původně vystavených daňových dokladech (fakturách). Lze však očekávat, že právě tato oblast dozná v průběhu připomínkového řízení největších změn.

* Lhůta pro zdaňování převodu nemovitostí se prodlouží ze 3 na 5 let. Plátce se navíc bude moci rozhodnout, že po uplynutí této lhůty nevyužije osvobození od daně a převod nemovitosti bude považovat za zdanitelný. Nová pravidla se budou vztahovat na nemovitosti nabyté po účinnosti novely.

* Zvláštní režim pro cestovní službu se bude aplikovat jen tehdy, bude-li služba poskytnuta cestujícímu pro jeho osobní využití. Pokud plátce poskytne cestovní službu jinému plátci pro jeho ekonomickou činnost, bude povinen použít běžný režim DPH. Vzhledem k sezónnosti cestovních služeb a ke značnému okruhu plátců, kterých se tato změna dotkne, je účinnost posunuta až na 1. leden 2013.

* V návaznosti na nedávno zveřejněné nařízení Rady EU týkající se výkladu evropské směrnice o DPH dochází ke změně a upřesnění některých pojmů. Jde například o pojmy „provozovna“, „osoba neusazená v tuzemsku“, „osoba registrovaná k dani v jiném členském státě“ či „dopravní prostředek“.

* Dojde ke zjednodušení a zpřehlednění definic plátců, jejich registrace a vzniku plátcovství. Zásadní změnou je, že registrace k DPH se stane pouze administrativním úkonem, nikoliv úkonem rozhodujícím o vzniku plátcovství.

* Zavádí se nová skupina osob povinných k dani – „identifikované osoby“, které se sice budou muset registrovat k dani, ale ve srovnání s běžnými plátci budou mít pouze určité omezené povinnosti. Daňová přiznání např. budou podávat jen za zdaňovací období, ve kterých vznikla daňová povinnost nebo budou mít pouze povinnost podávat souhrnná hlášení (bez nutnosti podat zároveň přiznání). Původní „osoby identifikované k dani“ budou pouze jednou podmnožinou identifikovaných osob.

* V návaznosti na zkušenosti z praxe dojde k drobnějším změnám v oblasti nároku na odpočet daně a opravy daně.

* Z procesního hlediska vláda navrhuje účinnější možnost zajištění DPH finančními úřady. Zajišťovací příkaz na tuto daň by byl vykonatelný přímo okamžikem vydání příkazu, nikoliv až okamžikem jeho oznámení plátci.

* V souvislosti se snahou o omezení daňových úniků a podvodů by se také měl rozšířit institut ručení za neodvedenou DPH, a to na bezhotovostně hrazená zdanitelná plnění, u kterých platba neproběhne v souladu se zákonem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

V rámci vnějšího připomínkového řízení k tomuto návrhu je možno předkládat připomínky až do 10. června 2011.

 

 

Zdroj: KPMG