Hlavní navigace

Účtovat či neúčtovat o nepřidělených emisních povolenkách na rok 2013?

24. 2. 2014

Sdílet

 Autor: © thieury - Fotolia.com
V souvislosti se sestavením účetní závěrky průmyslových podniků k 31. prosinci 2013 vyvstaly v odborné veřejnosti diskuse ohledně účetního zachycení bezplatné alokace emisních povolenek na rok 2013. Důvodem je skutečnost, že relevantní rozhodnutí Evropské komise, které bezplatnou alokaci emisních povolenek na období let 2013 až 2020 stanovilo, bylo vydáno až 14. ledna 2014.

Teprve na základě výše uvedeného rozhodnutí mohlo ministerstvo životního prostředí zahájit vydávání rozhodnutí o alokaci povolenek pro jednotlivá zařízení. Příslušné emisní povolenky tak budou na účty provozovatelů jednotlivých zařízení připsány nejdříve začátkem února tohoto roku. Jedná se přitom o povolenky určené k pokrytí produkce emisí v roce 2013. 

Zdarma přidělené emisní povolenky se standardně účtují jako jiný dlouhodobý nehmotný majetek v reprodukční pořizovací ceně a souvztažně jako poskytnutí dotace (závazek) nesnižující ocenění povolenek. Ke konci rozvahového dne bylo k dispozici pouze neformální odsouhlasení bezplatné alokace povolenek Evropskou komisí, a není tedy zcela zřejmé, jak o těchto povolenkách v účetní závěrce k 31. prosinci 2013 účtovat. Povolenky nebyly k tomuto datu připsány na účtech jednotlivých společností. Z tohoto důvodu se jeví jako problematické vykazovat tyto povolenky v účetní závěrce jako dlouhodobý nehmotný majetek. Dle převažující praxe by v takovém případě mělo být o povolenkách, jejichž přidělení pro rok 2013 lze k 31. prosinci 2013 důvodně očekávat, účtováno na straně aktiv o dohadných položkách aktivních a na straně pasiv o dohadných položkách pasivních při ocenění kurzem platným k 31. prosinci 2013. Část povolenek spotřebovaná v důsledku produkce emisí skleníkových plynů v roce 2013 by pak rovněž měla být odpovídajícím způsobem, tj. za využití dohadných položek, zúčtována do nákladů a výnosů roku 2013.

 

V případě, že společnost eviduje nejen bezplatně přidělené, ale i nakoupené emisní povolenky, může mít zvolené účetní zachycení dopad na výsledek hospodaření a následně také na základ daně z příjmů. Společnostem, které jsou příjemci bezplatně alokovaných povolenek, bychom proto doporučovali, aby této oblasti věnovaly náležitou pozornost.

 

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?