Hlavní navigace

Slovensko: Legislatívne zmeny v oblasti DPH s účinnosťou od rokov 2012 a 2013

2. 12. 2011

Sdílet

Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní z októbra 2011 zahŕňa nepriamu novelu zákona o DPH.

Samozdanenie pri dovoze: Novela obsahuje doplnenie možnosti tzv. samozdanenia pri dovoze. Nová úprava platiteľovi dane (ktorý má v SR sídlo, miesto podnikania alebo organizačnú zložkou zapísanú v obchodnom registri) umožní, aby pri dovoze tovaru daň neplatil ihneď pri prepustení tovaru do príslušného colného režimu, ale túto daň odviedol prostredníctvom daňového priznania.

Z hľadiska platenia dane sa týmto vytvoria rovnaké podmienky pre tovary nadobudnuté platiteľom dane z iných členských štátov EÚ a pre tovary dovezené platiteľom dane z tretích štátov (mimo EÚ).

Novelizovanú úpravu však bude môcť uplatniť iba platiteľ spĺňajúci podmienky ustanovené v zákone, týkajúce sa o.i. určenej minimálnej colnej hodnoty dovozeného tovaru, neexistencie daňových a colných nedoplatkov atď.

 

Úprava odpočítanej dane pri obstaraní nehnuteľnosti 

Došlo k spresneniu pravidiel týkajúcich sa dodatočnej úpravy odpočítanej dane pri obstaraní nehnuteľnosti. Zámerom je, aby aj v prípade, ak si platiteľ dane pri obstaraní nehnuteľného majetku odpočítal daň v plnej výške a následne začne tento majetok využívať aj na iný účel ako na podnikanie, neuskutočnil následný odvod dane, ale uplatnil odpočítanie dane v pomernej výške.

 

Faktúry poslané alebo sprístupnené elektronicky 

Nové znenie rozširuje možnosti pre zasielanie elektronických faktúr. Okrem elektronického podpisu a elektronickej výmeny údajov (EDI) zákon nevylučuje ani použitie iných postupov alebo technológií, pokiaľ nimi bude zabezpečená vierohodnosť pôvodu a integrita obsahu faktúr odoslaných alebo sprístupnených elektronicky.

 

Ostatné zmeny 

Novela priniesla ďalšie zmeny napríklad v oblasti uplatnenia nadmerného odpočtu a súhrnných výkazov.

Uvedené zmeny nadobudnú účinnosť 1. januára 2012, okrem úpravy samozdanenia pri dovoze, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2013.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?