Hlavní navigace

Tradiční roli interního auditora odzvonilo...

5. 1. 2011

Sdílet

...očekávají se totiž od něj schopnosti strategického poradce, efektivní interní audit musí umět nalézt rovnováhu mezi riziky, náklady a hodnotou.

Společnosti dnes očekávají od interního auditu mnohem více než jen účinnou kontrolu. Celých 96 % respondentů mezinárodního průzkumu provedeného pro Ernst & Young časopisem Forbes se domnívá, že interní audit v jejich společnostech hraje důležitou roli při řízení rizik. Management nyní od interního auditu stále více požaduje, aby se vedle poskytování přiměřené jistoty a účinného auditu podílel také na zvyšování návratnosti investic a aby mu poskytoval doporučení, jak zlepšit podnikové procesy a systémy kontrol. Tato očekávání se však často v praxi nenaplňují. Jen 44 % účastníků průzkumu totiž uvedlo, že interní audit jejich společnostem v současnosti skutečně pomáhá při dosahování podnikatelských cílů. A ještě méně dotazovaných, tj. 37 %, potvrdilo, že funkci interního auditu aktivně využívají při rozhodování o klíčových podnikových záležitostech a při utváření obchodní strategie. To by se mělo do budoucna změnit.

Interní audit může sehrát důležitou úlohu například při řízení rizik, fúzích a akvizicích, vývoji nových výrobků, technologických inovacích, při zlepšení procesů atd. Přeměna interního auditu na důležitého poradce pro vrcholové vedení i auditní výbory znamená, že se bude větší měrou podílet na strategických podnikových investicích do růstu či zdokonalení společnosti, zejména v případech, kdy by přehlédnutí rizika mohlo mít negativní dopad na cenu akcií, tržní kapitalizaci nebo výnosy.

 

Smyčka, jež se stává pastí 

„Ještě v nedávné době hlavní úloha interního auditu spočívala v monitorování a hodnocení mechanismů vnitřních kontrol a ve sledování plnění zákonů a předpisů. Vrcholové vedení i auditní výbory však nyní očekávají od interního auditu mnohem aktivnější přístup. Pro transformaci je navíc v současných ekonomických podmínkách ta správná doba,“ říká Josef Severa, ředitel služeb interního auditu Ernst & Young v České republice. 

Společnosti chtějí co nejdříve posunout úlohu interního auditu za hranice pouhého poskytování přiměřené jistoty a provádění účinné kontroly. Z dotazovaných vedoucích pracovníků je 74 % přesvědčeno, že prostor pro vylepšení existuje, a téměř každý z respondentů, kteří si tuto změnu interního auditu přejí, se domnívá, že se tak stane během příštích 12 až 24 měsíců. 

„Vysoká očekávání od hodnoty, kterou by měl interní audit ve společnostech dodávat, nemusí však být v praxi naplněna. Podnikatelské prostředí, ve kterém se interní audit pohybuje, se totiž v poslední dekádě dramaticky změnilo. Je komplexnější, neprůhlednější a mnohem náchylnější k neočekávaným výkyvům. Zabezpečit účinný kontrolní systém proto není vůbec jednoduchý úkol,“ říká Josef Severa a dodává: „Hlavním limitem pro úspěšný rozvoj interního auditu jsou současné kompetence interních auditorů, které jim ve většině případů neumožňují poskytovat managementu profesionální služby. Tím, že zároveň management není ochoten do služby interního auditu investovat potřebné prostředky pro jeho rozvoj, se interní audit dostává do smyčky, která se pro něj může stát pastí.“

 

Nikdo z nás si nepřeje... 

„Interní auditoři by proto neměli čekat, ale snažit se tuto situaci sami změnit. Měli by zvýšit svoji profesionální úroveň, vyjednávat s managementem a vlastníky, jakou službu a s jakou hodnotou od nich potřebují. Zároveň by management společností měl dát internímu auditu šanci ukázat svoji přidanou hodnotu společnosti. Věřím, že nikdo z nás si nepřeje návrat interního auditu v podobě nepříjemných a neužitečných kontrolorů, kteří parazitují na chybách zaměstnanců,“ dodává Josef Severa. 

