Hlavní navigace

Pružnější než eurodotace: EU se zaručí za úvěry pro inovativní firmy

4. 1. 2018

Sdílet

 Autor: ČSOB
Jsme největším tuzemským zprostředkovatelem EU dotací a investičních pobídek pro podniky. Tyto podpory nově rozšiřujeme o finanční nástroje z Junckerova Investičního plánu pro Evropu, říká Jakub Tomaštík, ředitel EU Centra v ČSOB.

Jsme již za polovinou aktuálního sedmiletého programového období, jaký je aktuální stav čerpání dotací?

 

Jakub Tomaštík, ČSOBBohužel je stále neuspokojivý. Nejvíce nás mrzí situace v čerpání Operačního programu pro inovace a konkurenceschopnost (OPPIK). Výzvy tohoto programu směřují především k podpoře podnikatelských investic, a to je oblast, ve které se rozhodujícím způsobem angažujeme. Za poslední rok se bohužel nestalo nic, co by podstatně zvýšilo dynamiku dotačního procesu. Stále trvá situace, že administrativní náležitosti jsou komplikovanější, než vyžaduje EU; na přípravě žádosti se pracuje čtvrt roku, na její posouzení na ministerstvu se čeká dalších devět měsíců. V některých atraktivních dotačních titulech až rok trvá, než od záměru podnikatele dojde k rozhodnutí o přidělení dotace na jeho investiční projekt. To je v dnešní době dlouhá doba, trh ani konkurence nečekají.

 

Dále se ukázalo, že podmínky pro některé výzvy byly stanoveny tak omezujícím způsobem, že se nenašel dostatečný počet zájemců, který by vyčleněný objem dotací vyčerpal. Rok 2018 by měl být především ve znamení realokace prostředků z těchto nevhodně konstruovaných výzev na ty z nich, kde je naopak převis zájmu. Jde o to, aby se nestalo, že značný objem prostředků zůstane nevyužit. Na jedné straně se mluví o nutnosti restrukturalizace a modernizace našeho průmyslu, abychom nebyli montovnou Evropy, na druhé se hovoří o nutnosti utrácení bruselských peněz. Méně často se již dává do souvislosti, že dotace ze strukturálních fondů EU směřují do inovačních projektů, a jsou tak jednou z cest, která k restrukturalizaci a modernizaci našich podniků vede.

 

Celoevropský program InnovFin má ambice podpořit investice pružnějším způsobem než dotace. Co je jeho podstatou?

 

InnovFin se zaměří na menší a střední podniky, které jsou páteří evropské ekonomiky. Jde o záruční program Evropského investičního fondu (EIF), který kryje 50 % úvěrového rizika při financování inovačních podnikatelských projektů a rychle rostoucích firem. InnovFin je jednou ze součástí tzv. Junckerova Investičního plánu pro Evropu a umožní nám financovat firmy, které nedosáhnou ani na dotace z evropských fondů, ani na standardní komerční úvěry.

 

Proč vlastně EU takový způsob podpory nastartovala?

 

Jde opět o konkurenceschopnost Evropy. Cílem bylo podpořit stagnující investice a zaměřit je na inovativní projekty. Nejen české banky, ale i řada evropských bank má obecně přebytek likvidity a obtížně hledají uplatnění volných prostředků. Dotace ze strukturálních fondů vše neřeší, protože jsou těžkopádné a kvalifikovat se pro ně může jen část podniků. Podpora rizikovějšího financování je cestou, jak zpřístupnit podporu pro mnohem širší okruh firem. Záruční programy patří mezi moderní finanční nástroje podpory, se kterými se budeme setkávat stále častěji. Trend, který směřuje od dotací směrem k pružnějším finančním nástrojům, je patrný.


Záruční programy mají mnohem větší pákový efekt při podpoře investic než přímé dotace. Obvyklá výše dotací je mezi 40 a 25 procenty, to vyvolá 2,5- až čtyřnásobný objem investic oproti vložené podpoře. U finančních nástrojů se ale prostředky z větší části vracejí zpět do systému, a lze je tak používat revolvingovým způsobem. U záručních programů typu InnovFin se počítá s naplněním rizika v méně než 5 % případů – to znamená, že multiplikační faktor bude alespoň dvacet. Celkově by se tak měla vyvolat investiční aktivita v řádu desítek miliard eur.

 

I naše vláda vyčlenila část eurodotačních peněz na finanční nástroje, konkrétně na bezúročné úvěry. Není to ještě atraktivnější?

