Hlavní navigace

Thomas Merker, RWE Grid Holding: Nejlepší CFO není interní člověk z firmy

5. 10. 2013

Sdílet

 Autor: © Jakub Jirsák - Fotolia.com
„Finanční ředitel žije jednou nohou ve scénářích budoucnosti, měl by s kolegy z managementu definovat směr. Občas ho ovšem realita stáhne zpátky,“ říká CFO a jednatel společnosti RWE Grid Holding Thomas Merker. V soutěži o Finančního ředitele roku, kterou pořádá CFO Club, získal letos v dubnu druhé místo.

Thomas MerkerMůžete přiblížit specifika finančního řízení distributora plynu? 

Distribuce plynu nebo elektřiny je dlouhodobý byznys. Doba návratnosti investice se v tomto odvětví pohybuje v rozmezí dvaceti a čtyřiceti let. Distribuční společnost je přirozený monopol, a proto musí být její podnikatelská činnost regulována, v České republice konkrétně Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Společnosti jako RWE GasNet musejí ze zákona zajišťovat údržbu a provozuschopnost sítí. Zásadní otázkou je vyjednat s regulátorem takové podmínky, aby tyto společnosti mohly získat finanční prostředky na straně cizího a vlastního kapitálu pro stávající a budoucí investice. Pro finančního ředitele je to výzva. Zároveň chceme zajistit atraktivní podmínky pro zákazníka, tzn. stabilní tarifní vývoj, který motivuje odběratele k odběru plynu, a tedy i k jeho distribuci.

 

Když bych to zlehčila, řeknu, že máte plynovody a v zásadě je jedno, zda jsou využity či nikoliv, obchodník vám za rezervaci musí zaplatit tak jako tak. Existují vůbec rizika takového podnikání?  

Samozřejmě, že ano. Vyplývá to zejména z dlouhodobosti investic a z regulace, kde je tzv. pětileté regulační období. Nevíte, jaké budete mít podmínky po ukončení období, během životnosti plynovodu můžete mít až osm regulačních období. To znamená, financování a refinancování je komplexní záležitostí. Dále nevíte, zda za dvacet let nebude úplně jiná technologie na trhu v neprospěch plynu. K tomu přistupují technická rizika, která vyplývají například z materiálu, jenž byl v minulosti používán.

 

Na investice si musíte brát úvěr?  

Není rozumné financovat ročně čtyři miliardy korun jen vlastním kapitálem. Vlastní kapitál je drahý a trh, tedy regulátor, to nezaplatí. Stejně jako v jiných oborech podnikání pracujeme s úvěrem, jedná se zejména o dlouhodobé financování.

 

Vloni vznikla nová struktura společnosti RWE, distribuční společnosti se staly součástí akciové společnosti RWE GRID Holding. Vy jste se na procesu hodně podílel, v soutěži o Finančního ředitele roku pořádané Klubem finančních ředitelů jste proto letos získal druhé místo (o zdůvodnění ocenění píšeme zde). Co s tím bylo spojeno?

Především hodně práce: s akcionářem, kupcem, investičními bankéři, právníky a podobně. RWE Grid Holding je nově vytvořená společnost skládající se z pěti společností. Zastřešuje čtyři distribuční plynárenské společnosti, které provozují okolo 65 tisíc kilometrů sítí, regulační stanice a další provozní majetek, a to RWE GasNet, VČP Net, SMP Net a JMP Net. Kromě nich je zde servisní organizace RWE Distribuční služby, která má na starosti provoz sítí jako například údržbu, inspekce, opravy, měření nebo řízení a koordinaci investiční výstavby.

Skupina Macquarie, která se specializuje na financování a provoz infrastruktury, koupila třicetipětiprocentní podíl v holdingu. Zároveň jsme při této příležitosti změnili koncept financování našeho majetku a budoucích investic. Během půl roku trvající M&A transakce se nám podařilo spojit zástupce všech oddělení naší skupiny do úzce spolupracujícího týmu a transakci tak úspěšně ukončit.

 

Co bylo motivem k uvedené změně? 

V rámci skupiny RWE ČR byla snaha o organizační optimalizaci. V oblasti provozu sítí to znamenalo uspořádání, kdy distribuční společnosti budou působit pod jednou hlavičkou. Dalším cílem bylo získání finančních prostředků pro investice v jiných oblastech businessu RWE bez toho, že by společnost (RWE) ztratila řídicí vliv. Prodej zahrnul i výměnu akciových podílů v mateřských společnostech, což umožnilo i větší integraci obchodních společností skupiny RWE. Celý proces je již dokončen a posvěcen Antimonopolním úřadem. Na závěr transakce budeme fúzovat distribuční společnosti do cílové společnosti RWE GasNet, a obchodní společnosti do jedné společnosti RWE Energie.

