Hlavní navigace

Sněmovna projedná rekodifikační novely daňových zákonů

28. 5. 2013

Sdílet

 Autor: © vege - Fotolia.com
Vláda předložila Sněmovně návrh rekodifikačních novel daňových zákonů (tisk 1004). Cílem novel je především přizpůsobit daňové právo pojmům a institutům nového občanského práva (například svěřenský fond, pacht, obchodní závod, veřejná prospěšnost a řada dalších).

Novela, zejména zákona o daních z příjmů, obsahuje i celou řadu věcných změn. Mezi ty významné patří integrace daně dědické a darovací do tohoto zákona. Veškeré příjmy fyzických a právnických osob z nabytí dědictví nebo odkazu budou osvobozeny od daně z příjmů. Dary budou osvobozeny
v obdobném rozsahu, jako je tomu pro účely současné daně darovací. 

Další věcné změny souvisejí především s přípravou daňových zákonů týkajících se zahájení činnosti jednoho inkasního místa od roku 2015. V této souvislosti se hovoří o I. fázi spuštění JIM.

Mezi tyto změny patří zejména: 

 • * osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu,
 • * omezení odčitatelných položek a slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě pro daňové rezidenty třetích států. Daňoví rezidenti EU, Norska a Islandu budou muset dokládat výši příjmů pro účely uplatnění těchto položek a slev na oficiálním tiskopise ministerstva financí.
 • * Oproti předchozí verzi návrhu novely zákona zůstává sazba daně u investičních fondů nezměněna ve výši 5 %, přičemž osvobození dividend uvedené výše bude uplatňováno
  i u výplat z investičních fondů,
 • * prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na 3 roky; zavedení ročního limitu 100 000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku,
 • * zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku,
 • * zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám,
 • * rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění,
 • * zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 %, u právnických osob sjednocení limitu na 10 %,
 • * zvýšení hranice příjmů z dohody o provedení práce, které budou podléhat srážkové dani, z 5 000 Kč na 10 000 Kč,
 • * propojení systému datových schránek, systému daňových informačních schránek a daňového portálu (nově společný portál Finanční správy ČR, orgánů sociálního zabezpečení
  a zdravotních pojišťoven). 

Vláda rovněž předložila návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (tisk 1003). 

Vybíráme zásadní změny: 

 • * vymezení předmětu daně dle nového pojetí nemovitých věcí v novém občanském zákoníku,
 • * sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele a zrušení institutu ručení,
 • * zásadně nový způsob stanovení základu daně,
 • * zrušení osvobození vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností
  a družstev,
 • * možnost uplatnění osvobození od daně u prvních úplatných nabytí nových bytů a rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí, se rozšiřuje na všechny první úplatné převody, tzn., že zákon již nevyžaduje, aby převodce prováděl výstavbu v souvislosti se svojí podnikatelskou činností a stavba nebyla dosud užívána. Na druhou stranu podmínkou pro osvobození je provedení převodu do 5 let ode dne, kdy lze stavbu podle stavebního zákona užívat. 

První čtení obou návrhů zákonů proběhne na květnové schůzi Sněmovny, která bude zahájena 7. května. Účinnost zákonů je v souladu s účinností nového občanského zákoníku stanovena na 1. ledna 2014.

 

 

Cloud22

Zdroj: KPMG