Hlavní navigace

Slovensko: povinnosť doručovania podaní elektronickými prostriedkami od 1. januára 2012

23. 12. 2011

Sdílet

Podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) vznikne platiteľom DPH (okrem nich aj daňovým poradcom a advokátom za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní) povinnosť doručovať podania výlučne elektronickými prostriedkami.

Táto povinnosť sa bude týkať doručovania všetkých písomností (napr. oznámení, odvolaní atď.), t.j. nielen daňových priznaní.

Podanie je možno uskutočniť dvoma spôsobmi:

a) s využitím zaručeného elektronického podpisu

b) bez zaručeného elektronického podpisu na základe písomnej dohody so správcom dane o elektronickom doručovaní.

Ak sa daňový subjekt rozhodne doručovať správcovi dane podania, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive, ktorého vzor bude zverejnený na webovom sídle finančného riaditeľstva a súčasne uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Obsahom dohody budú najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania elektronického podania a spôsob preukazovania doručenia.

Uvedené subjekty budú povinné doručovať podania elektronickými prostriedkami správcovi dane od 1. januára 2012.

Ustanovenia daňového poriadku o elektronickej komunikácii s daňovými subjektmi zo strany správcu dane nadobudnú účinnosť 1. januára 2013

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?