 

Bohužel pro získání bezúročné půjčky od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), která tyto dotované úvěry zajišťuje, je nutné doložit poměrně velké množství papírů ve srovnání s běžným komerčním úvěrem. Pokud jsou administrativní nároky na získání bezúročné půjčky takto vysoké, vyhrává u klientů dotace, protože podpora je v tomto případě nevratná. Kromě toho tato iniciativa přichází v době, kdy jsou úrokové sazby velmi nízké, a to atraktivitu bezúročnosti výrazně snižuje. Ostatně nejlepším důkazem těchto předpokladů je i stav skutečného čerpání; zatím byla rozdělena jen poměrně malá část z prostředků, které byly na tyto bezúročné úvěry vládou alokovány.


Navíc vzhledem k podobným pravidlům pro přidělení dotace i dotovaného úvěru se okruh podniků, které mohou být podpořeny, nijak zásadně nerozšiřuje. Proto si myslím, že úvěry od ČMRZB nejsou přímou konkurencí podpoře, která přichází díky programům Evropského investičního fondu. Kromě toho bezúročné úvěry ČMRZB – na rozdíl od zvýhodněných úvěrů od EIB – nelze již kombinovat s dotacemi.

 

Kdo se tedy může o program InnovFin ucházet?

 

Technicky je InnovFin omezen na podniky do 500 zaměstnanců a na nejvýše desetileté úvěry v rozmezí 25 tisíc až 7,5 milionu eur, tedy přibližně od 600 tisíc do 187 milionů korun. Na rozdíl od většiny dotačních programů se o podporu mohou ucházet i společnosti z Prahy, to je rovněž jeden z podstatných rozdílů. Díky záruce od EIF můžeme financovat firmy, které by na úvěr nedosáhly právě kvůli riziku, se kterým jako banka již nejsme schopni pracovat. Typicky jde o podniky s krátkou historií nebo podnikatelské subjekty bez vlastního majetku, který by mohly použít jako zástavu. Pokud třeba firma pořizuje stroje pro výrobu, pro běžný úvěr je ručení pouze nakoupeným strojním vybavením nedostatečné. Když se však toto ručení zkombinuje se zárukou od EIF, situace se může změnit.


Podobně jsou na tom podniky, které sice majetek mají, ale již jej využily jako zástavu na jiný úvěr, nebo si hodlají tato aktiva ponechat v rezervě, aby je mohly použít jako záruku na případný další úvěr později – třeba na takový, na nějž se InnovFin nevztahuje.


Hlavní podmínkou je, aby šlo o projekt inovačního charakteru. Firma musí splnit jedno z 12 jasně stanovených kritérií, která jsou ale méně striktní, než je obvyklé pro dotační řízení. Podpora se tak může přiznat i na projekty, jejichž míra inovativnosti je nedostatečná pro získání dotace ze strukturálních fondů. Další výraznou výhodou pro žadatele je rychlost získání podpory a prakticky nulová administrativa navíc.

 

Kam se pak podělo pověstné bruselské papírování?

 

To zůstalo pouze na nás. Hlavním principem celého systému je delegování pravomoci. V první fázi jsme museli splnit řadu kvalifikačních podmínek a prokázat, že pro daný program podpory budeme zodpovědným partnerem pro EIF. Jakmile jsme tuto důvěru získali, rozhodovací pravomoci i celá administrativa se přenesly na nás.


Protože technicky jde o úvěrový proces, stačí, aby žadatel doložil stejné dokumenty jako v případě, kdy žádá o běžnou podnikatelskou půjčku. Tedy nic navíc. Ani z hlediska časové náročnosti se získání podpory EU InnovFin neliší od běžného vyřízení úvěru; firma může mít peníze na účtu už do tří týdnů od podání žádosti. Všechno s tím spojené papírování mezitím vyřídíme sami a žadatel pouze při podpisu smlouvy potvrdí, že je si vědom, že jeho úvěr byl podpořen z prostředků EU.

 

Znamená to, že ne každá banka je automaticky zapojena do programu InnovFin?

 

Ano, přesně tak. Museli jsme nejprve projít náročným procesem due dilligence, kde jsme prokázali své zkušenosti při řízení rizik, a především schopnost projekty posoudit. V České republice by se finanční instituce, které jsou do programu InnovFin zapojeny, daly spočítat na prstech jedné ruky. Oproti ostatním máme ale podstatnou výhodu. Touto výhodou je naše EU Centrum, tedy náš vlastní tým odborníků, který se dlouhodobě na podporu podnikání z prostředků Evropské unie specializuje.


