Hlavní navigace

Slovensko: Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2012 a daňové odpisy

13. 3. 2012

Sdílet

Predstavujeme najdôležitejšie zmeny, ktoré na Slovensku prináša novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2012. Týkajú sa odpisovania majetku.

Hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu:

Novela zavádza zjednotenie podmienok odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu s ostatnými formami obstarania hmotného majetku. Hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa bude odpisovať počas doby odpisovania stanovenej zákonom a nie počas doby trvania prenájmu tak, ako tomu bolo v minulosti. Zmeny sa budú uplatňovať na zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorené po 31. decembri 2011.

 

Odpisy hmotného majetku v roku zaradenia do užívania:  

V prvom roku odpisovania hmotného majetku bude možné uplatniť len pomernú časť z ročného daňového odpisu pripadajúcu na počet mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje. V minulosti sa v prvom roku odpisovania vo všeobecnosti uplatňoval celý ročný daňový odpis bez ohľadu na dátum zaradenia tohto majetku do užívania. Nové pravidlá platia aj pre odpisovanie technicky zhodnoteného majetku. Uvedený postup sa uplatní pri hmotnom majetku zaradenom do užívania po 31. decembri 2011.

 

 

Zdroj: KPMG

 

Cloud22