Hlavní navigace

Slovensko: Nová úprava záväzkov po lehote splatnosti z pohľadu dane z príjmov

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Jednou z významných zmien, ktoré priniesla novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2014 pre veľkú časť daňovníkov z radov právnických osôb, je zmena v zdaňovaní záväzkov po lehote splatnosti vzťahujúcich sa k daňovým výdavkom alebo účtovaným ako zníženie výnosov (napríklad poskytnuté zľavy).

Nová úprava zjednocuje časový test na zvýšenie základu dane o neuhradený záväzok s časovým testom na daňovú uznateľnosť tvorby opravných položiek k pohľadávkam. Podľa novelizovaného ustanovenia § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov sa zavádza postupné do 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti v závislosti od doby, ktorá uplynula od dohodnutej lehoty splatnosti: 

  • 360 dní, zvýšenie základu dane predstavuje najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
  • 720 dní, zvýšenie základu dane predstavuje najmenej 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
  • 1 080 dní, zvýšenie základu dane predstavuje najmenej 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti. 

V tejto súvislosti je dôležité upozorniť, že lehotu splatnosti záväzku nebude možné na účely vyššie uvedenej úpravy základu dane predĺžiť. 

Súčasne bol novelou doplnený § 17 ods. 32 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého, ak bol základ dane zvýšený o 100 % menovitej hodnoty záväzku (alebo jeho nesplatenej časti) a dôjde k úhrade takéhoto záväzku (resp. jeho nesplatenej časti), je možné základ dane znížiť o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade. Zákon v súčasnom znení priamo neupravuje prípady, kedy došlo k úhrade záväzku po tom, čo bol základ dane z príjmov zvýšený o menej ako 100 % menovitej hodnoty záväzku (alebo jeho nesplatenej časti). V prípade, že dôjde k premlčaniu záväzku alebo k jeho zániku, základ dane je možné znížiť o výšku zaúčtovaného výnosu v zdaňovacom období, v ktorom sa o tomto výnose účtuje. Všeobecná premlčacia lehota je podľa Občianskeho zákonníka tri roky a podľa Obchodného zákonníka štyri roky.

 

Nová právna úprava si bude vyžadovať podrobnejšie sledovanie záväzkov po splatnosti ako do roku 2013, kedy sa zdaňovali len záväzky po splatnosti viac ako 36 mesiacov.

 

cyber23

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?