Hlavní navigace

Slovensko: Podmienky poskytnutia investičnej pomoci budú opätovne zmenené

20. 9. 2011

Sdílet

Nové pravidlá vstúpili v platnosť 1. augusta 2011 v súvislosti s prijatou novelou zákona o investičnej pomoci. Novela má za cieľ podporiť investičné projekty v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti, avšak investičná pomoc môže byť udelená investičným projektom vo všetkých okresoch, s výnimkou bratislavského.

Hlavnou zmenou, ktorú novela zákona prináša v oblasti priemyselnej výroby, je zníženie výšky minimálnych investičných nákladov na 14 mil. eur v oblastiach, kde je priemerná ročná miera nezamestnanosti nižšia ako priemerná ročná miera nezamestnanosti na Slovensku. V okresoch, kde priemerná ročná miera nezamestnanosti prevyšuje priemernú ročnú mieru nezamestnanosti na Slovensku môže byt minimálna výška investícií ešte znížená. Podstatná zmena spočíva v rozdelení západného, stredného a východného Slovenska na 5 zón, v závislosti od miery nezamestnanosti v ich jednotlivých okresoch a výška a formy investičnej pomoci závisia od umiestnenia investičného projektu v niektorej z týchto zón.

Ako ďalšiu z podmienok zákon stanovuje, aby 60 % z vynaložených investícií smerovalo do nových moderných technológií. Ďalšie dve podmienky (80 % objemu tržieb musí pochádzať z podnikateľských aktivít na ktoré bola štátna pomoc poskytnutá a dodržiavanie predpisov z oblasti ochrany životného prostredia) ostali novelou nezmenené.

Obstaranie majetku od (zahraničných) spriaznených strán môže tvoriť súčasť oprávnených investícií. V režime legislatívy platnej do 31. júla 2011, boli tieto investície vylúčené. Majetok nadobudnutý od spriaznených strán však musí byť nový.

 

Technologické centrá a centrá strategických služieb 

Technologické centrá a centrá strategických služieb môžu takisto požiadať o poskytnutie investičnej pomoci. Aj v týchto prípadoch boli zákonné požiadavky na minimálne investície znížené na 500 000 EUR (technologické centrá) a 400 000 EUR (centrá strategických služieb). Rozdelenie do príslušných zón sa uplatní aj v prípade takýchto investičných projektov.

Na rozdiel od investícií v priemyselnej výrobe, investičným projektom v týchto oblastiach môžu byť vždy udelená dotácia na obstaranie investičného majetku a príspevky na novovytvorené pracovné miesta, bez ohľadu na zaradenie do príslušnej zóny. V oblasti podpory cestovného ruchu bola minimálna výška investícii znížená na 10 mil. EUR.

 

Daňová úľava 

Veľa investorov môže požiadať o poskytnutie daňovej úľavy, čerpanie ktorej bolo novelou zlepšené. Najdôležitejšou zmenou je predĺženie čerpania daňovej úľavy z 5 na 10 rokov.

Novela taktiež zaviedla dva možné spôsoby určenia ročnej výšky daňovej úľavy. Súčasný koeficient (pomer oprávnených nákladov a vlastného imania) ostal zachovaný. Novela zároveň zavádza možnosť určiť výšku ročnej daňovej úľavy ako pevne stanovených 80% daňovej povinnosti. Vo viacerých prípadoch bude táto možnosť pre investor viac výhodná.

 

Prechodné ustanovenia 

Vo všeobecnosti budú ustanovenia novely použité na posúdenie investičných zámerov podaných po 31. júli 2011. Zámery podané pred 1. augustom 2011 budú posúdené podľa doterajších predpisov. V niektorých prípadoch bude teda pre investora výhodnejšie vziať investičný zámer podaný za účinnosti pôvodného zákona o investičnej pomoci späť a podať nový investičný zámer.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?