Hlavní navigace

Riziko v pohybu

28. 5. 2010

Sdílet

Pojišťovací makléř se specializací na pojištění přepravy se velmi často setkává s ne zcela jednoznačným výkladem pojištění rizik spojených s přepravou zboží.

Řada vlastníků zboží se domnívá, že pokud zásilku svěří dopravci, pak ten odpovídá za všechny škody, která během přepravy na zásilce nastanou. Opak je pravdou. Níže uvedené údaje nejsou jistě novinkou, domnívám se však, že je dobré provést stručné porovnání obou naprosto odlišných druhů pojištění.

Během fyzického přesunu zásilek dochází k událostem, které mají za následek poškození, ztrátu nebo dokonce zničení přepravovaných zásilek. Předmět pojištění se nachází tzv. v pohybu a je proto z hlediska ovlivnitelnosti události způsobujících škodu na přepravovaných zásilkách vystaven řadě rozmanitých nebezpečí. Stoupá rovněž riziko vzniku škody všem, kteří se na přepravě podílejí bez ohledu na druh dopravy.

 

Kdo nese riziko během přepravy zásilek? 

Škoda vznikne vždy tomu, kdo v daném okamžiku nese na základě kupní smlouvy riziko ztráty a poškození, tj. většinou prodávajícímu nebo kupujícímu. Jelikož prodávající s kupujícím na straně jedné a dopravce, případně zasílatel, na straně druhé, představují ve vztahu k přepravě zásilek subjekty s různou odpovědností, jsou ve vztahu k přepravovaným zásilkám v mezinárodní přepravě důležité dva druhy pojištění:

* pojištění zásilek během přepravy, též pojištění cargo (majetkové pojištění),

* pojištění odpovědnosti při přepravě (pojištění  odpovědnosti dopravce nebo zasílatele).

 

Jaký je tedy rozdíl mezi pojištěním zásilek a pojištěním odpovědnosti při přepravě? 

Pojištění zásilek během přepravy, které by mělo být sjednáváno vlastníkem zboží, se obvykle vztahuje na zásilky během přepravy tzv. z domu do domu – zásilka je tak pojištěna po celou dobu přepravy včetně překladů, skladování, odchýlení od stanovené cesty a zdržení, na něž pojištěný nemá vliv a samozřejmě též včetně nakládky a vykládky zboží. Povinnost obstarat pojištění zásilky zpravidla stanoví kupní smlouva prodávajícímu nebo kupujícímu (Incoterms 2000).

Rozsah pojištění u pojištění zásilek během přepravy si klient může zvolit v nejširším rozsahu, tj. „proti všem pojistným nebezpečím“ (typ pojištění „ALL RISKS“), tj. škody vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním zásilky jakoukoli událostí. Připojistit lze rovněž škody způsobené přirozenou povahou zásilky (jako např. škody projevující se vnitřní zkázou zásilky, lomem, rozbitím, zapařením, plísní apod.). S ohledem na charakter zboží je možné zásilku pojistit pouze „proti vyjmenovaným nebezpečím“, která jsou pro danou přepravu reálná. Připojistit lze rovněž nebezpečí války a občanských nepokojů.

Pojištění se vztahuje na škody přímo postihující samotnou zásilku, ale i na některé škody nepřímé, avšak související, jako jsou zachraňovací a vyšetřovací náklady, hrazeny jsou i příspěvky ke společné havárii při přepravě námořní lodí. Pojistnou částkou sjednanou ve smlouvě je obvykle obchodní cena (hodnota zboží). Do pojistné částky lze zahrnout i náklady na dopravné, pojistné, očekávaný zisk a případně i clo.

Pojištění zásilek během přepravy není v žádném případě duplicitním pojištěním v případech, kdy zásilka je svěřena dopravci a je pojištěna tzv. prostřednictvím dopravce. Ten má pojištěnu pouze svou odpovědnost, tudíž podmínkou pojistného plnění je zavinění dopravce na poškození či zničení dopravovaného zboží, pouze pokud se nachází na vozidle.

Dopravce tak nenese odpovědnost za škody živelní, za škody vzniklé loupežným přepadením, pádem stromu, zřícením části komunikace, mostu či tunelu, škody způsobené přirozenou povahou zásilky, neodpovídá za škody způsobené občanskými nepokoji. Pojištění odpovědnosti se též nevztahuje na škody vzniklé při nakládce či vykládce, není-li tato prováděna dopravcem. Náhrada škody je vždy poskytována pouze do výše skutečně vzniklé škody, tedy např. nikoli včetně ušlého zisku.

Neméně závažnou informací je rovněž váhový odpovědnostní limit dopravce, který v případě mezinárodní dopravy je vymezen Úmluvou CMR (Mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě) a činí 8,33 SDR (jednotka mezinárodního měnového fondu - zvláštní práva čerpání) za 1 kg hrubé váhy nákladu (tj. cca 270 Kč). Škoda na zásilce může tak vlastníku způsobit těžkosti spojené zejména s jeho dalšími obchodními aktivitami. 

Příkladem je následující škoda, která se kvůli svému charakteru stává často. Silniční dopravce převezme k dopravě elektroniku v hodnotě 15 milionů Kč, zásilka je dopravována z České republiky do Španělska v režimu Úmluvy CMR, odpovědnost dopravce je tedy ve výši 8,33 SDR za 1 kg hrubé váhy zásilky. Vlivem technické závady došlo v průběhu jízdy k požáru kamionu a celý náklad elektroniky v hodnotě 15 milionů korun shořel. Dopravce je odpovědný za technický stav vozidla, a tedy i za takto vzniklou škodu. Náhrada škody však vzhledem k váze zásilky 8 tisíc kilogramů a váhovému odpovědnostnímu limitu dopravce byla vlastníku poskytnuta pouze ve výši 2,08 mil. Kč. Pojištění zásilky během přepravy nebylo uzavřeno.

Je třeba dobře zvážit, zda je zboží opravdu odpovědně pojištěno a současně též prověřit, zda pojištění dopravce, kterému zboží svěřujete, splňuje ve vztahu ke svěřené zásilce základní parametry odpovědnostního pojištění.

 

 

Autorka článku pracuje jako specialistka pojištění přepravy ve společnosti Aon Central and Eastern Europe