 

Jako CFO plynárenské distribuční společnosti máte na starosti financování…A co ještě? 

Jsem finančním ředitelem a zároveň jednatelem ve všech čtyřech zmíněných společnostech a dále členem představenstva společnosti RWE Grid Holding. Jako CFO mám na starosti controlling, financování, účetnictví a risk management, velký díl mojí odpovědnosti představuje regulace a spolupráce s Energetickým regulačním úřadem. Regulační pravidla ovlivňují stávající a budoucí výnosy, regulační parametry a vzorce musejí zajistit, aby investice do infrastruktury byly financovatelné a aby návratnost kapitálu dosáhla srovnatelné úrovně jako v okolních zemích, jinak by investoři investovali jinde. Potřeba investic do infrastruktury ve světě a v Evropě je obrovská a v oblasti získávání kapitálu panuje konkurence. Třetí důležitou oblastí je tzv. prodej kapacity, jednoduše řečeno pronájem kapacity našich plynovodů obchodníkům s plynem.

 

Kolik lidí tedy řídíte? 

Dohromady 85 zaměstnanců. Snažíme se zavádět postupy vedoucí k optimalizaci procesů ve společnosti. Nejvíce mě baví diskuse s kolegy z technického oddělení jak lze vylepšit provozní procesy, najít jiné technologické postupy atd. Last but not least: jako finanční manažer se musíte pořád myslet na budoucnost. Sledovat trendy, jak se mění trh, technologie, chování zákazníků atd.

 

Za loňský rok vykázal RWE GasNet zisk ve výši 900 milionů Kč, což bylo řádově o sedm set milionů méně ve srovnání s předchozím rokem. Čím to bylo dáno? 

Výsledky je potřeba posuzovat komplexně, tedy všechny čtyři společnosti dohromady. V roce 2011 i 2012 jsme distribuovali 71,5 TWh, provozní výsledek (EBIT) všech čtyř společností byl, podle standardu CAS, 3,5 miliardy korun v roce 2011 a 4 miliardy korun vloni. Na hospodářský výsledek skupiny RWE měly vliv zejména nižší úrokové sazby na kapitálovém trhu. Důležité je i počasí: když je venku teplo a domácnosti méně topí, tak se i méně distribuuje. Ztráta způsobená výpadkem tržeb kvůli teplému počasí se společnosti vrátí prostřednictvím regulace, ale s dvouletým zpožděním.

 

V jaké výši se pohybují vaše investice? 

Zmiňované čtyři společnosti ročně nyní investují zhruba 3,5 miliardy. V plánu je postupné navyšování investic, například v roce 2019 by to mělo být 4,1 miliardy. V této částce jsou zahrnuty především investice na obnovu, tedy místní sítě, vysokotlaké rozvody a IT měřicí technologie. Dále v menší míře investujeme do rozvoje sítě na připojení nových zákazníků a do IT. Vedle výše investic je klíčová struktura investic: do čeho investujete. Například instalací dálkového ovládání na regulační stanice se ušetří pracovní síly. Výměnou starých plynoměrů ovlivníte budoucí počet úniků nebo budoucí provozní náklady. V posledních sedmi letech se investice do obnovy dvojnásobily.

 

Kolik z toho lze pokrýt z regulace? 

Existuje ukazatel regulační báze aktiv (RAB), což je de facto hodnota vázaného kapitálu. Každý rok se báze navýší o investice a odečítají se odpisy. Na RAB dostanete úročení ve formě povoleného zisku a dále povolených odpisů, které v podstatě představují splátky na původní investice. Je třeba vzít v úvahu, že inflace prodražuje investice. Jinak řečeno, odpisy na starý majetek nestačí na financování nových investic. Regulační pravidla by měla zajistit, aby regulovaná společnost zůstala finančně stabilní a mohla dosáhnout na podmínky nutné pro financování. To je jeden z našich diskutovaných bodů s Energetickým regulačním úřadem, na němž se ne vždy shodneme. Regulátor má zájem, aby byl nastaven co nejnižší tarif, ale na druhé straně musí podle Energetického zákona zajistit financovatelnost budoucích investic a finanční zdraví a stabilitu distribuční společnosti.

 

RWE GasNet je součástí koncernu RWE… Platí asi jednotná metoda výkaznictví a controllingu v celé skupině, že? 

Základní pravidla jsou stejná, frekvence reportování a používané nástroje jsou také víceméně stejné pro celou skupinu. Co se liší, je charakter podnikání – například skladování plynu má zcela jiný charakter než distribuce a přeprava, obchodní činnosti či výroba tepla. Obsahově se reporty a postupy liší. My jako distribuce máme hodně majetku a velké investice, hlavní úlohu hraje rozvaha a výsledovka, cash flow a financování. Provozní společnost má zase zaměstnance a smlouvy s dodavatelem a subdodavatelem, tam hrají roli spíše náklady nebo jednotková cena nějakého procesu, využití kapacit zaměstnanců atd.

