Hlavní navigace

Sněmovna schválila změny daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

12. 8. 2013

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
Návrh rekodifikačních novel daňových zákonů (tisk 1004) a návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (tisk 1003) Poslanecká sněmovna schválila v pátek ve třetím čtení. Nyní by tyto návrhy měl projednat Senát.

Další osud novel závisí na vývoji projednávání v Senátu i na podpisu prezidenta a na tom, zda dojde, či nedojde k rozpuštění současné Sněmovny. V případě, že by Senát vznesl pozměňovací návrhy nebo že by prezident uplatnil právo veta, návrhy by se vracely zpět do Sněmovny (za předpokladu, že nebude rozpuštěna), kde by musely být schváleny nadpoloviční většinou všech poslanců.

 

Tisk 1004 přináší terminologické změny do všech daňových zákonů. Obsahuje i celou řadu věcných změn, zejména v souvislosti s první fází zavedení jednoho inkasního místa. Z nejvýznamnějších změn připomínáme integraci daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů, komplexní osvobození veškerých podílů na zisku, prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky, zvýšenou podporu výzkumu a vývoje, zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám a zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely.

 

Nad rámec vládou navrhovaných změn byla schválena řada pozměňovacích návrhů, z nichž nejvýznamnější jsou: 

* Nový odpočet na podporu odborného vzdělávání, u něhož se vychází z pořízeného majetku a výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání. Rovněž se zvyšuje daňově odčitatelný motivační příspěvek na žáka nebo studenta vysoké školy, který se u daňového subjektu připravuje na výkon profese, ze současných 2 000, respektive 5 000 Kč měsíčně, na 5 000, respektive 10 000 Kč měsíčně.

* Nová možnost stoprocentního rovnoměrného odpisu hmotného majetku během 12 měsíců, a to majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině pořízeného v období od 1. července 2013 do 30. června 2014.

 

U daně z přidané hodnoty dochází ke zrušení osvobození při dodání pozemku. Pozemek bude nově sledovat osud stavby na něm stojící, tzn. bude i pro něj platit lhůta pět let od kolaudace, kdy bude dodání tohoto pozemku povinně podléhat dani z přidané hodnoty. Po uplynutí pěti let od kolaudace se uplatní osvobození (stejně jako u stavby), pokud dodavatel nevyužije možnost dodání pozemku zatížit daní. Významnou změnou je také určité uvolnění u vzniku ručení odběratele za odvod DPH dodavatelem v případě platby na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet. Ručení bude omezeno jen na případy, v nichž úplata za zdanitelné plnění překročí částku 700 000 Kč. Toto ustanovení by mělo vstoupit v účinnost prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. 

 

Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí byl více méně schválen v podobě navržené vládou. Připomeňme hlavní charakteristiky tohoto zákona:

 

* Poplatníkem daně při úplatném převodu nemovitosti bude nabyvatel, nikoliv převodce. V důsledku toho se ruší institut ručitele.

* Již nebudou osvobozeny vklady nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a družstev.

* Základem daně bude jako dnes nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje. Způsob stanovení nabývací ceny se však mění, tak aby se snížil počet situací, kdy je nutné mít znalecký posudek.

 

Cloud23

 

Zdroj: KPMG