Interní audit může v organizaci plnit poradenskou funkci. Dokáže identifikovat oblasti vhodné pro efektivnější vynakládání prostředků, poskytovat strategická doporučení zaměřená na zvýšení podnikové výkonnosti a poskytovat informace potřebné pro řízení rizik. Pro organizaci tak interní audit znamená přínos v mnoha směrech, včetně vyšší efektivity nákladů, rychlejšího rozhodování a využití příležitostí.

 

Trendy do budoucna – tři základní kroky ke zlepšení podnikové výkonnosti

Existují tři základní kroky, jak interní audit může posílit svou funkci a stát se pro podnik nezbytným z hlediska strategického rozhodování. 

1. Identifikace potřeb pro služby přidávající hodnotu

Společnosti se stále mění a vyvíjejí a interní audit, aby s těmito změnami neztratil krok, musí své aktivity průběžně přizpůsobovat podnikatelským strategiím a cílům své společnosti. Interní auditoři musí zahájit dialog s důležitými stakeholdery společnosti, aby zjistili, jaké jsou jejich současné potřeby. Pokud jsou schopnosti interního auditu nastaveny správně, pak může společnosti aktivně pomáhat s dosažením jejích podnikatelských záměrů. Úkolem interního auditu pak přestává být čistě kontrolní funkce a posiluje jeho úloha strategického poradce. 

2. Zjištění limitů ke změně role

Efektivní interní audit musí umět nalézt rovnováhu mezi riziky, náklady a hodnotou. Pokud tato rovnováha neexistuje, je budoucnost interního auditu ohrožena. Identifikace limitů, které brání v nastavení dostatečné přidané hodnoty, je nezbytným krokem k přípravě plánu pro změnu. 

3. Vytvoření plánu změny

Bez plánu, který by obsahoval správně určené priority a návaznosti, interní audit požadovaného budoucího stavu své funkce nedosáhne. V plánu musí být zobrazeny potřeby všech zúčastněných stran, současné limity funkce interního auditu, navržení cesty řešení a stanovení termínu implementace plánu. Interní audit by měl vytvořit i systému ukazatelů, který mu umožní kvalitativní i kvantitativní měření své výkonnosti a hodnoty, kterou dodává společnosti.

 

Interní audit může mít důležitou roli například v následujících oblastech:

* Fúze a akvizice. Svou účastí na všech fázích procesu fúze a akvizice může interní audit upozornit podnik na případná rizika a monitorovat související kontrolní mechanismy.

* Vývoj nového výrobku. Interní audit může vypracovat analýzu rizik a kontrolních mechanismů a tak pomoci společnosti, která investovala do převratného, trhem očekávaného výrobku, aby nedošlo k opakovanému zpoždění uvedení výrobku na trh a k překročení nákladů a v konečném důsledku i k poškození pověsti a poklesu ceny akcií společnosti.

* Technologická doporučení. Interní audit, který je členem týmu pro řízení projektů na plný úvazek, pomáhá zjišťovat rizika a poskytuje poradenství k fungování kontrolních mechanismů.

* Zlepšení procesů. Interní audit poskytuje poradenství v oblasti rizik a kontrolních mechanismů; smyslem je určit připravenost ke zlepšení procesů, jednotlivé fáze projektu zlepšení a také měřítka úspěchu a celkové hodnoty dodané podniku.

* Nemovitosti a výstavba. Interní audit pomáhá podniku zamezit takovým problémům jako například nekontrolovaný nárůst rozsahu projektu, projektové chyby, nereálné lhůty, překročení nákladů, špatné hospodaření na straně dodavatele a potíže při řízení změny.

 

Časopis Forbes provedl průzkum mezi 547 vedoucími pracovníky a členy auditních výborů.

 

Zdroj: Ernst & Young