Zapojení sítě komerčních finančních ústavů do administrace podpory byl tah, který elegantním způsobem přispěl k hladkému fungování programu. My jako obchodní banka máme dva hlavní zájmy. Především chceme podpořit takové projekty, u nichž věříme, že dopadnou úspěšně – na finanční ztrátě plynoucí z případného kolapsu se totiž přímo podílíme. Dále chceme, aby žádost o financování byla zpracována rychle, bez zbytečného odkladu. Oba tyto zájmy sdílíme se žadatelem a jsou navíc i v souladu s cíli, který Junckerův plán sleduje. Kromě toho máme možnost vlastními návrhy a připomínkami přispět ke konečné podobě programů; v EIF si totiž uvědomují, že máme na rozdíl od nich detailní přehled o místním trhu a že naše zpětná vazba je pro ně užitečná. Je to v přímém kontrastu s často direktivním způsobem, který při organizaci dotační podpory uplatňují některá naše ministerstva.

 

Jakub Tomaštík

 

Jaké mají další možnosti firmy, které se do programu InnovFin nevejdou?

 

Naším prostřednictvím mohou podniky získat výhodnější úvěr z peněz vyčleněných Evropskou investiční bankou (EIB) na rozvoj firem v rámci jejího programu MBIL. Jde o účelové prostředky, které od EIB získáváme s úrokovým zvýhodněním 25 bodů – a tuto výhodu přenášíme na klienta v rámci našeho produktu EU Smart Credit. Pokud by navíc šlo o projekt z oblasti zvýšení energetické úspornosti, je k dispozici ještě výhodnější úročení v rámci dalšího úvěrového produktu, kterým je EU Smart Energy.

 

Jak se mají firmy rozhodnout, který typ podpory je pro ně nejvhodnější?

 

Stále stojí za úvahu žádat o podporu ze strukturálních fondů. Přes administrativní náročnost i délku schvalovacího řízení je možnost získat dotaci ve výši desítek procent z investice stále mimořádně atraktivní. V případě, kdy jde o rychlost nebo jde o společnost, která se pro přiznání dotace nemůže kvalifikovat, je namístě uvažovat o financování přímo z centrálních evropských zdrojů. V případě inovačních programů je možné získat záruční program EU InnovFin, v ostatních případech lze žádat o zvýhodněné úvěrování ze zdrojů EIB, tedy EU Smart Credit, resp. EU Smart Energy, pokud by šlo o projekt zaměřený na energetické úspory.


Uvedený výčet platí pro tuto chvíli, EIB, resp. EIF neustrnuly a na rozšiřování spektra finančních nástrojů stále pracují. My tyto aktivity sledujeme a hodláme se do řady nových programů zapojit. Například již ve druhém čtvrtletí 2018 plánujeme spustit další záruční program COSME, který bude určen pro podporu startu podnikání. COSME bude mít ještě méně specifických podmínek než InnovFin a umožní financovat třeba start-upy, nově vznikající živnosti nebo začátek výkonu svobodných povolání, tedy třeba lékařů nebo advokátů.

 

Předpokládám, že jste firmám schopni i poradit...

 

Úplně nejlepší je, když s námi podniky konzultují své investiční záměry co nejdříve. Často se stane, že navrhneme, aby firma uskutečnila některé plánované aktivity společně jako jeden projekt, pro který je k dispozici výhodnější typ podpory. Navíc jsme schopni zkombinovat dotace ze strukturálních fondů s výhodnými zdroji od EIB a na část projektu nezpůsobilou pro dotace využít k financování záruku EIF. Tak můžeme podpořit kompletně celý investiční záměr klienta.

 

Jakub Tomaštík, M.A.
ČSOB EU Centrum

Jakub Tomaštík studoval obor evropská studia na Palackého univerzitě v Olomouci a mezinárodní vztahy a ekonomii na Univerzitě George Washingtona v americkém Washingtonu. Dále studoval mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod na Miamské univerzitě v USA, kde v roce 1999 graduoval s titulem M.A. V letech 2000 až 2004 působil v mezinárodní neziskové organizaci a specializoval se na přípravu projektů do předstupních programů EU a národních dotačních programů. Od roku 2004 působí v ČSOB v poradenském útvaru EU Centrum, jehož je ředitelem.