Hlavní navigace

Vláda schválila „Balíček úsporných opatření“, ve sněmovně prošel prvním čtením

7. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Už v dubnu tohoto roku se porada ekonomických ministrů i koaliční partneři shodli na nutnosti úsporných opatření. Jejich konkrétním projevem je květnovou schůzí vlády schválených několik návrhů novel zákonů z daňové a pojistné oblasti, které zpracovalo Ministerstvo financí.

Smyslem víše zmíněných navrhovaných úprav je jednak posílení příjmové stránky státního rozpočtu, jednak omezení výdajů – celkově tedy i postupné snižování schodku veřejných rozpočtů. Konsolidační strategie vlády, která si stanovila snižovat schodek mezi lety 2010 a 2014 v poměru dvě třetiny na výdajové straně a jedna třetina na příjmové straně, má být dodržena. Celkové konsolidační úsilí vlády musí být vůči rozpočtu pro rok 2013 podle ministra financí Miroslava Kalouska minimálně 56 miliard korun, tedy aby byl schodek veřejných financí pod třemi procenty HDP.

Všechna opatření mají formu „Vládního návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů“ a tento týden prošla prvním čtením Poslanecké sněmovny Parlamentu. 

Konkrétní opatření: Kabinet zatím odsouhlasil a předkládá pouze ta předkládaná legislativní opatření, jejichž účinnost se plánuje od roku 2013. (Výjimkou je pouze plánované zvýšení zdanění řezaného tabáku na úroveň zdanění cigaret.) Další návrhy v daňovou oblasti předloží ministr financí ještě v polovině letošního roku. Jedná se o legislativu s plánovanou účinností roku 2014.

 

První část schválených opatření vstoupí v účinnost v roce 2013 a mají trvalý charakter. Jedná se o:

* Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob. Stávající procentní sazba  výdajových paušálů bude zachována. Celková výše paušálu bude ale omezena a to částkou 800 tisíc Kč u činností spadajících do paušálů ve výši 40 procent respektive částkou 600 Kč v případě paušálu ve výši 30 procent, tedy „zastropování „ možného odpočtu na úrovni 40 % (resp. 30 %) z mezního příjmu stanoveného ve výši dvou milionů korun. 

* Zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům. Srážková daň na příjmy nerezidentů se podle návrhu od roku 2013 zvýší na 35 procent ze současných 15 procent. Zvýšená sazba srážkové daně by se uplatňovala vůči příjmům rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

* Nástup k postupnému zrušení tzv. zelené nafty. V současnosti je jedné skupině podnikatelů poskytováno zvýhodnění oproti ostatním, ve formě možnosti vrácení části spotřební daně z minerálních olejů použitých v zemědělské prvovýrobě. Podle poznatků z praxe dochází často ke zneužívání této daňové výjimky. Jejím zrušením dojde k odstranění této distorzní daňové úlevy a zároveň  též ke snížení administrativního zatížení, a to jak na straně plátců spotřební daně, tak na straně správce daně. Původně návrh počítal se zrušením od roku 2013, mj. tak, jak se k tomu rozhodlo i sousední Rakousko, později nastala změna: Zelená nafta skončí, nicméně bude zaveden přechodný mechanismus, který umožní v roce 2013 snížit procento vratky spotřební daně z nafty ze současných šedesáti procent na čtyřicet procent,“ řekl premiér Petr Nečas začátkem června t. r. Daňové zvýhodnění nafty pro zemědělce tedy pravděpodobně skončí v roce 2014, kdy začíná nové dotační programovací období Evropské unie. 

* Zvýšení daně z převodu nemovitosti o jeden procentní bod.

Sazba daně z převodu nemovitostí se má podle návrhu zvýšit ze stávajících tří procent na čtyři procenta. Další změny mají ale jen dočasnou účinnost a mají tak platit od roku 2013 do konce roku 2015. Právě tyto ministr Kalousek uvedl slovy: „Dále následují opatření, která vstupují v účinnost k 1. 1. 2013, ale kde pokládáme za fér, aby byly časově omezeny do konce roku 2015, neboť bude věcí každé jiné politické reprezentace, zda tato opatření ponechá v platnosti, nebo zda je podrobí substituci za opatření, která ona sama bude pokládat za prospěšnější.“ 

Mezi tato dočasná opatření patří:.

* Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob. Předpokládá se zavedení solidárního  zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši sedmi procent z tzv. nadlimitního příjmu. Daň se bude týkat těch, jejichž součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. příjem hrubý, nikoli „superhrubá mzda“) a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tj. čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) přesáhne ve zdaňovacím období 48násobek průměrné měsíční mzdy. Rozpočtové určení daně z příjmů fyzických osob bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.

* Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce. Sleva na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce bude v letech 2013 až 2015 vzhledem k fiskální situaci zrušena.

* Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. Pro roky 2013 až 2015 budou zvýšeny sazby daně z přidané hodnoty o 1 procentní bod, tj. na 21 procent. Snížená sazba bude ve výši 15 procent. Rozsah plnění spadajících do jednotlivých sazeb se měnit nebude (s výjimkou  některých zdravotnických prostředků, jejichž zařazení do snížené sazby daně z přidané hodnoty je v rozporu s legislativou Evropské unie, a dále dětských plen, jejichž zařazení do snížené sazby je předmětem sporu mezi Českou republikou a Evropskou unií.) Rozpočtové určení daně z přidané hodnoty bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.

* Zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

* Sjednocení sociálních nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení. V roce 2013 dojde zrušením stávajícího příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení k zavedení jednoho příspěvku na náklady na bydlení. Stávající příspěvky budou naposledy přiznány a vyplaceny za březen 2013. Tato dávka bude poprvé poskytována za duben 2013.

 

Cílem zaváděných opatření je podle odůvodnění kabinetu zabránit růstu schodku rozpočtu, resp. udržení podílu deficitu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu v roce 2013 pod stanovenou hranicí 2,9 procenta v roce 2014 1,9 procenta a v roce 2015 0,9 procenta HDP. „Opatření mají přinést příští rok na příjmové straně 25 miliard korun, v roce 2014 pak 33 miliard korun,“ řekl v této souvislosti předseda vlády Petr Nečas.

 

CS24

Ilustrační foto: © Visual Concepts - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?