 

Které změny v současných vnitřních ekonomických podmínkách by vám nejvíce pomohly? 

V energetice jsou to především transparentní a předvídatelná pravidla. Přáli bychom si, aby pravidla byla jednoduchá a konzistentní s dosud uplatňovanou metodikou a taková, aby každý občan nebo politik rozuměl tomu, jak regulace funguje. Ještě dodám, že pravidla se nesmí během hry měnit. Pokud se nepodaří vytvořit zde stabilní prostředí, hrozí, že investoři budou investovat jinde.   

 

Finančním ředitelům v období krize připadla nevděčná role, protože museli hledat cesty snižování nákladů. Je tento tlak i ve vaší společnosti? 

Ano, je to nutná cesta. Regulátor a investoři tlačí na úroveň nákladů. Snižujeme náklady pomocí chytré investiční strategie, pomocí optimalizace pracovních procesů a podobně.

 

Aplikujete rovněž outsourcing? 

Ano, outsourcing je součástí naší strategie, ale neoutsourcujeme všechno. Z provozních činností jsou to například odečty plynoměrů, jejich cejchování, výměny, inspekce a další, celkově se outsourcuje okolo 40 procent provozních činností. IT částečně také, u výstavby je úroveň outsourcingu dokonce větší než 95 procent.

 

A vyplatí se nemít pracovníky a zajišťovat činnosti zvenku? 

Ano i ne. Trh se mění, struktura firem se mění, je otázkou, kdy ještě a do jaké míry se vše vyplatí. Výhodnost outsourcingu se musí pravidelně revidovat. Určitě se vyplatí při nárazových činnostech. 

 

Studoval jste na universitách v Německu a ve Francii, co vás přivedlo do Čech? 

Byl jsem zde na stáži a napsal diplomovou práci pro jednu dceřinou společnost Škoda Auto o jejich elektrárně. Na jejím základě jsem od nich dostal pracovní nabídku. Moje kariéra tedy začala v elektrárně v ekonomickém oddělení. Původně jsem v Čechách chtěl zůstat tak na dva roky, vše dopadlo jinak. Ale energetice jsem zůstal dodnes věrný.

 

Jaké by měl mít, podle vás, CFO vlastnosti a předchozí profesní zkušenosti? Jsou vůbec nutné? 

Nevnímáme CFO primárně jako zpětného controllera čísel nebo člověka, který podepisuje pouze závěrku, CFO musí posoudit šanci a rizika a ovlivňovat budoucnost. Finanční ředitel žije jednou nohou v budoucnosti, ve scénářích, měl by s kolegy z managementu definovat směr. Ale občas ho realita stáhne zpátky. A měl by rozumět i byznysu, v němž působí byť ne do úplného detailu. Ani neplatí, že nejlepším CFO je interní člověk z firmy.

 

Své profesní plány pro další období prozradíte? 

V RWE jsem v této funkci od roku 2007. Určitě mě čeká rozhodování o tom, co dál.

 

Dipl.-Volksw. Thomas Merker (1971) studoval makroekonomiku na Univerzitě Julia Maximiliana v německém Würzburgu a na Univerzitě de Caen ve Francii. V roce 1997 zakončil studium na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně. Před příchodem do skupiny RWE pracoval jako prokurista ve ŠKO-ENERGO/ŠKO-ENERGO FIN v Mladé Boleslavi. Od roku 2002 působí ve skupině RWE v České republice, kde prošel řadou manažerských funkcí. V letech 2005 až 2006 působil v RWE Energy AG v Dortmundu, kde zastával funkci manažera pro strategii. Od listopadu 2006 je jednatelem společnosti RWE GasNet.

 

RWE patří mezi pět největších evropských elektrárenských a plynárenských společností. RWE v ČR tvoří čtyři regionální distribuční společnosti: RWE Energie (bývalá Západočeská plynárenská, Středočeská plynárenská a Severočeská plynárenská), Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská. K oddělení přepravy zemního plynu od těchto společností došlo k 1. lednu 2007. Regionální distribuční společnosti se tak staly obchodníky s touto komoditou, zatímco společnosti nesoucí ve svém názvu  „Net“ - RWE GasNet (bývalá STP Net, SČP Net a ZČP Net) JMP Net, SMP Net a VČP Net - mají na starosti distribuci zemního plynu. Velkoobchodem s energiemi se zabývá společnost RWE Supply & Trading CZ, která vznikla 1. ledna 2013. 

Cloud23