Hlavní navigace

Úprava tzv. souběhu funkcí

10. 8. 2011

Sdílet

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh novely zákona o nemocenském pojištění. Společně s dalšími předpisy by novela měla především přinést řešení komplexního problému souběhu výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru.

Návrh byl schválen vládou a bude projednán v poslanecké sněmovně. S účinností od 1. ledna 2012 by se okruh nemocensky a důchodově pojištěných osob měl rozšířit o následující osoby:

* společníci a jednatelé společností s ručením omezeným,

* komanditisté komanditních společností,

* ředitelé obecně prospěšných společností vykonávající pro společnost odměňovanou práci mimo pracovněprávní vztah,

* členové kolektivních orgánů právnické osoby, pokud jsou za tuto činnost odměňováni,

* prokuristé,

* likvidátoři, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,

* vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které mají sídlo ve státě, se kterým ČR neuzavřela smlouvu o sociálním pojištění, pokud je složka zapsána v obchodním rejstříku a pokud má vedoucí místo výkonu práce trvale v ČR. 

Oproti původně projednávanému návrhu zůstanou z nemocenského pojištění vyňaty osoby konající práci na základě dohod o provedení práce. Příjmy z těchto dohod v jakékoliv výši nebudou ani nadále podléhat pojistnému na sociální pojištění.

Současně by se od 1. ledna 2012 měl změnit zákon o daních z příjmů tak, že odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob budou považovány za daňově uznatelné. Cílem těchto změn je sjednotit přístup k odměnám členů kolektivních orgánů a mzdě z pracovněprávního vztahu z hlediska odvodů pojistného i daňové uznatelnosti. Je zde tak patrná snaha o řešení problematiky odměňování vedoucích pracovníků společností, která byla v poslední době předmětem diskuse především v souvislosti s některými rozsudky týkajícími se souběhu výkonu funkce v orgánech společností a zaměstnání.

Problematiku souběhu upravuje i aktuálně projednávaná novela obchodního zákoníku. Podle ní by statutární orgán mohl obchodním vedením společnosti pověřit někoho jiného, kdo může tyto činnosti vykonávat i jako zaměstnanec společnosti v pracovněprávním vztahu. Tento zaměstnanec by přitom mohl být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem. Tato úprava umožní souběh funkcí v orgánech společností v obchodněprávním vztahu a zaměstnání v pracovněprávním vztahu. Odpovědnost statutárního orgánu nebo jeho členů za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře by však i přes tyto možnosti pověření zůstala nedotčena.

Uvedené změny by kromě minimalizace rizik spojených se souběhem funkcí přinesly i nové možnosti efektivního nastavení odměňování zmíněných osob.

 

 

ICTZ23

Zdroj: KPMG