Hlavní navigace

Slovensko: projekt UNITAS

17. 8. 2011

Sdílet

Slovenská vláda v júni predložila Parlamentu návrhy troch zákonov, ktoré súvisia s implementáciou projektu UNITAS na Slovensku.

Ide o: 

* návrh zákona o finančnej správe, 

* návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa daňový poriadok a 

* návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.

 

Návrh zákona o finančnej správe 

Navrhovaným predpisom sa realizuje druhá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov. Zlúčením existujúcich daňových a colných úradom sa vytvoria finančné úrady, ktoré budú vykonávať komplexnú správu daní a cla. Týmto sa zavŕši inštitucionálna príprava na pripojenie výberu poistných odvodov k 1. januáru 2013.

Navrhuje sa nová štruktúra finančnej správy, ktorá predstavuje spojenie pôvodne oddelenej daňovej a colnej správy. Hlavným znakom je zníženie počtu finančných úradov a ich centralizácia na úrovni kraja za súčasného zriaďovania pracovísk, staníc finančných úradov resp. kontaktných miest finančných úradov podľa objektívnych kritérií potreby. Zachováva sa inštitút colníkov ako ozbrojeného zboru, pričom ich právomoci sa využijú aj v oblastiach správy tých daní a poplatkov, kde sa doteraz využívali služby policajného zboru.

Účinnosť sa navrhuje od 1. novembra 2011 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2013.

 

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa daňový poriadok 

Prijatím nového procesného predpisu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ako aj nového kompetenčného zákona pre oblasť daňovej a colnej správy dochádza k zavŕšeniu prvej fázy reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov.

Navrhuje sa napríklad rozšíriť zásady pri správe daní tak, aby sa základné zásady správy daní vzťahovali nielen na daňové subjekty, ale aj na iné osoby (napr. svedkovia, znalci). Ďalej sa navrhuje, aby správca dane oboznamoval daňové subjekty a tretie osoby o procesných právach a povinnostiach a aby postupoval pri správe daní bez zbytočných prieťahov a nedôvodne nezaťažoval daňové subjekty. Tiež sa navrhuje aby správca dane uplatňoval pri rozhodovaní taký postup, aby v skutkovo zhodných prípadoch nebolo neodôvodnene rozhodované odlišne.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. novembra 2011, okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2012 a 1. januára 2013.

 

Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 

Navrhovaným predpisom sa realizuje prvá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, v dôsledku čoho sa vytvorí nové Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, pričom zostanú zachované daňové a colné úrady. V súčasnosti existujúci colný kriminálny úrad sa týmto zákonom transformuje na kriminálny úrad finančnej správy, ktorý bude zabezpečovať plnenie širokého spektra špecifických úloh s primárnym zameraním na boj proti porušovaniu colných a vybraných daňových právnych predpisov. 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2012. 

ICTZ24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?